Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Rijnland

Uitslag waterschapsverkiezingen in Rijnland, klik hier

AWP Rijnland

Vorming van College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H)

Het lag in de bedoeling om na de verkiezingen een verkenning uit te laten voeren door een informateur. Deze zou een rondje maken langs alle partijen en inventariseren wat de meest gewenste richting was voor de vorming van een college van D&H.

Direct na de verkiezingen is de lijsttrekker van de grootste partij, de VVD, echter begonnen om zelf partijen bij elkaar te brengen, zodanig dat een (krappe) meerderheid in het Algemeen Bestuur kon worden gevormd. De zes grootste fracties, inclusief die van de geborgde zetels van Landbouw en KvK,  zijn begonnen een collegeprogramma voor te bereiden. De overige fracties zijn over het proces geïnformeerd met de vraag om ideeën voor een coalitieprogramma.

Adriaan van Geest, fractievoorzitter van AWP Rijnland, heeft hierover zijn ongenoegen uitgesproken, daarin gesteund door alle partijen die niet tot het beraad van de zes grootste behoren. Deze zes grootste hebben dit ter kennisgeving aangehoord.

Speerpunten voor de AWP zijn al in ons programma genoemd, met als eerste punten;

 • Zuiniger en beter omgaan met de financiën, zodanig dat tariefsverhoging niet nodig is.
 • Schoon water, met een oplossing voor de vermindering van medicijnresten in het oppervlaktewater.

Er heeft een vergadering van de gezamenlijke commissies plaatsgevonden, waarin de 6 coalitiepartners een conceptprogramma hebben gepresenteerd. Nogmaals heeft de AWP zijn teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken en de inhoud van het programma.

Er is gewerkt aan een definitief collegeprogramma, dat besproken is in de VV van 22 april.

De geborgde zetels van LTO en KvK zullen één fractie gaan vormen, wat hen gelijk de grootste fractie maakt met 8 zetels.

Onderdeel van het Collegeprogramma is een nieuwe manier van werken, niet alleen functioneel, maar ook per gebied; een gebiedsindeling moet er per 1 september zijn. Wellicht wordt ook de indeling van de commissies daarop aangepast.

Er moet ,,van buiten naar binnen”  worden gewerkt, wat inhoudt dat er meer oog en oor moet komen voor wat er buiten Rijnland leeft bij burgers en belangengroepen. Commissievergaderingen zouden dan bijvoorbeeld ook in de avonduren gehouden moeten worden.

Wordt vervolgd.

 

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Rijnland is in 2007 opgericht als  onafhankelijke kiesvereniging, dus zonder binding met de landelijke politieke partijen. Sinds 2008 is AWP Rijnland vertegenwoordigd met 2 zetels in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap en wij zetten ons op de komende verkiezingen in voor meer zetels. Zo kan AWP Rijnland als teamspeler binnen een sterk front met andere partijen resultaten bereiken.

Het gaat bij AWP Rijnland om de belangen van alle inwoners binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor hen willen we aanspreekbaar zijn bij het vormgeven van een sober en doeltreffend beleid. Met visie, deskundigheid en passie streeft AWP Rijnland naar veilig, schoon en voldoende water, mede met het oog op onze toekomstige generaties.

De rol van AWP als niet politiek geëngageerde partij

AWP Rijnland heeft meer oog voor de samenhang en het relatieve functionele belang van delen van het werk van het hoogheemraadschap Rijnland. Dus bij keuzes zal AWP Rijnland niet voor een stokpaard gaan, maar kijken welke belangen gediend worden en waar op dat moment in die omstandigheden de prioriteit zou moeten liggen en wat er soberder en/of efficiënter kan. Op basis van deze zelfde meer functionele inslag is AWP Rijnland ook doelgericht op de resultaten van het werken van de gehele keten. Bijvoorbeeld hoe werken algemeen bestuur, dagelijks bestuur, management en de uitvoerende organisatie hierin samen? Rond het project ‘Baggeren kanalen Katwijk’ kwam dat tot uiting doordat AWP Rijnland de vinger legde op het gebrek aan collegialiteit binnen dagelijks bestuur en organisatie.

