Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rijn en IJssel

Voorlopige verkiezingsuitslag 2015, klik hier

AWP Rijn en IJssel

Korte introductie van onze afdeling,

De Algemene Waterschapspartij afdeling Rijn & IJssel heeft een groeind aantal leden. Na 6 jaar, eerst startend met z'n 6-en, nu al 21 leden op de lijst. Allen zijn zeer betrokken met water en enthousiast om de verkiezingen tot een daverend succes te maken.

Dan kunnen we in het AB-WRIJ met nog meer kracht onze ideeën van goed beleid neerleggen en een strakke toetsing van de uitvoering implementeren.

                             

Foto 1 tijdens een vergadering: v.l.n.r.: Gerrit Vossers (3) Jelmer Klaasseen, Lies Visscher (4) Rob van Mierlo, Henk Kreunen (1) Gerard van Balveren (6), Jan van Halteren (2)

Foto 2: verkiezingsposter

Voor ons Waterschap Rijn en IJssel hebben we de volgende speerpunten benoemd:

1. Veilige keringen en dijken
Bij bestuurlijke afwegingen moeten prioriteiten gesteld worden. Veiligheid heeft voor de AWP-WRIJ de hoogste prioriteit. Dit betekent  dat het waterschap het beheer, onderhoud en de controle van de dijken goed moet borgen!

2. Klantgericht
Het waterschap Rijn en IJssel is er niet voor zichzelf, het is er voor de huidige en toekomstige ingezetenen van het beheersgebied van het waterschap. Ingezetenen, overheden en bedrijven zijn klant van het waterschap. De organisatie dient hierop ingericht te zijn.

3. Schoon, natuurlijk water
Schoon en voldoende water is voor de natuur en de mens een levensvoorwaarde. De AWP-WRIJ streeft in bestuurlijke zin naar een pro-actieve en anticiperende rol van het waterschap Rijn en IJssel. Dus ook als bestuur niet achteroverleunen en wachten tot er iets gebeurt, maar actief en alert zijn en inspelen op ontwikkelingen.

4. Sociaal
De regels voor de waterschapsbelasting zijn door de landelijke overheid in de waterschaps-wet vastgelegd en is te onderscheiden in een aantal categorieën. Ieder betaalt volgens deze regeling. Het waterschap voert geen inkomenspolitiek. Ieder draagt bij aan de kosten van het waterschap. Wel kiest de AWP-WRIJ voor een, bij vele waterschappen reeds gangbare systematiek, waarbij mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven, in aanmerking komen voor vrijstelling van een  aantal categorieën waterschapsbelasting. Dit analoog aan de gemeentelijke belastingen. Het betreft de categorieën zuiverings- en verontreinigingsheffing en de ingezetenenheffing. AWP-WRIJ is niet voornemens meerdere categorieën voor vrijstelling in aanmerking te doen komen.

5. Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken
De AWP-WRIJ kiest voor een eigenstandige rol voor het waterschap Rijn en IJssel in het waterbeheer. AWP-WRIJ is van mening dat waterschap RIijn en IJssel altijd de waterbelangen, als kerntaak, voor dient te laten  gaan. Dat is voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel  van groot belang. In de algemene democratie wordt steeds een politieke afweging gemaakt die de waan van de dag kan volgen. De AWP-WRIJ kiest voor goed en evenwichtig afgewogen  waterbeleid. AWP-WRIJ  is onafhankelijk, deskundig en betrokken.

6. Sober en Doelmatig: geen toeters en bellen
‘Wat is nodig’ en ‘wat is nuttig’ zijn vragen die AWP-WRIJ in het bestuur steeds zullen stellen. Organisaties hebben een natuurlijke neiging om uit te dijen. Het is makkelijker om meer te willen dan minder. De AWP-WRIJ ziet er op toe dat zaken die beter elders gedaan kunnen worden daar gebeuren, dat het geld doelmatig besteed wordt en er een cultuur van soberheid heerst. Er wordt gewerkt met belastinggeld, en dat vraagt een extra verantwoordelijkheid!

7. Toekomstgericht: veilig wonen, werken en recreëren voor onze kinderen
AWP-WRIJ werkt aan veiligheid en aan een robuust en veerkrachtig watersysteem met schoon water voor mens en dier. Hiervoor is een lange termijn perspectief van belang. Waterschap Rijn en IJssel moet nu reeds nadenken over de gevolgen van klimaatverandering zoals periodes met droogte en periodes met extra veel neerslag.

8. Ingezetenen zijn belastingbetalers, die mogen 'genieten' van het waterschap
Waterschap Rijn en IJssel beheert vele dijken, gemalen, grote en kleine watergangen en sloten. Voor het beheer en onderhoud vraagt het de ingezetenen belastinggeld. De AWP-WRIJ vindt dat, als dat mogelijk is, de ingezetenen er ook nog van mogen meegenieten. Concreet betekent dit dat in de cultuur van het Waterschap Rijn en IJssel het fenomeen publieksvoorziening "tussen de oren" van de ambtenaar komt. Hierbij denkt de AWP-WRIJ, na een belangenafweging,  bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van dijken, oevers en maaipaden, mogelijkheden voor zwemwater ect.

