Hollandse Delta

Yde de Jong

yde-awp-waterschap

yde-awp-waterschap

Door de bijzondere ligging aan de oorsprong van de Hollandse Delta heeft Dordrecht een lange geschiedenis in de strijd met het water. Als waterambassadeur, dijkwacht en fractielid van de AWP is Yde de Jong nauw verbonden bij het waterbeheer in de Drechtsteden regio. Hij betrekt actief inwoners bij de uitdagingen die het wonen in dit risicogebied met zich meebrengen. Deze belangen gaan verder dan mogelijke overstromingen en betreffen ook zaken als wateroverlast (door extreme neerslag en inadequate waterafvoer), waterkwaliteit (voor recreatie en consumptie), peilbeheer (belangrijk voor bodemdaling en funderingen) en natuurbeheer.

Als VV-lid wil Yde de Jong een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een hoogwaardig en duurzame inrichting van het Waterschap Hollandse Delta. Hierbij heeft hij extra aandacht voor de inwonersbelangen van de Drechtsteden, omdat in de huidige bestuursopzet de burgerbelangen onvoldoende gewaarborgd zijn, terwijl deze financieel wel de belangrijkste bijdrage leveren en het meest worden getroffen door de gevolgen van het waterschapsbeleid.

Als bioloog en informaticus heeft Yde de Jong een speciale aandacht voor de ecologische waarden in het Deltagebied. Binnen het Waterschap Hollandse Delta heeft natuurontwikkeling vaak een multifunctioneel karakter, waarbij verschillende doelen, zoals een verbeterde natuurverbinding, een uitbreiding van de recreatiemogelijkheden en aangepast waterbeheer een rol spelen. Vanwege de diversiteit en dynamiek van het Deltagebied is natuurbeheer een flinke uitdaging, die een extra impuls zal krijgen door de opening van de Haringvliet (het Kierbesluit) en de klimaatverandering. In deze situatie krijgt biodiversiteit nieuwe kansen (denk aan de herintroductie van de zalm en de steur), maar kunnen er ook problemen ontstaan met verzilting en de verstoring van waterkwaliteit.

Het adequaat monitoren en aansturen van de vele ontwikkelingen en processen binnen het waterschap Hollandse Delta vereist een slimme, innovatieve ICT-omgeving. Een ambitie waar Yde de Jong graag sturing aan wilt geven. Verdergaande automatisering is niet alleen essentieel om greep te houden op de complexe processen en de snelle toename van gegevens, maar ook omdat (met een beperkt budget) ingespeeld moet worden op een toenemende gebruikersvraag naar kennis en informatie over bijvoorbeeld veiligheid, omgevingskwaliteit en wetgeving.

Yde is per e-mail te bereiken via: AWP-WSHD@yjong.net