Drents Overijsselse Delta

 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Sinds de fusie van de Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland in 2016 tot
Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn de AWP fracties van naam veranderd.
AWP Reest & Wieden is geworden:    AWP WDODelta  Noord
AWP Groot Salland is geworden:        AWP WDODelta Zuid

BESLUIT van bestuur AWP Nl.  24 oktober 2018:
Na de waterschapsverkiezingen in maart 2019 gaan de beide fracties op in
één AWP  WDODelta fractie.
24 oktober 2018 heeft het landelijk AWP bestuur na een zorgvuldig proces
en gesprekken met betrokkenen besloten dat  Arja Doornbos
de verkiezingscampagne gaat trekken en beoogd lijsttrekker is
.

Wij wensen Arja en alle AWP’ers bij WDODelta heel veel succes!

Ir. J.G.W. (Ron) van Megen
Voorzitter Landelijke Bestuur Algemene Waterschapspartij


Op deze site worden de verkiezings informatie en kandidaten van 2015
geactualiseerd  voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.
Wilt u actief worden voor AWP WDODelta?
Laat het ons weten.

arja.doornbos@algemenewaterschapspartij.nl

 


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Kandidaten

1. Arja Doornbos Fractievoorzitter AWP WDODelta Noord (Meppel)

lees verder

2. Jan van Oorschot

lees verder

3. Geke Kiers

lees verder

5. Georgine Somer

lees verder

6. Frans van Dongen

lees verder

7. Jan Stoefzand

lees verder

12. Femmy le Clercq-Westhuis

lees verder

Nieuws en opiniestukken

Regionale Speerpunten van de AWP in waterschap Drents Overijsselse Delta

Wij vinden het belangrijk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta een voorbeeldige waterschapsorganisatie met bestuur is.

TOELICHTING: Dit betreft zaken als: transparant zijn bijvoorbeeld ook met een evaluatie van de fusie doelen. Een rechtvaardige kostentoedeling bevorderen. Doelmatig werken met bijvoorbeeld assetmanagement. Met communicatie beter bij de behoefte van doelgroepen aansluiten. Een interessante en bij de medewerkers betrokken werkgever zijn. Meer ondernemerschap, verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn bij de medewerkers. Zoveel mogelijk samenwerken met betrokken partijen en met voorlopers. Omgevingsmanagement als vast onderdeel bij projecten en doorgaande taken. Toegankelijk zijn bijvoorbeeld door het upgraden van waterloketten met gemeenten, sneller reageren op klantvragen en accountmanagement invullen. Een klantgerichter GBLT (kantoor voor Gemeenten en Waterschaps belastingen) die een visite kaartje van het waterschap moet zijn, dus mensen ontzorgen, fatsoenlijk behandelen, inlevend zijn maar ook duidelijk en rechtvaardig.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 wordt de verkiezingscampagne getrokken door Arja Doornbos die eveneens beoogd lijsttrekker voor AWP WDODelta is.

Arja Doornbos

Onderstaande informatie betreft programma en kandidaten van 2015.

Onderstaand leest u nadere informatie over de kandidaten en de programma’s van de verkiezingen 2015 voor de twee AWP fracties.
A.  AWP Reest & Wieden, sinds 2016  AWP WDODelta Noord.
B.  AWP Groot Salland, sinds 2016  AWP WDODelta Zuid

A.  AWP Reest & Wieden, verkiezingen 2015, per 2016 AWP WDODelta Noord.

De Algemene Waterschapspartij (AWP): De enige onafhankelijke partij met de focus op water, voor evenwichtig waterbeheer in ieders belang – zuiver water dus! Geen politieke belangen en niet vanuit één specifiek belang als landbouw, natuur of bedrijfsleven.

Ook in Reest en Wieden zijn ervaren en betrokken kandidaten die via de AWP graag voor en namens u bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor goed waterbeheer, ook in de toekomst.

Het AWP-team van Reest en Wieden maakt met deskundige en gemotiveerde mensen werk van veilig, schoon en voldoende water. Water om te gebruiken, mee te werken, van te genieten en mee te leven.
Zij zorgen voor een doelmatig werkend waterschap, dat efficiënt met geld om gaat en op de toekomst is voorbereid.