Succes van AWP Rijnland

AWP Rijnland heeft de traditionele kostentoedeling (wie betaalt hoeveel en voor wat) open weten te breken ten gunste van de burgers, zodat aanpassingen nu bespreekbaar zijn geworden.

In april 2013 werd door het dagelijks bestuur krediet aangevraagd voor het herontwikkelen van het Gemeenlandshuis te Spaarndam. Voor deze vergadering had een bericht ons bereikt dat men in de gemeenschap niet universeel blij was met het plan. Om beter te snappen wat er aan de hand was is de AWP ter plaatse poolshoogte gaan nemen. De situatie in Spaarndam bleek veel gecompliceerder dan in het voorstel werd weergegeven. Bovendien was met in de nabij gelegen kern ook bezig met een ontwikkeling. De AWP heeft zich hard gemaakt het voorstel aan te houden en D&H ertoe gebracht aansluiting te zoeken bij andere ontwikkelingen om het plan robuuster en passender in de gemeenschap te maken. Dit is door een aantal andere partijen ondersteund en overgenomen door D&H.

December 2012 werd duidelijk dat in het project Baggeren Katwijkse Kanalen veel mis was. Zowel in de vormgeving van het project, de aansturing als in de beheersing van de budgetten gingen veel zaken niet goed. Dit leidde tot een aanzienlijke en onverwachte overschrijding van het budget. De gehele VV was hierover gechoqueerd  en stelde D&H voor dit project onder curatele en droeg zorg voor een onafhankelijk onderzoek naar hoe dit had kunnen gebeuren. Politiek vonden vele partijen het opstappen van de verantwoordelijke hoogheemraad al een grote oplossing. De organisatie zegde toe de conclusies van het rapport over fouten in de financiële en projectorganisatie en de aansturing daarvan vanuit de staande organisatie te zullen overnemen. Hiermee vond men dat herhaling voldoende voorkomen werd. AWP heeft eerst andere partijen in de VV en vervolgens D&H overtuigd dat er ook een cultuurverandering nodig was, zoals ook in het rapport was geanalyseerd, waarbij men collegiaal samenwerkt en elkaar daarbij toetst of reflecteert. Dit gedachtegoed is in een gezamenlijke sessie uitgewerkt. De tijd zal ons leren of dat het beoogde resultaat op zal leveren.

