Rijn en IJssel

AWP Rijn en IJssel

Korte introductie van onze afdeling
De Algemene Waterschapspartij, afdeling Rijn & IJssel heeft een groeiend aantal leden. Na 6 jaar zijn we doorgegroeid van 6 naar 21 leden. Allen zijn zeer betrokken bij water, het werk van het waterschap en daarnaast enthousiast om de verkiezingen 2019 tot een succes te maken. Bij een goede uitslag kunnen we in het Algemeen Bestuur van Rijn en IJssel met meer kracht onze ideeën omtrent goed beleid neerleggen en een strakke toetsing van de uitvoering implementeren. Het belangrijkste speerpunt van AWP is de stelling dat politiek en het waterschapswerk gescheiden grootheden zijn.


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Onze kandidaten

1. Henk Kreunen, Lochem, lijsttrekker, tel. 06-53569608

lees verder

2. Jan van Halteren, s Heerenberg

lees verder

3. Gerrit Vossers, Silvolde

lees verder

4. Lies Visscher, Etten

lees verder

5. Herman van Rooijen, Bronkhorst

lees verder

6. Gerard van Balveren, Ulft

lees verder

7. Josephine Steffens, Zelhem

lees verder

8. Gerrit Oonk, Neede

lees verder

9. Evert Blaauw, Zelhem

lees verder

10. Jan Keukenkamp, Doetinchem

lees verder

11. Ellen Bakker, Lichtenvoorde

lees verder

12. Marcel van Rijt, Doesburg

lees verder

13. Leon Dekker, Etten

lees verder

14. Jelmer Klaassen, Bathmen, 0626688304

lees verder

15. Kassiel Gerrits, Arnhem

lees verder

16. Theo van den Anker, Zeddam

lees verder

17. Trix Kruger, Dieren

lees verder

18. Theo Schopman, Pannerden

lees verder

19. Jan Lammers, Aalten

lees verder

20. Rob van Mierlo, Bathmen, 0651408623

lees verder

21. Zeeger van de Koppel, Loo

lees verder
Regionale Speerpunten van de Algemene Waterschapspartij, afdeling Rijn en IJssel

Klimaatverandering - waterrisico's, wateroverlast en droogte

Robuuste waterveiligheid en goede ruimtelijke inpassing horen hoog op de agenda te staan. Dat is nu nog onvoldoende in het actuele beleid geborgd. Het waterschap is volgend op wat de Deltacommissaris voorbereidt en de rijksoverheid bepaalt. Dat is echter niet voldoende. Het waterschap kan het voortouw nemen om te zorgen voor veilig wonen zonder wateroverlast en voor voldoende water voor mens, dier en plant omdat het waterschap samen met de ingezetenen op de hoogte zijn van de plaatselijke omstandigheden. Daarnaast wil het AWP in het oostelijk deel van het beheersgebied van Rijn en IJssel bestaande klei- en leemputten gebruiken voor droogtebestrijding.

Test

Nieuws en opiniestukken

Verkiezingsuitslag 2015

Nieuws In Waterschap Rijn en IJssel hebben we, mede door de grote inzet van allen, onze enige AB-zetel behouden. Van de uitgebrachte 216.963 stemmen heeft AW...

Foto's


AWP Rijn en IJssel

Korte introductie van onze afdeling,

De Algemene Waterschapspartij afdeling Rijn & IJssel heeft een groeiend aantal leden. Na 6 jaar, eerst startend met z’n 6-en, nu al 21 leden op de lijst. Allen zijn zeer betrokken met water en enthousiast om de verkiezingen tot een daverend succes te maken.

Dan kunnen we in het AB-WRIJ met nog meer kracht onze ideeën van goed beleid neerleggen en een strakke toetsing van de uitvoering implementeren.

                           

Foto 1 tijdens een vergadering: v.l.n.r.: Gerrit Vossers (3) Jelmer Klaasseen, Lies Visscher (4) Rob van Mierlo, Henk Kreunen (1) Gerard van Balveren (6), Jan van Halteren (2)

Foto 2: verkiezingsposter

Voor ons Waterschap Rijn en IJssel hebben we de volgende speerpunten benoemd:

1. Veilige keringen en dijken
Bij bestuurlijke afwegingen moeten prioriteiten gesteld worden. Veiligheid heeft voor de AWP-WRIJ de hoogste prioriteit. Dit betekent  dat het waterschap het beheer, onderhoud en de controle van de dijken goed moet borgen!

2. Klantgericht
Het waterschap Rijn en IJssel is er niet voor zichzelf, het is er voor de huidige en toekomstige ingezetenen van het beheersgebied van het waterschap. Ingezetenen, overheden en bedrijven zijn klant van het waterschap. De organisatie dient hierop ingericht te zijn.

3. Schoon, natuurlijk water
Schoon en voldoende water is voor de natuur en de mens een levensvoorwaarde. De AWP-WRIJ streeft in bestuurlijke zin naar een pro-actieve en anticiperende rol van het waterschap Rijn en IJssel. Dus ook als bestuur niet achteroverleunen en wachten tot er iets gebeurt, maar actief en alert zijn en inspelen op ontwikkelingen.