In een fantastische omgeving met mooi weer en een gemotiveerd AWP team is het leuk foto’s maken. feb.’15

Bij de recent aangelegde fauna verbinding tussen Weerribben en Wieden  te Muggebeet.
Rosalien Zandwijk, Geke Kiers, Frans van Dongen, Jan Stoefzand, Jan van Oorschot, Arja Doornbos, Douwe Oosterveen, Georgine Somer, Peter de Vries.

Voeten in de modder en hoofd in de wolken voor werken aan water met visie.

 

Speerpunten voor AWP Reest en Wieden verkiezingen 2015

Onze missie

Voldoende water – niet teveel en niet te weinig – dus veilig en van  goede kwaliteit!

Transparant

We willen laten zien wat het waterschap doet. De werkzaamheden van het waterschap sterker verbinden met de mensen en de belangen in het gebied .  Informatie over het waterbeheer bieden in de vorm en op het tijdstip waar de mensen behoefte aan hebben.
Een goed evenwicht houden tussen de uiteenlopende belangen heeft onze constante aandacht.

Waterschappen leveren (internationaal*) bewezen goed werk.  Politieke discussies over de organisatie van het waterbeheer zijn grotendeels ongegrond en ondermijnend. Hier mag het waterbeheer geen speelbal van worden. ( * zie OESO rapport over waterbeheer Nederland mrt.’14 )

Veilig water

Veilig water heeft de hoogste prioriteit! Dit betekent, dat we moeten blijven oppassen voor, en aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en gebruik. Het water ruimte geven en benemen, weten waar te veel water (tijdelijk) heen kan tegen beheersbare kosten. Maar ook erkennen dat we niet alles in de hand hebben en solidair zijn om schade te herstellen. Continue aandacht voor goed onderhoud is erg belangrijk en vergeet goed werkende calamiteitenplannen niet.
Voor het gebied Reest &  Wieden zullen we de nieuwe inzichten over veiligheid uit het Deltaprogramma vertalen in  voldoende waterkering,  buffer en bergruimte (veerkracht) op de juiste plaats.
Samenwerking met gemeenten wordt daarbij steeds belangrijker.
Kortom, als waterschap ben je continu bezig de balans te houden met water voor de mensen.
Daarbij hoort ook ‘Strijd tegen water! (link naar lied van Maarten van Roozendaal)

   

Schoon water  

Ons afvalwater wordt voor 75% schoongemaakt; 25% van het vuil wordt nog zo op het oppervlaktewater geloosd.
Wij steunen de toenemende  aandacht voor aanpak bij de bron, samenwerking met landbouw, gemeenten, bedrijven en bijv. zorg-instellingen met specifieke lozingen. Wij denken meer in kringlopen en ketens. Met slimme techniek  neemt het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater sterk toe.
Dit kan besparing opleveren bij de hoge kosten voor het opruimen van de nog resterende vervuiling in ons afvalwater. (De laatste loodjes wegen het zwaarst!)
Met betere technieken en beheer valt er dus nog veel te winnen. We leven in een waterkringloop!

Genieten van water

Dat kan volop in de bijzondere natuur  en landschap in en om  De Wieden, De Weerribben, het Dwingelerveld, het Drents-Friese Wold, langs de Drentse Hoofdvaart  en het Reestgebied.
Evenals  plezier beleven aan  vaarwater en  schoon en mooi water in de stad; zoals vijvers en grachten. Maar het genieten kan alleen als het water schoon genoeg is om drinkwater van te maken, voor mens, plant en dier en als het veilig genoeg is om in te zwemmen of te varen.

Wij vinden het belangrijk dat er  continu gezocht wordt naar goede combinaties van functies en belangen om wat we maken ook in stand te kunnen houden.

    

Voldoende water

Het gebied van Reest en Wieden  is zeer divers en het water vervult er verschillende functies. Er moet genoeg water zijn om aan  alle functies te kunnen voldoen. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en voor het wonen, werken en leven in het waterschapsgebied!
Het gaat hierbij niet alleen om het op peil houden van de waterstanden maar ook in goede conditie houden van de waterstaatswerken. Het maaien en baggeren van waterlopen om het water in goede banen te leiden. Voor droogteperioden, die door de klimaatverandering worden verwacht, is het vasthouden en bufferen van (zoet) water belangrijk.  Gebruikers willen we bewuster maken van de mogelijkheden voor zuiniger watergebruik, zoals het benutten van regenwater, hergebruik en productkeuzes.