Speerpunten

 1. Veiligheid heeft voor AWP Rijnland de hoogste prioriteit. Daarin staan we gelukkig niet alleen. Bij bestuurlijke afwegingen moeten steeds prioriteiten worden gesteld want  het klimaat verandert, de zeespiegel blijft stijgen en de bodem daalt. Ook regent het vaker en heviger met meer kans op wateroverlast, mede door de dichtere bebouwing. Om onze inwoners te beschermen en wateroverlast te reduceren, vindt AWP Rijnland dat buffers en dijken overal aan de eisen van het nieuwe Delta-programma moeten voldoen.
 2. Schoon water is voor natuur, mens en dier een levensvoorwaarde. In die zin heeft het hoogheemraadschap een proactieve en anticiperende rol te vervullen. Actief en alert zijn horen daar als vanzelfsprekende houding van de bestuurders bij want nog steeds komen te veel gewasbestrijdingsmiddelen evenals nutriënten  (stikstof en fosfaat), plastic en medicijnresten in het water. Door de toekomstige vergrijzing van de bevolking dreigt dit laatste probleem zelfs toe te nemen. AWP Rijnland wil deze situatie verbeteren o.a. door álle watervervuilers te laten betalen. In het verlengde hiervan steunen wij de toenemende  aandacht voor een aanpak bij de bron en nauwere samenwerking tussen het hoogheemraadschap en alle betrokkenen waardoor win/win situaties kunnen ontstaan. Een mogelijk resultaat van een dergelijke aanpak is een Bestuursakkoord Medicijnenresten waar de AWP nationaal voor pleit. Laat het oppervlaktewater schoon genoeg zijn zodat onze kinderen er veilig in kunnen zwemmen en het zonder overmatige zuivering kunnen drinken. Tegelijk is het werken aan een robuust en veerkrachtig watersysteem van eminent belang.  Zo zullen verbeterde monitoring en calamiteitenprotocollen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van ongelukken en, als ze onverhoopt toch plaatsvinden,  het beperken van de gevolgen.  Goede controle en geoefendheid zal mensenlevens en enorme kosten besparen!
 3. Water toevoer gegarandeerd in tijden van droogte Om te voorkomen dat Rijnland verdroogt en verzilt kan het water van Amsterdam naar de boezem van Rijnland geleid worden. Volgens AWP Rijnland zullen ook de agrariërs aan deze handreiking financieel en milieutechnisch moeten bijdragen.
 4. Waterrecreatie en ontsluiting van het historisch erfgoed De inwoners van Rijnland moeten kunnen genieten van hun betaalde waterschapsbelasting. AWP Rijnland wil daarom dat dijken, duinen, kades en vaarten zoveel mogelijk voor iedereen beleefbaar en bereikbaar zijn, zonder dat de natuur daar schade van ondervindt. Historische waterschapswerken, zoals de stoomgemalen in de Haarlemmermeer of de sluizen die onze oude binnensteden doorvaarbaar maken, blijven het best behouden als de functionaliteit wordt verzekerd. Maatwerk is dus nodig. Natuurlijke oplossingen voor waterproblemen en de koppeling aan natuur- en recreatiedoelen kunnen ook aanzienlijke economische winst opleveren voor de samenleving. Het hoogheemraadschap kan de belevingswaarde van water in de stad en daarbuiten bevorderen door ondersteuning van de gemeenten; denk b.v. aan wandel-, kano- en schaatsroutes, roei- en zeilmogelijkheden, visstekken en strandjes. AWP Rijnland streeft er naar dat water-, natuur- en recreatiebeleid  elkaar aanvullen.

Financiën

AWP Rijnland is van mening dat de waterschapsbelasting waar mogelijk dient te worden beperkt en bovendien eerlijker moet zijn op basis van het criterium ‘wie het meest gebruikt en vervuilt, betaalt het meest’. Daarnaast hebben we natuurlijk oog voor schrijnende situaties van inwoners die vragen om een zekere lastenlichting. 

Tevens stellen wij voor om de kapitaalslasten te drukken. Dit kan door een lager investeringsniveau en o.a. door de inkomsten vanuit afgestoten onroerend goed en andere financiële meevallers te gebruiken voor het versneld aflossen van leningen. Ook wil AWP Rijnland een maximum afspreken voor de investeringen per jaar, de kapitaallasten, de schuldpositie en het absolute schuldbedrag.

Het lange termijnperspectief dient daarbij steeds voor ogen te worden gehouden. AWP Rijnland vindt dat de rekening niet door middel van langlopende leningen teveel naar de toekomst mag worden geschoven. In die toekomst zal immers ook veel geld nodig blijven om het watersysteem op orde te brengen en te houden. Dat vraagt om investering én samenwerking met collega-waterschappen en andere overheden. Kostenvergelijkingen moeten hierbij meer dan nu inspireren en zeker niet geschuwd worden.

AWP is er van overtuigd dat inwoners best willen betalen voor veiligheid en schoon water als het geld doelmatig en zinvol wordt besteed. Daarom moet Rijnland daarover transparant zijn en als zelflerende organisatie bij iedere gelegenheid inwoners pro-actief informeren over haar effectief, kostenbewust en verantwoordelijk handelen!

 

Lokale kwesties die de bewoners aanspreken

 • Natte Kelders

De verantwoordelijkheden voor grondwater zijn landelijk nog niet zolang geleden vastgesteld. Deze houden in dat de gemeente als eigenaar van grote percelen en van de riolering daarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast is de ingezetene als particuliere perceeleigenaar verantwoordelijk voor het grondwater op zijn eigen perceel.

