Hollandse Delta

AWP-motie plan Sluizen aangenomen in Algemeen Bestuur van WSHD

Op initiatief van AB-lid Piet Blom

In de Verenigde Vergadering (Algemeen Bestuur) van het Waterschap Hollandse Delta op 31 maart j.l. is de motie plan Sluizen met algemene stemmen aangenomen. De motie is ingediend op initiatief van Piet Blom namens Inwonersbelang-AWP en mede ondertekend door de categorieën Gebouwd, Ongebouwd en de Waterschapspartij Hollandse Delta. Onderaan dit bericht staat een link naar de originele motie.

Wat behelst het plan sluizen?

Het plan Sluizen houdt in: het realiseren van een sluis bij de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de Beneluxtunnel, het aanbrengen van een sluis in de uitmonding van de Oude Maas in de Nieuwe Waterweg, het creëren van waterberging op Volkerak Zoommeer en de Oosterschelde, het verwijderen van de Volkerak Zoommeer Sluizen en het later plaatsen van grote gemalen op de rivieren.

Duidelijk is dat dit een systeemwijziging inhoudt op de bestaande plannen en de voorgestelde Voorkeurstrategie (VKS) van de Deltacommissaris. De VKS gaat  in grote lijnen uit van grootschalige dijkverhogingen en ruimtelijke aanpassingen, de handhaving en na 2070 vernieuwing van de Maeslantkering en de aanpassing zoetwatervoorziening  naar Zuid-West Nederland en het Groene Hart. Het landelijk bestuur van de AWP heeft al in november 2015 aandacht gevraagd voor de zoetwaterproblematiek in relatie tot het plan Sluizen.

Het Voorkeursalternatief en het plan Sluizen

De waterstaatkundige voordelen van het plan Sluien zijn een substantiële verlaging van het maatgevend hoogwaterpeil in de benedenloop van de rivieren achter de sluizen en een zeer robuuste zoetwatervoorziening voor een zeer groot deel van Nederland. Het plan Sluizen is bedacht door een groep  Rijkswaterstaat ingenieurs en enkele hoogleraren van de TU Delft.  Het plan wordt ook wel het plan Spaargaren genoemd naar de voorzitter van de groep ingenieurs.

Het plan Sluizen is inmidels vergeleken met het voorkeurs Strategie (VKS) van de Deltacommissaris. De minister geeft in haar brief aan de Kamer aan dat het  plan Sluizen voldoet aan de doelstellingen van veiligheid en zoetwatervoorziening en derhalve een goed alternatief is. Echter, de minister wil het plan Sluizen pas in 2040 verder laten uitwerken.
Dit vinden wij geen goede stellingname!

Wat zijn onze overwegingen?

  • De zeespiegelstijging inclusief de bodemdaling zal in ons gebied naar verwachting doorzetten.
  • De Maeslandtkering heeft een faalkans van 1:100
  • Voor alle waterschappen samen gaat het hier om ca 3-4 miljard aan dijkverhogingen – met de vraag of deze nu wel of niet moeten worden verhoogd?
  • Bij de bestudering van de rapportages van de onderzoeken komen wij tot de conclusie dat er nog veel onzekerheden en aannames bestaan t.a.v. beide plannen VSK en plan Sluizen. Deze onzekerheden hebben vooral betrekking op kostenbeschouwingen.
  • Het betreft o.a. de aannames voor de kostenramingen voor de dijkverhogingen in beide plannen.
    Veel van deze dijken liggen ook in het waterschapsgebied van WSHD.
  • Een vergelijking ontbreekt van zoetwatermaatregelen en kosten tussen beide plannen. Doordat er alleen onderzoek is gedaan naar zoetwaterproblematiek en oplossingen ten aanzien van de Voorkeurs  Strategie is er ten enen male geen onderzoek gedaan naar zoetwateroplossingen bij het Plan Sluizen. Terwijl er in de Voorkeursstrategie wel investeringen van ca. een half miljard zijn opgenomen voor zoetwatermaatregelen…!
  • Zoetwater heeft volgens de Deltacommissaris een bijdrage aan het BNP van 20%. Denk aan drinkwater, industriewater, zoetwater voor natuur, kassenteelt en andbouw. Vooral in ons waterschap WSHD is dit dus zeer relevant!

Wat willen wij met de motie bereiken?

Aangezien het gaat over een mogelijke grote systeemwijziging door afsluiting van een belangrijke vaarweg en uitgang van een rivier moet al in een vroegtijdig stadium bekend zijn welke richting uiteindelijk de beste zal zijn voor dit deel van Nederland bij de stijging van de zeespiegel.

Op grond van de genoemde onzekerheden en het verantwoord omgaan met publieksgeld  vinden wij het noodzakelijk dat de studie uitgebreid wordt zodat uiterlijk al in 2020  een gefundeerde, definitieve keuze gemaakt wordt. Uitstel van dit onderzoek vinden wij geen oplossing, het moet sowieso gebeuren. Schuif moeilijke beslissingen niet voor je uit! Vandaar onze motie met het verzoek aan de Tweede Kamer om dit bij de minister te bepleiten.

Wat gaat het college van Dijkgraaf en Heemraden nu doen?

Het college ondersteunt de motie en gaat de motie onder aandacht brengen van de Tweede Kamer.

“Bij de voorbereiding van de motie heeft veel overleg met en lobbywerk bij andere partijen plaatsgevonden. Onze motie is een aantal keren aangepast om zoveel mogelijk partijen er achter te krijgen. Het blijkt dat je als éénmansfractie toch wat kunt bereiken!”

Piet Blom

————-

* Update: op 21 april 2016 heeft ook het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland op initiatief van de AWP Delfland een vergelijkbare motie over Plan Sluizen aangenomen! In de motie wordt het College van Delfland opgedragen om er bij de vaste Kamercommissie van I en M op aan te dringen dat  de 2e Kamer in 2020 een goed gefundeerde Deltabeslissing kan nemen over het Plan Sluizen.

Antwoorden AWP Quiz

Nieuws Anwoorden van de AWP Quiz 1 Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? Over 50 jaar ca 0,5 meter hoger. Bron: http://ww...

AWP Hollandse Delta enorm verbaasd

Nieuws “AWP Hollandse Delta enorm verbaasd” Naar aanleiding van een stukje in de lokale stemkrant van Goeree Overflakkee voelt de AWP zich verplicht zo v...

Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe!

Nieuws Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe! Water speelt een grote rol in de vrijetijdsbesteding: 60% van de Nederlanders beoe...

De AWP quiz . . . . . hoeveel weet jij van water?

Nieuws AWP Quiz Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? En hoeveel is de waterstand gestegen over 80 jaar? Hoeveel medici...

HUISHOUDENS BETALEN DE KOSTEN EN HET BEDRIJFSLEVEN DEELT DE LAKENS UIT

Nieuws “Nederlandse huishoudens betalen te veel waterschapsbelasting” zo zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van een zelf uitgevoerd...