Hollandse Delta

 

Doelstellingen van Inwonersbelang-AWP

1. Veilige keringen en dijken
Bij bestuurlijke afwegingen moeten prioriteiten gesteld worden. Veiligheid is voor Inwonersbelang-AWP de hoogste prioriteit. Dit betekent ook dat het waterschap het onderhoud en de controle van de dijken goed moet borgen!

2. Klantgericht
Het waterschap is er niet voor zichzelf, het is er voor de huidige en toekomstige bewoners van ons land. Burgers, overheden en bedrijven zijn klant van het waterschap. De organisatie dient hierop ingericht te zijn. Dat is wat Inwonersbelang-AWP wil.

3. Schoon, natuurlijk water
Schoon water is voor de natuur en de mens een levensvoorwaarde. Inwonersbelang-AWP streeft in bestuurlijke zin naar een pro-actieve en anticiperende rol van het waterschap. Dus ook als bestuur niet achteroverleunen en wachten tot er iets gebeurt, maar actief en alert zijn.

4. Sociaal
De regels voor de waterschapsbelasting zijn door de landelijke overheid in de waterschaps-wet vastgelegd. Ieder betaalt volgens deze regeling. Het waterschap voert geen inkomenspolitiek. Ieder draagt bij aan de kosten van het waterschap. Wel kiest Inwonersbelang-AWP voor een, bij vele waterschappen reeds gangbare systematiek, waarbij mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven, in aanmerking komen voor verlaging  van de waterschapslasten. Dit analoog aan de gemeentelijke belastingen.

5. Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken
Inwonersbelang-AWP kiest voor een eigenstandige rol voor het waterschap in het waterbeheer. Het waterschap is de organisatie die altijd de waterbelangen voor laat gaan. Dat is voor een land dat voor een groot deel beneden de zeespiegel ligt, van het grootste belang. In de algemene democratie wordt steeds een politieke afweging gemaakt die de waan van de dag kan volgen. Inwonersbelang-AWP kiest voor waterbeleid. De AWP-ers zijn onafhankelijk, deskundig en betrokken.

6. Sober en Doelmatig: geen toeters en bellen
‘Wat is nodig’ en ‘wat is nuttig’ zijn vragen die Inwonersbelang-AWP in het bestuur steeds zullen stellen. Organisaties hebben een natuurlijke neiging om uit te dijen. Het is makkelijker om meer te willen dan minder. Inwonersbelang-AWP ziet er op toe dat zaken die beter elders gedaan kunnen worden daar gebeuren, dat het geld doelmatig besteed wordt en er een cultuur van soberheid heerst. Er wordt gewerkt met belastinggeld, en dat vraagt een extra verantwoordelijkheid!

7. Toekomstgericht: veilig wonen en werken
Veilig wonen, werken en recreëren nu en in de toekomst. De waterschappen werken aan veiligheid en aan een robuust en veerkrachtig watersysteem met schoon water voor mens en dier. Hiervoor is een lange termijn perspectief van belang. Het waterschap moet nu reeds nadenken over de gevolgen van klimaatverandering zoals stijgende zeespiegel, dalende bodem, grotere waterafvoer door de rivieren, periodes met droogte en periodes met extra veel regen. Dat is waar Inwonersbelang-AWP voor staat.

8. Ingezetenen mogen ‘mee-genieten’
Inwoners van het waterschap zijn belastingbetalers, die mogen mee-genieten van al het moois dat een waterschap beheert. Het waterschap beheert dijken, gemalen, grote en kleine wateren. Voor het onderhoud vraagt het de burger geld. Inwonersbelang-AWP vindt dat, als dat mogelijk is, de burger er ook nog van mag meegenieten. Concreet betekent dit dat in de cultuur van de waterschapsorganisatie het fenomeen publieksvoorziening “tussen de oren” van de ambtenaar komt. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld toegankelijkheid van dijken voor wandelaars, van oevers voor vissers, mogelijkheden voor zwemwater, kano- en schaatsroutes, picknickplaatsen, publieksdagen voor gemalen en educatie voor kinderen.

