Hollandse Delta

Fred Prins

Fred-AWP

Fred-AWP

Als gevolg van klimaatverandering stijgt niet enkel de temperatuur en de zeespiegel maar ook de kans op extreme neerslag neemt toe. Binnen een korte tijd zal het heftiger en intenser gaan regenen. Onze leefomgeving is de laatste decennia bebouwd en bestraat. Het regenwater dat op deze verharding valt, zal veilig en zonder overlast afgevoerd moeten worden. Bovendien zal de hoeveelheid water dat op ons afkomt, stroomopwaarts via rivieren, ook sterk toenemen. Wanneer deze fenomenen samenvallen, neemt de kans toe dat dijken en waterkeringen in de komende decennia zullen bezwijken of overstromen. Onze polders worden badkuipen waarvan de bodem door inklinking steeds verder wegzakt.

Volgens onze Minister moet de burger, vooral in de laaggelegen delen van Nederland zoals de Hollandse Delta, weten wat ze moet doen als het hoogwater komt . Om dit te realiseren heeft zij een zogenaamde evacuatie app laten ontwikkelen. De app “Overstroom ik?” geeft informatie over de hoogte van het water en wat de burger het beste kan doen.

Fred Prins, verkiesbaar voor AWP in het werkgebied van Hollandse Delta ondersteunt dit initiatief van de minister. De burger heeft het recht te weten wat  te doen bij hoogwater. Vluchten naar een hoger gelegen plek? En waar zijn die?

Maar nog liever ziet Fred Prins dat de problemen voorkomen worden in plaats van de gevolgen te analyseren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Een brongerichte aanpak om overstromingen en (lokale) wateroverlast te voorkomen biedt hier soulaas. Vanzelfsprekend moeten de zeeweringen, duinen, dijken en waterkeringen voldoen aan de vereisten. Zwakke plekken moeten zo snel mogelijk aangepakt en onderhouden worden.

Daarnaast zal Fred Prins zich sterk maken voor transparante waterkosten. De inwoner betaalt alle heffingen en belastingen en heeft dus recht op een heldere weergave van alle watergerelateerde kosten. Niet enkel om te controleren waarvoor de heffingen aangewend worden maar ook om de kosten beheersbaar te houden.