Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Reest en Wieden

 

  

AWP Reest & Wieden wint 2e zetel 

Samenwerking met lokale partijen, vrouwen, deskundigen en jongste kandidaat hebben allemaal veel steun van kiezers opgeleverd.

AWP Reest en Wieden

Korte introductie van onze partij

De Algemene Waterschapspartij (AWP): De enige onafhankelijke partij met de focus op water, voor evenwichtig waterbeheer in ieders belang - zuiver water dus! Geen politieke belangen en niet vanuit één specifiek belang als landbouw, natuur of bedrijfsleven.

Ook in Reest en Wieden zijn ervaren en betrokken kandidaten die via de AWP graag voor en namens u bestuursverantwoordelijkheid willen nemen voor goed waterbeheer, ook in de toekomst. 

Het AWP-team van Reest en Wieden maakt met deskundige en gemotiveerde mensen werk van veilig, schoon en voldoende water. Water om te gebruiken, mee te werken, van te genieten en mee te leven.
Zij zorgen voor een doelmatig werkend waterschap, dat efficiënt met geld om gaat en op de toekomst is voorbereid.

In een fantastische omgeving met mooi weer en een gemotiveerd AWP team is het leuk foto's maken. feb.'15

Bij de recent aangelegde fauna verbinding tussen Weerribben en Wieden  te Muggebeet.
Rosalien Zandwijk, Geke Kiers, Frans van Dongen, Jan Stoefzand, Jan van Oorschot, Arja Doornbos, Douwe Oosterveen, Georgine Somer, Peter de Vries.

Voeten in de modder en hoofd in de wolken voor werken aan water met visie.

 

Speerpunten voor AWP Reest en Wieden verkiezingen 2015
 

Onze missie

Voldoende water - niet teveel en niet te weinig - dus veilig en van  goede kwaliteit!
 

Transparant

We willen laten zien wat het waterschap doet. De werkzaamheden van het waterschap sterker verbinden met de mensen en de belangen in het gebied .  Informatie over het waterbeheer bieden in de vorm en op het tijdstip waar de mensen behoefte aan hebben.
Een goed evenwicht houden tussen de uiteenlopende belangen heeft onze constante aandacht.

Waterschappen leveren (internationaal*) bewezen goed werk.  Politieke discussies over de organisatie van het waterbeheer zijn grotendeels ongegrond en ondermijnend. Hier mag het waterbeheer geen speelbal van worden. ( * zie OESO rapport over waterbeheer Nederland mrt.’14 )

Veilig water

Veilig water heeft de hoogste prioriteit! Dit betekent, dat we moeten blijven oppassen voor, en aanpassen aan de veranderingen van het klimaat en gebruik. Het water ruimte geven en benemen, weten waar te veel water (tijdelijk) heen kan tegen beheersbare kosten. Maar ook erkennen dat we niet alles in de hand hebben en solidair zijn om schade te herstellen. Continue aandacht voor goed onderhoud is erg belangrijk en vergeet goed werkende calamiteitenplannen niet.
Voor het gebied Reest &  Wieden zullen we de nieuwe inzichten over veiligheid uit het Deltaprogramma vertalen in  voldoende waterkering,  buffer en bergruimte (veerkracht) op de juiste plaats.
Samenwerking met gemeenten wordt daarbij steeds belangrijker.
Kortom, als waterschap ben je continu bezig de balans te houden met water voor de mensen.
Daarbij hoort ook ‘Strijd tegen water! (link naar lied van Maarten van Roozendaal)

   

Schoon water                           

Ons afvalwater wordt voor 75% schoongemaakt; 25% van het vuil wordt nog zo op het oppervlaktewater geloosd.
Wij steunen de toenemende  aandacht voor aanpak bij de bron, samenwerking met landbouw, gemeenten, bedrijven en bijv. zorg-instellingen met specifieke lozingen. Wij denken meer in kringlopen en ketens. Met slimme techniek  neemt het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater sterk toe.
Dit kan besparing opleveren bij de hoge kosten voor het opruimen van de nog resterende vervuiling in ons afvalwater. (De laatste loodjes wegen het zwaarst!)
Met betere technieken en beheer valt er dus nog veel te winnen. We leven in een waterkringloop!  

 

 

Genieten van water

Dat kan volop in de bijzondere natuur  en landschap in en om  De Wieden, De Weerribben, het Dwingelerveld, het Drents-Friese Wold, langs de Drentse Hoofdvaart  en het Reestgebied.
Evenals  plezier beleven aan  vaarwater en  schoon en mooi water in de stad; zoals vijvers en grachten. Maar het genieten kan alleen als het water schoon genoeg is om drinkwater van te maken, voor mens, plant en dier en als het veilig genoeg is om in te zwemmen of te varen.