9. Samenwerken biedt voordelen
Waterschappen zijn geen eilandjes in de maatschappij. Samenwerken kan helpen om van elkaar te leren en om samen zaken aan te pakken, waardoor bijvoorbeeld geprofiteerd kan worden van schaalvoordelen. We denken aan gezamenlijke laboratoria, het samen ontwikkelen van computersoftware, gezamenlijke inkoop, samenwerking met gemeenten op het gebied van rioolbeheer, aanpak van grondwaterproblemen of informatievoorziening, etc. Dat is wat Inwonersbelang-AWP wil.

10. Betaalbaar, nu en in de toekomst
In de toekomst zal er nog veel geld nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De ontwikkeling van de tarieven moet geleidelijk plaatsvinden en in het bestuur moet een “sobere” instelling heersen. Er is nog (steeds) veel geld te besparen door efficiënter te werken, door te leren van collega-waterschappen en andere overheden (benchmarking), door samen te werken en door steeds even te bedenken wat er mis gaat als we dit nu even niet doen. Inwonersbelang-AWP is er van overtuigd dat mensen best willen betalen voor veiligheid en schoon water, maar mensen moeten dan wel de overtuiging hebben dat het geld doelmatig en zinvol besteed wordt.

11. Transparant
Geen politiek in achterkamertjes, maar open en transparant functioneren. Met heldere jaarverslagen en een rekenkamer die onafhankelijk en vrij is in zijn controlerende taak. Verder wordt het algemeen bestuur helder, tijdig en volledig door het dagelijks bestuur en de dijkgraaf geïnformeerd. Elk waterschap heeft een rekeningcommissie, die in opdracht van het Algemeen Bestuur onderzoek kan doen naar de uitvoering en effecten van het gevoerde beleid. Dat is waar Inwonersbelang-AWP voor staat.

12. Efficiënt en slagvaardig
Inwonersbelang-AWP wil dat de bestuurlijke organisatie van het waterschap zo ingericht moet zijn dat dagelijks bestuurders en ambtenaren slagvaardig kunnen opereren. Een deugdelijke mandateringsregeling, met uiteraard een even deugdelijke terugkoppeling en verantwoording, horen daarbij.

13. Innovaties
Het waterschap is een “doe-organisatie”. Je doet het beter als je weet wat je doet. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technieken.Maar bovenal staat Inwonersbelang-AWP open voor alternatieve en besparende opties. Inwonersbelang-AWP vindt dat experimenten, nieuwe technieken en innovaties altijd in een breder kader uitgevoerd dienen te worden, in samenwerking met anderen en op zodanige wijze dat andere waterschappen daar van kunnen profiteren.

Antwoorden AWP Quiz

Nieuws Anwoorden van de AWP Quiz 1 Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? Over 50 jaar ca 0,5 meter hoger. Bron: http://ww...

AWP Hollandse Delta enorm verbaasd

Nieuws “AWP Hollandse Delta enorm verbaasd” Naar aanleiding van een stukje in de lokale stemkrant van Goeree Overflakkee voelt de AWP zich verplicht zo v...

Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe!

Nieuws Aantal gevallen van negatief zwemadvies nam de afgelopen jaren toe! Water speelt een grote rol in de vrijetijdsbesteding: 60% van de Nederlanders beoe...

De AWP quiz . . . . . hoeveel weet jij van water?

Nieuws AWP Quiz Hoeveel is de gemiddelde waterstand in de Noordzee gestegen over 50 jaar? En hoeveel is de waterstand gestegen over 80 jaar? Hoeveel medici...

HUISHOUDENS BETALEN DE KOSTEN EN HET BEDRIJFSLEVEN DEELT DE LAKENS UIT

Nieuws “Nederlandse huishoudens betalen te veel waterschapsbelasting” zo zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van een zelf uitgevoerd...