Hollandse Delta

Algemeen

Inwonersbelang-AWP is de lokale afdeling, die deel uitmaakt van de Algemene Waterschapspartij (AWP).

Een landelijke, niet-politieke partij, die zich inzet voor een goede balans tussen Waterveiligheid, Waterkwaliteit, Waterzuivering en Waternatuur.

Inwonersbelang-AWP:

– stelt de belangen van de inwoners centraal en is onafhankelijk

– kiest voor lange termijn oplossingen, die duurzaam en innovatief zijn

– houdt rekening met de waterbelangen van bedrijven

– staat voor transparantie, doelmatigheid en doelgerichtheid vanuit kennis van water.

Uw waterschapsbelasting kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Inwonersbelang-AWP: mensen die van water weten.

Speerpunten van Inwonersbelang-AWP

1. Eerlijke heffingen

Inwonersbelang-AWP pleit voor eerlijke heffingen. Daarbij is het uitgangspunt: hoe meer je vervuilt hoe meer je betaalt. Daling WOZ waarde niet automatisch compenseren met hogere tarieven. De lasten moeten transparanter worden en meer in balans.

2. Veiligheid voorop

Dijken moeten in staat zijn om in perioden met hevige en/of langdurige regenval het achterliggende land te vrijwaren van overstromingen. Ook de pompcapaciteit van riool- en poldergemalen dient hierop berekend te zijn. Het voorkomen van rampen staat voorop. Het is daarbij onverstandig om alleen maar “het gebeurt nooit” te zeggen. Daarom moet er ook altijd aandacht aan goede calamiteitenplannen worden besteed. Deze plannen moeten in de praktijk door oefeningen worden getest en verbeterd. Een goede communicatie met de inwoners hierover is van groot belang.

3. Betere samenwerking in de waterketen

Voor de inwoners is het belangrijk dat iedereen die iets te maken heeft met waterbeheer met elkaar samenwerkt zodat er efficiënt geïnvesteerd en gewerkt wordt. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten, provincie en het rijk moeten elkaar versterken zodat de ruimtelijke inrichting niet gehinderd wordt door langdurige procedures. Er moet ook vernieuwend worden gekeken naar berging van afvalwater en waterkeringen. Beter en sneller samenwerken, maar ook slimmer uitvoeren levert voordelen op voor de inwoners. Beter samenwerken in de waterketen tussen gemeenten,waterschappen en drinkwaterbedrijven leidt vanaf 2020 tot een jaarlijkse besparing van 440 miljoen euro. ( rapport visitatie commissie Karla Peijs)

4. Rattenbestrijding beter coördineren

Ratten kunnen grote schade aanrichten in het gebied van Hollande Delta. Er zijn diverse soorten ratten die wij moeten bestrijden, waarbij zowel de gemeenten als de waterschap een taak heeft. De volksgezondheid en aantasting van onze dijken zijn in het geding.

Inwonersbelang-AWP wil de rattenvanger terug per eiland die naast de coördinatie van bestrijding van ratten, ook een adviesfunctie en een communicatierol heeft naar de inwoners.

5. Toekomstgericht denken en handelen

Inwonersbelang-AWP denkt toekomstgericht. Er moeten oplossingen komen voor bekende en nieuwe knelpunten, zoals verspreiding van medicijnresten via rioolwater naar rivierwater, mogelijk tot in de drinkwateren en ook voor klimaatverandering en zeespiegelrijzing. Daarom pleit Inwonersbelang-AWP voor zorgvuldig overwogen, oriënterende en oplossingsgerichte studies. Innovatieve oplossingen moeten projectmatig en als pilot uitgetest worden.

Antwoorden AWP Quiz

Nieuws Anwoorden van de AWP Quiz 1 Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? Over 50 jaar ca 0,5 meter hoger. Bron: http://ww...

AWP Hollandse Delta enorm verbaasd

Nieuws “AWP Hollandse Delta enorm verbaasd” Naar aanleiding van een stukje in de lokale stemkrant van Goeree Overflakkee voelt de AWP zich verplicht zo v...

Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe!

Nieuws Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe! Water speelt een grote rol in de vrijetijdsbesteding: 60% van de Nederlanders beoe...

De AWP quiz . . . . . hoeveel weet jij van water?

Nieuws AWP Quiz Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? En hoeveel is de waterstand gestegen over 80 jaar? Hoeveel medici...

HUISHOUDENS BETALEN DE KOSTEN EN HET BEDRIJFSLEVEN DEELT DE LAKENS UIT

Nieuws “Nederlandse huishoudens betalen te veel waterschapsbelasting” zo zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van een zelf uitgevoerd...