Wij vinden het belangrijk dat er  continu gezocht wordt naar goede combinaties van functies en belangen om wat we maken ook in stand te kunnen houden.

    

     
   
Voldoende water 

Het gebied van Reest en Wieden  is zeer divers en het water vervult er verschillende functies. Er moet genoeg water zijn om aan  alle functies te kunnen voldoen. Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en voor het wonen, werken en leven in het waterschapsgebied!
Het gaat hierbij niet alleen om het op peil houden van de waterstanden maar ook in goede conditie houden van de waterstaatswerken. Het maaien en baggeren van waterlopen om het water in goede banen te leiden. Voor droogteperioden, die door de klimaatverandering worden verwacht, is het vasthouden en bufferen van (zoet) water belangrijk.  Gebruikers willen we bewuster maken van de mogelijkheden voor zuiniger watergebruik, zoals het benutten van regenwater, hergebruik en productkeuzes.

     
 
Kosten van water

Het bestuur moet voortdurend keuzes maken om kosten in de pas te houden met de economie, veiligheid, verantwoordelijkheid, toekomst en wensen van degene die belang hebben bij het werk van het waterschap. Deze keuzes moeten weloverwogen zijn, het is immers uw geld dat uitgegeven wordt! Als vervuiler en belanghebbende betaalt iedereen naar evenredigheid mee.
De AWP wil dat er geen plannen gemaakt worden om daarna in de la te verdwijnen.

Voor realisatie van plannen  moet goed samengewerkt worden met andere instanties en belangengroeperingen, waarbij goede combinaties gezocht worden in het werk zodat meerdere doelen gediend kunnen worden met de uitgaven. Het waterschapsapparaat moet efficiënt, slank en flexibel zijn. We willen meer kostendekkend werken, geen afwenteling van kosten naar de toekomst.

     
 
Bestuurlijk

Om goede besluiten te kunnen nemen moet het Algemeen Bestuur voortdurend tijdig en volledig geïnformeerd worden door het Dagelijks bestuur. Besluiten moeten open, transparant en controleerbaar zijn. En informatie, afwegingen en besluiten moeten helder geformuleerd zijn. 
Hierbij willen wij ruimte geven aan nieuwe vormen van samenwerking.  Voldoende ruimte bieden aan medewerkers en bedrijfsonderdelen om verantwoordelijk, resultaatgericht, innovatief en ondernemend te werken.    

Pro-actief en samen

Het waterschap moet zich vandaag de dag pro-actief opstellen en tijdig anticiperen op nieuwe vraagstukken. Hierbij moeten oude zaken kunnen worden losgelaten en afgebouwd en moet het initiatief genomen worden om te kijken naar nieuwe oplossingen. Inschakelen van jonge mensen en nieuwe kennis bevordert vernieuwing en het behoud van deskundigheid.
Bij inrichting van een gebied dient rekening te worden gehouden met waterhuishouding,  klimaatverandering en intiatieven van anderen. Het Waterschap adviseert hierover de gemeenten en Provincies. Deze Watertoets is een gezamenlijk belang en zou in plaats van als adviesrecht een verplichte toets moeten worden in de nieuwe Omgevingswet.

Fusie

Bij veranderingen van de organisatie stellen wij ons kritisch op,  er moeten lessen getrokken worden uit het verleden en ervaringen van anderen, de meerwaarde  moet overtuigend zijn aangetoond.
Het merendeel (>75%) van fusies bij bedrijven en overheden leveren niet de beoogde voordelen/ resultaten op en de nadelen pakken groter uit dan voorzien. Het is dus belangrijker de ervaringen met fusies te betrekken bij organisatie veranderingen, dan van theoretische optimalisaties, door fusie, uit te gaan.
Voor waterschappen is de relatie met gebied, bewoners en watersysteem essentieel. De schaal van een optimale organisatie kan per probleem, per gebied, per stand van de techniek verschillen en veranderen.
In plaats van ‘blind’ opschalen vraagt dit een slimmer gebruik van nieuwe samenwerkings mogelijkheden, communicatie technieken en voldoende dynamische en slagvaardige, innovatieve taak eenheden.
Belangrijk is het besef dat iedere organisatievorm gebreken heeft. Het evalueren en bijsturen dient een belangrijker continu proces en uitdaging te zijn dan (grote) organisatievorm veranderingen.
Betrokken, verantwoordelijke, kritische en ondernemende medewerkers zijn hierbij essentieel.

