Rijn en IJssel

Stentorbericht persleiding Friesland Campina

De Berkelcalamiteit bij Lochem van november 2018, waarbij duizenden vissen het leven lieten, krijgt nog een aantal staartjes, zoals ook blijkt uit bovenstaand artikel in de Stentor van 27 februari j.l.

De AWP maakt zich hier veel zorgen over, niet alleen met betrekking tot de gemaakte keuzes destijds maar ook ten aanzien van maatregelen om dergelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Ons AB-lid Henk Kreunen heeft daarom een aantal vragen bij het waterschap gedeponeerd, die hieronder worden weergegeven, inclusief de antwoorden.

Vragen van de AWP naar aanleiding van de breuk in de persleiding van FC te Lochem.

1.       Wie is eigenaar van de desbetreffende persleiding? Antwoord: Dat is Waterschap Rijn en IJssel.
2.       Waar lig(t}gen de overname punten van het afvalwater van FC zowel in Borculo als in Lochem? Antwoord: De overnamepunten van het restwater liggen bij de transportgemalen van Borculo en Lochem (op de terreinen van FrieslandCampina).
3.       Wat is er contractueel geregeld ten aanzien van de kwaliteit van het afvalwater zoals temperatuur, hoeveelheid ect.  bij de het overname punt? Antwoord: De voorwaarden zoals capaciteit, temperatuur, samenstelling en andere parameters zijn opgenomen in een aparte bijlage bij het contract en in de watervergunningen.
4.       Is er, indien waterschap eigenaar is van de persleiding voor de leiding een protocol voor het beheer? Antwoord: Het beheer gebeurt door de gecertificeerde unit Zuiveringsbeheer en Riolering van Waterschap Rijn en IJssel die werkt met KAM procedures.
5.       Is dit protocol juist nageleefd? Antwoord: De hele calamiteit wordt nog geëvalueerd, daar worden ook procedures in betrokken.
6.       Is in het beheer een wezenlijke verandering op getreden ten opzichte van de ingebruikname van de persleiding? Antwoord: Ja. Sinds de aanleg van de persleiding is er een uitbreiding van de fabriek in Borculo geweest en heeft Friesland Campina de (aërobe) voorzuivering uitgezet.
7.       Vindt er ten gevolge van de verblijftijd, en temperatuur in de persleiding gasontwikkeling plaats in de persleiding? Antwoord: Bij het transporteren van restwater worden altijd gassen ontwikkeld.
8.       Is er iets te melden over de kwaliteit van dit gas en kan dit gevaar voor de volksgezondheid en de bedrijfsvoering opleveren? Antwoord: Het restwater in de persleiding Borculo-Zutphen bevat gassen die in andere persleidingen ook voorkomen. Het kwaliteit en samenstelling van het gas varieert per locatie en door de tijd heen. Het ontluchten gebeurt op hoogte, via ontluchters op meerdere plekken in het veld. Uiteraard staat veiligheid voorop. Het ontluchten gebeurt volgens strikte veiligheidseisen en in overeenstemming met de bevoegde gezagen. Zo dragen alle medewerkers detectiemeters. Er is geen sprake van een onveilige of ongezonde situatie voor medewerkers of omwonenden. We monitoren dit goed.
9.       Kan de gasproductie in de persleiding niet aanzienlijk worden verminderd door de temperatuur van het afvalwater aanzienlijk te verminderen? Antwoord: Ja, in theorie is dit mogelijk. In praktijk is afkoelen van zo’n grote stroom lastig.
10.    Is het een bewuste keus om de warmte uit het afvalwater direct na het overname punt niet te benutten, circulaire economie en te vernietigen? Antwoord: Circulaire opties worden elke keer bekeken en indien mogelijk benut. Zo levert FrieslandCampina Borculo warmte aan het gemeentehuis van Berkelland. Het waterschap heeft circa een jaar geleden het initiatief genomen om het gesprek te starten met gemeenten Lochem, Zutphen en Berkelland en FrieslandCampina om te kijken of en hoe de warmte kan worden benut. Momenteel worden meerdere opties bekeken. Het waterschap faciliteert hierin.