In sommige delen van het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland speelt het probleem van 'natte kelders'. Hoewel de huiseigenaar primair verantwoordelijk is voor een lekvrije kelder vindt AWP dat het Hoogheemraadschap in redelijkheid al het mogelijke moet doen om onnodige overlast te voorkomen. Dat begint met goede voorlichting en advies over het voorkomen van deze problematiek. Reparatie van het riool is de taak van de gemeente.

 • Innovatie

AWP Rijnland is voorstander van lokale state-of-the-art slibvergassing vanwege de milieutechnische en financiële voordelen boven wegtransport van slib naar de verbrandingsinstallaties waarop Rijnland maar zeer beperkte invloed heeft.

 • Natuurprojecten en vergunningen in het buitengebied

Het Hoogheemraadschap voert oeverbeschermingsprojecten uit in de natuurgebieden en verleent vergunningen aan beroepsvissers. Overleg over deze zaken met andere partijen, zoals gemeenten en recreatiebelanghebbenden, kan volgens AWP Rijnland beter en meer pro-actief worden opgezet.

Fotogalerij:


AgendaAWP Rijnland


  Fractieleden

 • Adriaan van Geest
 • Adriaan van Geest heeft een ruime bestuurlijke ervaring. Hij was in totaal 24 jaar lid van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, dat middenin Rijnland ligt.

  » Lees meer

 • Nico Thijssen
 • Nico Thijssen zit in het algemeen bestuur van Rijnland sinds 2004. Hij heeft zich in 2008 actief ingezet om de afdeling AWP Rijnland, geen binding met politiek Den Haag, op te starten .

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Ellen van Mulligen
 • 16 jaar ervaring met waterbeheer bij Rijkswaterstaat. Waterbeheer is een basisvoorwaarde voor de welvaart in dit gebied. Door de jaren heen heb ik ervaring met al het waterwerk opgedaan.

  » Lees meer

 • Jan Willem Eelkman Rooda
 • Heeft een achtergrond als IT-adviseur en projectmanager. Naast het werk in de ICT vele bestuursfuncties, in het onderwijs, (sport-)verenigingsleven en in een cliŽntenraad.

  » Lees meer

 • Patrick Brandt
 • Ik heb een internationale loopbaan via het Ministerie van Buitenlandse Zaken kortgeleden afgerond. Ik was direct betrokken bij de grondwaterproblematiek en de aanleg van water en sanitatie in Jemen.

  » Lees meer

 • Jan de Haan
 • Geboren in Rotterdam en nu al weer lange tijd woonachtig in de Haarlemmermeer. Ik ben als jurist vele jaren werkzaam geweest in het openbaar bestuur, zowel bij de rijksoverheid als decentraal.

  » Lees meer

 • Elmert de Boer
 • Elmert de Boer (Badhoevedorp) Werkzaam bij Rijkswaterstaat

  » Lees meer

 • Bert Schuuring
 • Bert Schuuring is sinds 2008 fractieondersteuner en voorzitter van het fractieberaad van de AWP-Rijnland.

  » Lees meer

 • Frans Buijs
 • Heeft een chemisch technologische achtergrond; lid van de commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening en gemotiveerd lijstduwer voor de AWP met 16 jaar bestuurservaring in het waterschap

  » Lees meer

 • Joas van den Berg
 • Joas heeft een technisch bestuurskundige achtergrond en is van nature een enthousiaste regelaar en organisator.

  » Lees meer

 • Jos Muller
 • De uitgangspunten van de AWP spreken mij bijzonder aan, ook al vanwege twijfels bij de inzet van de landelijke politieke partijen bij het behartigen van waterschapsbelangen.

  » Lees meer

 • Otto Koedijk
 • Otto Koedijk is expert in vaarwegontwerp en -beheer, dat een nauwe relatie heeft met waterbeheer, de kerntaak van waterschappen.

  » Lees meer