Klantgericht

Het waterschap moet klantgerichter worden. Het heeft te maken met veel mensen en partijen , die allemaal belang hebben bij het werk van het waterschap.
De burgers moeten goed worden geïnformeerd over bijvoorbeeld het totale waterbeheer in de waterketen, via één gezamenlijk waterloket.   Wij willen meer aandacht voor goed relatiebeheer door het waterschap met de uiteenlopende belanghebbenden. Evenzo willen wij dat het waterschap iedereen; zoals landbouw, bedrijven, gemeenten, burgers, natuur organisaties, recreatiebedrijven, vissers en booteigenaren, uitdaagt om ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor beter waterbeheer.
Wij steunen de aandacht die er is om jeugd en onderwijs te betrekken bij waterbeheer.   

    

Onafhankelijk

De Algemene Waterschapspartij wil evenwichtig waterbeheer, niet gehinderd door korte termijn politiek of eenzijdige belangen behartiging maar met een deskundige focus op water. 'Water Belangrijk!"
Als het golft, dan golft het goed (De Dijk) 
 

De kandidaten voor de AWP  Reest en Wieden 2015

Vrouwelijke lijsttrekker.

Bijzonder voor Reest en Wieden is dat Arja Doornbos, uit het waterrijke Meppel, als een van de weinige vrouwelijke kandidaten (ca 10%), lijsttrekker is voor de Algemene Waterschapspartij.
In 2015 al 15 jaar ervaring als bestuurslid bij Reest en Wieden. Lange tijd werkzaam in de drinkwatersector voor de bescherming van grond- en oppervlaktwaterkwaliteit,  als senior projectleider water bij LTO-projecten en nu bij Provincie Groningen als projectleider voor herinrichting van gebieden, realisatie van het Natuurnetwerk en programmaleider klimaatadaptatie.
Arja hecht aan onafhankelijkheid voor een evenwichtige belangenafweging en vindt verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst belangrijk!


 

Het kandidaten team van de Algemene Waterschapspartij  2015.

Jan Stoefzand, Frans van Dongen, Peter de Vries, Geke Kiers, Arja Doornbos, Jan van Oorschot, Rosalien Zandwijk, Douwe Oosterveen, Georgine Somer.  Bij de faunaverbinding Weerribben-Wieden te Muggebeet.

Fotogalerij:


AWP Reest en


Wieden


  Fractieleden

 • Kandidaten AWP Reest en Wieden
 • De 9 kandidaten voor AWP Reest & Wieden worden in het bijgaande persbericht gepresenteerd. Hieronder presenteren de kandidaten zich afzonderlijk op deze site.

  » Lees meer

 • Arja Doornbos
 • Lijsttrekker Arja Doornbos, woont in Meppel en heeft 14 jaar ervaringen in het waterschapsbestuur. Zij neemt het waterschap deskundig, enthousiast en kritisch de maat.

  » Lees meer

 • Jan van Oorschot
 • Als adviseur bij meerdere waterschappen en waterorganisaties en afkomstig uit de Alblasserwaard onderschrijf ik het belang van waterveiligheid, waterbeheer en - zuivering door waterschappen.

  » Lees meer

 • Georgine Somer
 • Vanuit mijn werk als architect ervaar ik hoe belangrijk goed waterbeheer is. Elke verandering heeft gevolgen op veel niveau's. Evenwichtig en weloverwogen waterbeheer is essentieel.

  » Lees meer

 • Peter de Vries
 • Ervaring met de wateroverlast aan het Westeinde in Meppel, bewust van de verschillende waterbelangen en als raadslid in Meppel vertrouwd met belangenbehartiging.

  » Lees meer

 • Douwe Oosterveen
 • Ik vind dat een overheid zo dicht mogelijk bij de mensen moet staan. Voor het waterschap belichaamt de AWP voor mij die gedachte.

  » Lees meer

 • Jan Stoefzand
 • Zelf ben ik opgegroeid aan het water. Kwaliteit van het water en de omgang van en met water acht ik voor het leven van enorm belang. In Noordscheschut is water duidelijk aanwezig.

  » Lees meer

 • Geke Kiers
 • Ik wil mij inzetten voor schoon water, een goed waterpeil, waardoor natuur en landbouw samen kunnen floreren. Ook als Raadslid kom ik op voor de belangen van burgers.

  » Lees meer

 • Frans van Dongen
 • Ik vind het belangrijk dat de activiteiten van het waterschap winst opleveren voor alle belanghebbenden en tevens duurzaam en betaalbaar zijn.

  » Lees meer

 • Rosalien Zandwijk
 • Ik heb de studie Land, Water & Milieu gekozen omdat water mij erg aanspreekt. In ons Nederland hebben we veel met water te maken; onze voeten droog houden en zuinig zijn op water is belangrijk.

  » Lees meer


Actualiteiten Reest en


Wieden


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie

 • Momenteel zijn er geen berichten