    

Kosten van water

Het bestuur moet voortdurend keuzes maken om kosten in de pas te houden met de economie, veiligheid, verantwoordelijkheid, toekomst en wensen van degene die belang hebben bij het werk van het waterschap. Deze keuzes moeten weloverwogen zijn, het is immers uw geld dat uitgegeven wordt! Als vervuiler en belanghebbende betaalt iedereen naar evenredigheid mee.
De AWP wil dat er geen plannen gemaakt worden om daarna in de la te verdwijnen.

Voor realisatie van plannen  moet goed samengewerkt worden met andere instanties en belangengroeperingen, waarbij goede combinaties gezocht worden in het werk zodat meerdere doelen gediend kunnen worden met de uitgaven. Het waterschapsapparaat moet efficiënt, slank en flexibel zijn. We willen meer kostendekkend werken, geen afwenteling van kosten naar de toekomst.

     

Bestuurlijk

Om goede besluiten te kunnen nemen moet het Algemeen Bestuur voortdurend tijdig en volledig geïnformeerd worden door het Dagelijks bestuur. Besluiten moeten open, transparant en controleerbaar zijn. En informatie, afwegingen en besluiten moeten helder geformuleerd zijn.
Hierbij willen wij ruimte geven aan nieuwe vormen van samenwerking.  Voldoende ruimte bieden aan medewerkers en bedrijfsonderdelen om verantwoordelijk, resultaatgericht, innovatief en ondernemend te werken.

Pro-actief en samen

Het waterschap moet zich vandaag de dag pro-actief opstellen en tijdig anticiperen op nieuwe vraagstukken. Hierbij moeten oude zaken kunnen worden losgelaten en afgebouwd en moet het initiatief genomen worden om te kijken naar nieuwe oplossingen. Inschakelen van jonge mensen en nieuwe kennis bevordert vernieuwing en het behoud van deskundigheid.
Bij inrichting van een gebied dient rekening te worden gehouden met waterhuishouding,  klimaatverandering en intiatieven van anderen. Het Waterschap adviseert hierover de gemeenten en Provincies. Deze Watertoets is een gezamenlijk belang en zou in plaats van als adviesrecht een verplichte toets moeten worden in de nieuwe Omgevingswet.

Fusie

Bij veranderingen van de organisatie stellen wij ons kritisch op,  er moeten lessen getrokken worden uit het verleden en ervaringen van anderen, de meerwaarde  moet overtuigend zijn aangetoond.
Het merendeel (>75%) van fusies bij bedrijven en overheden leveren niet de beoogde voordelen/ resultaten op en de nadelen pakken groter uit dan voorzien. Het is dus belangrijker de ervaringen met fusies te betrekken bij organisatie veranderingen, dan van theoretische optimalisaties, door fusie, uit te gaan.
Voor waterschappen is de relatie met gebied, bewoners en watersysteem essentieel. De schaal van een optimale organisatie kan per probleem, per gebied, per stand van de techniek verschillen en veranderen.
In plaats van ‘blind’ opschalen vraagt dit een slimmer gebruik van nieuwe samenwerkings mogelijkheden, communicatie technieken en voldoende dynamische en slagvaardige, innovatieve taak eenheden.
Belangrijk is het besef dat iedere organisatievorm gebreken heeft. Het evalueren en bijsturen dient een belangrijker continu proces en uitdaging te zijn dan (grote) organisatievorm veranderingen.
Betrokken, verantwoordelijke, kritische en ondernemende medewerkers zijn hierbij essentieel.

Klantgericht

Het waterschap moet klantgerichter worden. Het heeft te maken met veel mensen en partijen , die allemaal belang hebben bij het werk van het waterschap.
De burgers moeten goed worden geïnformeerd over bijvoorbeeld het totale waterbeheer in de waterketen, via één gezamenlijk waterloket.   Wij willen meer aandacht voor goed relatiebeheer door het waterschap met de uiteenlopende belanghebbenden. Evenzo willen wij dat het waterschap iedereen; zoals landbouw, bedrijven, gemeenten, burgers, natuur organisaties, recreatiebedrijven, vissers en booteigenaren, uitdaagt om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor beter waterbeheer.
Wij steunen de aandacht die er is om jeugd en onderwijs te betrekken bij waterbeheer.

    

Onafhankelijk

De Algemene Waterschapspartij wil evenwichtig waterbeheer, niet gehinderd door korte termijn politiek of eenzijdige belangen behartiging maar met een deskundige focus op water. ‘Water Belangrijk!”
Als het golft, dan golft het goed (De Dijk) 

De kandidaten voor de AWP  Reest en Wieden 2015

Vrouwelijke lijsttrekker.

Bijzonder voor Reest en Wieden is dat Arja Doornbos, uit het waterrijke Meppel, als een van de weinige vrouwelijke kandidaten (ca 10%), lijsttrekker is voor de Algemene Waterschapspartij.
In 2015 al 15 jaar ervaring als bestuurslid bij Reest en Wieden. Lange tijd werkzaam in de drinkwatersector voor de bescherming van grond- en oppervlaktwaterkwaliteit,  als senior projectleider water bij LTO-projecten en nu bij Provincie Groningen als projectleider voor herinrichting van gebieden, realisatie van het Natuurnetwerk en programmaleider klimaatadaptatie.
Arja hecht aan onafhankelijkheid voor een evenwichtige belangenafweging en vindt verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst belangrijk!

Het kandidaten team van AWP Reest & Wieden  2015. (miv 2016 AWP WDODelta Noord)

Jan Stoefzand, Frans van Dongen, Peter de Vries, Geke Kiers, Arja Doornbos, Jan van Oorschot, Rosalien Zandwijk, Douwe Oosterveen, Georgine Somer.  Bij de faunaverbinding Weerribben-Wieden te Muggebeet.

———————————————————————————————————————-

AWP Groot Salland, verkiezingen 2015, per 2016 AWP WDODelta Zuid.

Doelstellingen van de Algemene Waterschapspartij

Voor de verkiezingen in 2015 hebben we een uitgebreid verkiezingsprogramma geschreven.

Natuurlijk kan een waterschapspartij niet zonder een paar zinnige doestellingen. Doelstellingen waar de leden zich in kunnen vinden en die verbindend kunnen zijn voor de AWP. Bij de oprichting van de AWP is voor een beperkt aantal doelstellingen gekozen, zeg maar een soort beginselprogramma. Deze doelstellingen staan nog overeind en leest u hier:

1. Veilige keringen en dijken                                                            

Bij bestuurlijke afwegingen moeten prioriteiten gesteld worden. Veiligheid is voor de AWP de hoogste prioriteit. Dit betekent ook dat het waterschap het onderhoud en de controle van de dijken goed moet borgen!

2. Klantgericht

Het waterschap is er niet voor zichzelf, het is er voor de huidige en toekomstige bewoners van ons land. Burgers, overheden en bedrijven zijn klant van het waterschap. De organisatie dient hierop ingericht te zijn.

3. Schoon, natuurlijk water

Schoon water is voor de natuur en de mens een levensvoorwaarde. De AWP streeft in bestuurlijke zin naar een pro-actieve en anticiperende rol van het waterschap. Dus ook als bestuur niet achteroverleunen en wachten tot er iets gebeurt, maar actief en alert zijn.

4. Sociaal

De regels voor de waterschapsbelasting zijn door de landelijke overheid in de waterschaps-wet vastgelegd. Ieder betaalt volgens deze regeling. Het waterschap voert geen inkomenspolitiek. Ieder draagt bij aan de kosten van het waterschap. Wel kiest de AWP voor een, bij vele waterschappen reeds gangbare systematiek, waarbij mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven, in aanmerking komen voor vrijstelling van de waterschapslasten. Dit analoog aan de gemeentelijke belastingen.

5. Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken

De AWP kiest voor een eigenstandige rol voor het waterschap in het waterbeheer. Het waterschap is de organisatie die altijd de waterbelangen voor laat gaan. Dat is voor een land dat voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt, van het grootste belang. In de algemene democratie wordt steeds een politieke afweging gemaakt die de waan van de dag kan volgen. De AWP kiest voor waterbeleid. De AWP-ers zijn onafhankelijk, deskundig en betrokken.

6. Sober en Doelmatig: geen toeters en bellen

‘Wat is nodig’ en ‘wat is nuttig’ zijn vragen die wij in het bestuur steeds zullen stellen. Organisaties hebben een natuurlijke neiging om uit te dijen. Het is makkelijker om meer te willen dan minder. De AWP ziet er op toe dat zaken die beter elders gedaan kunnen worden daar gebeuren, dat het geld doelmatig besteed wordt en er een cultuur van soberheid heerst. Er wordt gewerkt met belastinggeld, en dat vraagt een extra verantwoordelijkheid!

7. Toekomstgericht: veilig wonen en werken

Veilig wonen, werken en recreëeren nu en in de toekomst. De waterschappen werken aan veiligheid en aan een robuust en veerkrachtig watersysteem met schoon water voor mens en dier. Hiervoor is een lange termijn perspectief van belang. Het waterschap moet nu reeds nadenken over de gevolgen van klimaatverandering zoals stijgende zeespiegel, dalende bodem, grotere waterafvoer door de rivieren, periodes met droogte en periodes met extra veel regen.

8. Ingezetenen mogen ‘mee-genieten’

Inwoners van het waterschap zijn belstingbetalers, die mogen mee-genieten van al het moois dat een waterschap beheert. Het waterschap beheert dijken, gemalen, grote en kleine wateren. Voor het onderhoud vraagt het de burger geld. De AWP vindt dat, als dat mogelijk is, de burger er ook nog van mag meegenieten. Concreet betekent dit dat in de cultuur van de waterschapsorganisatie het fenomeen publieksvoorziening “tussen de oren” van de ambtenaar komt. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld toegankelijkheid van dijken voor wandelaars, van oevers voor vissers, mogelijkheden voor zwemwater, kano- en schaatsroutes, picknickplaatsen, publieksdagen voor gemalen en educatie voor kinderen.

9. Samenwerken biedt voordelen

Waterschappen zijn geen eilandjes in de maatschappij. Samenwerken kan helpen om van elkaar te leren en om samen zaken aan te pakken, waardoor bijvoorbeeld geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. We denken aan gezamenlijke laboratoria, het samen ontwikkelen van computersoftware, gezamenlijke inkoop, samenwerking met gemeenten op het gebied van rioolbeheer, aanpak van grondwaterproblemen of informatievoorziening, etc.

10. Betaalbaar, nu en in de toekomst

In de toekomst zal er nog veel geld nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De ontwikkeling van de tarieven moet geleidelijk plaatsvinden en in het bestuur moet een “sobere” instelling heersen. Er is nog (steeds) veel geld te besparen door efficiënter te werken, door te leren van collega-waterschappen en andere overheden (benchmarking), door samen te werken en door steeds even te bedenken wat er mis gaat als we dit nu even niet doen. De AWP is er van overtuigd dat mensen best willen betalen voor veiligheid en schoon water, maar mensen moeten dan wel de overtuiging hebben dat het geld doelmatig en zinvol besteed wordt.

11. Transparant

Geen politiek in achterkamertjes, maar open en transparant functioneren. Met heldere jaarverslagen en een rekenkamer die onafhankelijk en vrij is in zijn controlerende taak. Verder wordt het algemeen bestuur helder, tijdig en volledig door het dagelijks bestuur en de dijkgraaf geïnformeerd. Elk waterschap heeft een rekeningcommissie, die in opdracht van het Algemeen Bestuur onderzoek kan doen naar de uitvoering en effecten van het gevoerde beleid.

12. Efficiënt en slagvaardig

 

De bestuurlijke organisatie moet zo ingericht zijn dat dagelijks bestuurders en ambtenaren slagvaardig kunnen opereren. Een deugdelijke mandateringsregeling, met uiteraard een even deugdelijke terugkoppeling en verantwoording, horen daarbij.

13. Innovaties

Het waterschap is een “doe-organisatie”. Je doet het beter als je weet wat je doet. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technieken. Experimenten en nieuwe technieken en innovaties worden altijd in een breder kader uitgevoerd, in samenwerking met anderen en op zodanige wijze dat andere waterschappen daar van kunnen profiteren.

https://www.algemenewaterschapspartij.nl/doelstellingen