Drents Overijsselse Delta

Persbericht 17 mei 2020 van AWP WDODelta:
Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan de nieuwe watervisie tot 2030 ‘Meer dan Water’. De fractie van de Algemene Waterschapspartij is kritisch en vindt dat het waterschap in de visie nog meer zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van klimaat, duurzame energie en het tegengaan van bestrijdingsmiddelen in het watersysteem. De fractie heeft hierover vragen gesteld.

De fractie van AWP pleit voor een hoger ambitieniveau voor klimaatveiligheid, klimaatadaptatie  en CO2-reductie en overige broeikasgassen, omdat de waterschapstaken hiertoe serieus aanleiding geven. Zo houden de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks verband met de waterveiligheid, hetgeen een hoofdtaak is van het waterschap. Fractievoorzitter Arja Doornbos: “De klimaatscenario’s in het landelijke Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) zijn deels alweer achterhaald. Klimaatverandering gaat sneller dan gedacht en de impact is ook groter. Het is de vraag hoeveel sneller en grotere maatregelen het waterschap kan nemen als het HWBP tekort schiet. Juist op het thema veiligheid moet het waterschap extra alert zijn.”

Duurzame energie
AWP voorziet ook dat binnen afzienbare tijd het afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen kostbaarder is dan het tijdig aanhaken bij groene/ duurzame / hernieuwbare energiebronnen. Daarom vraagt het AWP hoe snel het waterschap aardgas- en fossielvrij kan zijn.

Ambitie voor het watersysteem
Fractieleider Arja Doornbos vindt ook dat de ambitie voor klimaatadaptatie voor het landelijk en stedelijk gebied hoog moet zijn voor zowel de overlast door teveel water als voor droogte. “Extreme weersituaties zullen steeds vaker voorkomen en als waterschap moeten wij dit beter op kunnen vangen.” Daarom wil AWP dat het watersysteem extra veerkracht en buffers krijgt om de voortschrijdende droogte en overlast het hoofd te bieden.”

Samenwerkende waterbeheerders
Het AWP wil voor het watersysteem de kracht van de onderlinge samenwerking met andere waterbeherende overheden in de visie een sterke plaats geven. “Slim watermanagement, waarbij het waterschap de veerkracht in het watersysteem verbeterd en benut, verdient een hoge ambitie. Door het watersysteem als één geheel te zien kunnen de gezamenlijke waterbeheerders elkaar helpen om pieken en dalen op te vangen. Het gaat dan om de relatie tussen bovenstrooms en benedenstrooms, oppervlakte water en grondwater. Maar het gaat ook over water in de stad, in het buitengebied en in de natuur en waar dijken veilig kunnen overstromen. Door de veerkracht van het watersysteem beter te benutten kan bespaard worden op investeringen in de watercapaciteit. Dit vraagt visie, initiatief en samenwerking. “ Volgens Arja Doornbos geldt dit voor het watersysteem in Nederland, maar dus ook bovenstrooms met Duitsland wordt samenwerken belangrijker.

Waterkwaliteit en Bestrijdingsmiddelen
AWP maakt zich zorgen over de impact van bestrijdingsmiddelen op de waterkwaliteit en de leefomgeving en wil dat het waterschap hierin zijn verantwoordelijkheid neemt voor het terugdringen van verontreiniging. Zo bleek ook op een symposium met Provincie Drenthe, waar WDODelta bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd was, dat er meerdere problemen zijn met bestrijdingsmiddelen in het milieu. In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor met risico’s voor mens en natuur.

Bestrijdingsmiddelen beperken
Dit gaat het waterschap aan omdat Nederland zich heeft verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. Ook wijst AWP erop dat de toelating en normering van verschillende bestrijdingsmiddelen ter discussie staat. “Dit komt bijvoorbeeld door de negatieve effecten op insecten, zoals bijen, waardoor de voedselpiramide en biodiversiteit schade leiden. Ook wordt bijvoorbeeld de grote en snel stijgende toename van Parkinson – met name bij agrariërs, in verband gebracht met bestrijdingsmiddelengebruik. Als waterschap moeten wij hier onze ogen niet voor sluiten en overschrijdingen en risico’s voor de waterkwaliteit en biodiversiteit actief beperken door ons voor de veiligheid niet te baseren op achterhaalde normen.
Wij vinden in algemene zin, dat het waterschap voor de taken waarvoor zij verantwoordelijk is, niet kan volstaan met het voldoen aan achterhaalde en tekort schietende regelgeving en beleid.”

De komende weken  (tot juli’20) kunnen allerlei belangen partijen, maar ook individuele inwoners hun mening over de watervisie aan het waterschap laten weten.

Reactie AWP WDODelta op de begroting 2021 - 2024

Opinie AWP WDODelta heeft tijdens de bestuursvergadering van 14 november’20 kritische opmerkingen gemaakt bij de meerjaren begroting van Waterschap Dre...

Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht; de laatste inzichten.................

Nieuws Klimaatverandering gaat sneller en is groter dan gedacht, dus een goede aanpak is harder nodig. In bijgaande Expeditie Watervisie van WDODelta een pre...

Waternieuws

Nieuws Waternieuws op de websites van: Waterschap Drents Overijsselse Delta :  https://www.wdodelta.nl/ De Algemene Waterschaps Partij: https://www.algeme...

2 zetels voor AWP WDODelta bij de waterschapsverkiezingen

Nieuws Op 20 maart heeft AWP WDODelta ruim 28.000 stemmen gekregen en daarmee 2 zetels ‘veroverd’. Alle kiezers van AWP WDODelta bedankt! We hope...

Lijsttrekker AWP WDODelta over: 'De redelijke kosten van Water', over het belang van kringlopen sluiten , en een radio interview.

Opinie Lijsttrekker AWP WDODelta: Arja Doornbos over ‘De redelijke kosten van water’ Sommige (politieke) partijen roepen dat de kosten van water ...

Algemene Waterschapspartij WDODelta presenteert kandidaten.

Nieuws Op 7 februari 2019 is de kandidatenlijst voor de AWP WDODelta door het  Waterschap officieel goedgekeurd voor de waterschap verkiezingen van 20 maart...