11.    Het ontluchten, waarbij ongetwijfeld ook CH4 vrijkomt, is 25x schadelijker dan affakkelen?
12.    Wordt bij het beheer hier voldoende rekening mee gehouden.
Antwoord 11 en 12: Bij alle keuzes wordt rekening gehouden met veiligheid, gezondheid en de ecologische footprint. Dus ook bij de keuze ontluchten vs. affakkelen.
13.    Wat is de reden dat bij gemaal Kanaaldijk te Lochem er pompen op het maaiveld zijn geplaatst? Antwoord: Bij de Kanaaldijk staat geen gemaal, maar stonden wel pompen. Deze waren bedoeld om vers, zeer zuurstofrijk water uit het Twentekanaal via de Boevinkgoot naar de Berkel te pompen. Deze bijmenging was belangrijk om het zuurstofgehalte in de Berkel te (blijven) ondersteunen. Bij gemaal Kanaalstraat staan tijdelijke pompen ten behoeve van het transport in de persleiding.
14.    Welke maatregelen worden genomen om de geuroverlast die, bij oosten wind op de Stationsweg waarneembaar is, wordt weggenomen? Antwoord: De werkzaamheden rond de persleidingbreuk liggen ten westen van de Stationsweg en zijn inmiddels afgerond. De locaties van de breuk, de bypass en het stuwpand in de Berkel zijn schoongemaakt. Bij geuroverlast of klachten treffen we maatregelen zoals het plaatsen van filters in rioolgemalen.
15.    Wanneer wordt stuw Hoge Weide vispasseerbaar gemaakt? Antwoord: Het vispasseerbaar maken van de stuw Hoge Weide is onderdeel van het project rond de herinrichting van de Berkel (traject Lochem-Almen). Hiervoor vindt nu een kavelruil- en gebiedsproces plaats en daarna wordt het ontwerp nader vorm gegeven. Ook het type vispassage voor de stuw Hoge Weide wordt dan verder geconcretiseerd. Naar verwachting is het ontwerpproces en de nodige planprocedures in de tweede helft van 2020 afgerond. Na aanbesteding van het werk kan in 2021 de uitvoering worden afgerond.
16.    Geeft de temperatuur van het afvalwater in Zutphen problemen bij de zuivering van het afvalwater?Antwoord: Nee.
17.    Welke voorzieningen worden er getroffen om een calamiteit van deze omvang te voorkomen? Antwoord: De calamiteit wordt nog geëvalueerd, inclusief leerpunten om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Tenslotte merken wij het op dat wij het betreuren dat 350 a 400 m3 afvalwater in Zutphen – per uur – wordt gezuiverd en het schone water na zuivering buiten ons beheersgebied op Rijkswater wordt geloosd. Terwijl het waterschap in droge perioden in ons beheers gebied kamt met een aanzienlijk water te kort. In het verleden zijn blijkbaar niet de juiste keuzes gemaakt om voor deze aanpak te kiezen.

 

 

 

 

De uitslagen

Nieuws Het was een enorme klus op de stembureaus, maar uiteindelijk bleek de opkomst bij de waterschapsverkiezingen hoog te zijn, liefst 53,5 %, 8,5 % meer ...

Vers van de pers

Nieuws Stukjes berichtgeving in de pers, via de columnisten Nienke de Jong (Stentor) en Jelle Boersma (Tubantia) ...

Campagne

Nieuws Onderdeel van de AWP-campagne: plakken, in dit geval in de gemeente Berkelland. ...

Kostenplaatje AWP

Nieuws De Algemene Waterschapspartij wil aandacht besteden aan het kostenplaatje van de waterschappen. Speerpunt daarbij is dat in de komende zittingsperiode...

Nieuws De AWP is in conflict gekomen met Arie Slob, minister van Mediazaken. Omdat de AWP niet politiek gebonden is, krijgt de partij geen zendtijd in de aan...