4. Sociaal
De regels voor de waterschapsbelasting zijn door de landelijke overheid in de waterschaps-wet vastgelegd en is te onderscheiden in een aantal categorieën. Ieder betaalt volgens deze regeling. Het waterschap voert geen inkomenspolitiek. Ieder draagt bij aan de kosten van het waterschap. Wel kiest de AWP-WRIJ voor een, bij vele waterschappen reeds gangbare systematiek, waarbij mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven, in aanmerking komen voor vrijstelling van een  aantal categorieën waterschapsbelasting. Dit analoog aan de gemeentelijke belastingen. Het betreft de categorieën zuiverings- en verontreinigingsheffing en de ingezetenenheffing. AWP-WRIJ is niet voornemens meerdere categorieën voor vrijstelling in aanmerking te doen komen.

5. Onafhankelijk, Deskundig en Betrokken
De AWP-WRIJ kiest voor een eigenstandige rol voor het waterschap Rijn en IJssel in het waterbeheer. AWP-WRIJ is van mening dat waterschap RIijn en IJssel altijd de waterbelangen, als kerntaak, voor dient te laten  gaan. Dat is voor het beheersgebied van het waterschap Rijn en IJssel  van groot belang. In de algemene democratie wordt steeds een politieke afweging gemaakt die de waan van de dag kan volgen. De AWP-WRIJ kiest voor goed en evenwichtig afgewogen  waterbeleid. AWP-WRIJ  is onafhankelijk, deskundig en betrokken.

6. Sober en Doelmatig: geen toeters en bellen
‘Wat is nodig’ en ‘wat is nuttig’ zijn vragen die AWP-WRIJ in het bestuur steeds zullen stellen. Organisaties hebben een natuurlijke neiging om uit te dijen. Het is makkelijker om meer te willen dan minder. De AWP-WRIJ ziet er op toe dat zaken die beter elders gedaan kunnen worden daar gebeuren, dat het geld doelmatig besteed wordt en er een cultuur van soberheid heerst. Er wordt gewerkt met belastinggeld, en dat vraagt een extra verantwoordelijkheid!

7. Toekomstgericht: veilig wonen, werken en recreëren voor onze kinderen
AWP-WRIJ werkt aan veiligheid en aan een robuust en veerkrachtig watersysteem met schoon water voor mens en dier. Hiervoor is een lange termijn perspectief van belang. Waterschap Rijn en IJssel moet nu reeds nadenken over de gevolgen van klimaatverandering zoals periodes met droogte en periodes met extra veel neerslag.

8. Ingezetenen zijn belastingbetalers, die mogen ‘genieten’ van het waterschap
Waterschap Rijn en IJssel beheert vele dijken, gemalen, grote en kleine watergangen en sloten. Voor het beheer en onderhoud vraagt het de ingezetenen belastinggeld. De AWP-WRIJ vindt dat, als dat mogelijk is, de ingezetenen er ook nog van mogen meegenieten. Concreet betekent dit dat in de cultuur van het Waterschap Rijn en IJssel het fenomeen publieksvoorziening “tussen de oren” van de ambtenaar komt. Hierbij denkt de AWP-WRIJ, na een belangenafweging,  bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van dijken, oevers en maaipaden, mogelijkheden voor zwemwater ect.

9. Samenwerken om maatschappelijke voordelen te behalen
Waterschappen zijn geen eilandjes in de maatschappij. Samenwerken kan helpen  van elkaar te leren en om samen zaken aan te pakken, die leiden tot lagere lasten voor de ingezetenen. AWP-WRIJ ziet de landsgrens niet als een beperking.

10. Betaalbaar, nu en in de toekomst

In de toekomst zal er nog veel geld nodig zijn om het watersysteem op orde te brengen en te houden. De ontwikkeling van de tarieven moet geleidelijk plaatsvinden en in het bestuur moet een “sobere” instelling heersen. AWP-WRIJ is van mening dat nog (steeds) veel geld te besparen is door efficiënter te werken, door kennis te delen met collega-waterschappen en met andere overheden door samen te werken.

11. Transparant
AWP-WRIJ wil geen achterkamertjes politiek, maar open en transparant functioneren. Met heldere jaarverslagen en een rekenkamer die onafhankelijk en vrij is in zijn controlerende taak. Verder wordt het Algemeen Bestuur helder, tijdig en volledig door het dagelijks bestuur (college van heemraden) en de dijkgraaf geïnformeerd.

12. Efficiënt en slagvaardig
De bestuurlijke organisatie moet zo ingericht zijn dat dagelijks bestuurders en ambtenaren slagvaardig kunnen opereren. AWP-WRIJ is voor een deugdelijke mandateringsregeling.  Een  deugdelijke terugkoppeling en verantwoording, horen daarbij.

13. Innovaties
Het waterschap is een “doe-organisatie”. Je doet het beter als je weet wat je doet. Dat wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van bewezen technieken. Experimenten en nieuwe technieken en innovaties worden altijd in een breder kader uitgevoerd, in samenwerking met anderen en op zodanige wijze dat andere waterschappen daar van kunnen profiteren.