9. Samenwerken om maatschappelijke voordelen te behalen
Waterschappen zijn geen eilandjes in de maatschappij. Samenwerken kan helpen  van elkaar te leren en om samen zaken aan te pakken, die leiden tot lagere lasten voor de ingezetenen. AWP-WRIJ ziet de landsgrens niet als een beperking.

10. Betaalbaar, nu en in de toekomst

In de toekomst zal er nog veel geld nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De ontwikkeling van de tarieven moet geleidelijk plaatsvinden en in het bestuur moet een "sobere" instelling heersen. AWP-WRIJ is van mening dat nog (steeds) veel geld te besparen is door efficiënter te werken, door kennis te delen met collega-waterschappen en met andere overheden door samen te werken.

11. Transparant
AWP-WRIJ wil geen achterkamertjes politiek, maar open en transparant functioneren. Met heldere jaarverslagen en een rekenkamer die onafhankelijk en vrij is in zijn controlerende taak. Verder wordt het Algemeen Bestuur helder, tijdig en volledig door het dagelijks bestuur (college van heemraden) en de dijkgraaf geïnformeerd.

12. Efficiënt en slagvaardig
De bestuurlijke organisatie moet zo ingericht zijn dat dagelijks bestuurders en ambtenaren slagvaardig kunnen opereren. AWP-WRIJ is voor een deugdelijke mandateringsregeling.  Een  deugdelijke terugkoppeling en verantwoording, horen daarbij.

13. Innovaties
Het waterschap is een "doe-organisatie". Je doet het beter als je weet wat je doet. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technieken. Experimenten en nieuwe technieken en innovaties worden altijd in een breder kader uitgevoerd, in samenwerking met anderen en op zodanige wijze dat andere waterschappen daar van kunnen profiteren.

Fotogalerij:


AgendaAWP Rijn en


IJssel


  Fractieleden

 • Henk Kreunen, Lochem, lijsttrekker, 0624395999
 • Henk heeft op diverse posities in het Waterschap Rijn en IJssel een grote ervaring, zowel op technische, procesmatige als bestuurlijke onderwerpen

  » Lees meer

 • Zeeger van de Koppel, Loo
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Jan van Halteren, s Heerenberg
 • Jan van Halteren is al jaren een bestuurder in hart en nieren. Binnen organisaties maar ook in gemeenteraden.

  » Lees meer

 • Gerrit Vossers, Silvolde
 • Gerrit Vossers Gerrit is opgegroeid in het buitengebied van de Gemeente Oude IJsselstreek. Gerrit heeft zelf een agrarisch bedrijf en weet dus hoe belangrijk water is.

  » Lees meer

 • Lies Visscher, Etten
 • Mijn doel is om met positieve kracht het goed omgaan met water bottom-up en top-down met elkaar te verbinden. Waterschap Rijn en IJssel moet meer verantwoordelijkheid nemen voor actieve communicatie.

  » Lees meer

 • Herman van Rooijen, Bronkhorst
 • Herman wil met directe betrokkenheid de belangenafweging van o.a. bestemmingsplanwijzigingen een rol in het algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel. Herman heeft daar zeker toegevoegde waarde.

  » Lees meer

 • Gerard van Balveren, Ulft
 • Gerard van Balveren uit Ulft, van 2005-2014 wethouder en locoburgemeester in de gemeente Oude IJsselstreek. Zorgde met zijn initiatief voor de Internationale Wasserkonferenz.

  » Lees meer

 • Josephine Steffens, Zelhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Gerrit Oonk, Neede
 • Gerrit heeft de afgelopen periode als AB-lid zich ingezet voor AWP op alle fronten. Strakkere begroting, evenwichtig tarievenbeleid. Ook in de rekencommissie heeft Gerrit scherpe rapporten opgesteld.

  » Lees meer

 • Evert Blaauw, Zelhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jan Keukenkamp, Doetinchem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Ellen Bakker, Lichtenvoorde
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Marcel van Rijt, Doesburg
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Leon Dekker, Etten
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Jelmer Klaassen, Bathmen, 0626688304
 • Vanaf 2008 ben ik nu voorzitter van AWP afdeling Rijn en IJssel. Ik ben trots op hetgeen we bereikt hebben. Ook het afgelopen half jaar, voor de verkiezingen 2015, is veel werk verzet door AWP-WRIJ.

  » Lees meer

 • Kassiel Gerrits, Arnhem
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Theo van den Anker, Zeddam
 • Theo is gepensioneerd, maar betrokken tot water en specifiek de natuur ervan

  » Lees meer

 • Trix Kruger, Dieren
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Theo Schopman, Pannerden
 • Theo is al vanaf 2002 actief in de gemeenteraad van Rijnwaarden, o.a. de portefeuille openbare werken. Daardoor veel contact met het Waterschap gehad over o.a. riolering en oppervlakte water.

  » Lees meer

 • Jan Lammers, Aalten
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Rob van Mierlo, Bathmen, 0651408623
 • Rob is al vele jaren actief binnen de Waterschappen. Momenteel werkt Rob als manager op het project Ruimte voor de Rivier.

  » Lees meer


Actualiteiten Rijn en


IJssel


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie