Rivierenland

21-10-2018

AWPenLRR niet politiek, wel lokaal

Heeft u ook last gehad van de droogte? Heeft uw straat blank gestaan?

In de afgelopen zomer was het kurkdroog. Uw waterschap Rivierenland heeft alle zeilen moeten bijzetten om de waterstanden en de kwaliteit van het water acceptabel te houden. Ook moeten er vaak keuzes gemaakt worden om ‘’de voeten droog te houden’’. Inwoners van dorpen en steden betalen het merendeel van de kosten voor het waterschap. Deze kosten kunnen stevig stijgen. De belangen van de bedrijven worden nog te vaak centraal gesteld, ten koste van de natuur, bijen en vlinders én van uw portemonnee. U moet veilig en goed wonen in Rivierenland tegen redelijke kosten.

Kiest u voor ons op 20 maart 2019?

De lokale lijst AWPenLRR is een samenwerking van twee partijen , die al in het huidige algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland zitting hebben. We gaan onze krachten bundelen voor de komende verkiezingen om zo gezamenlijk de lokale stem in het waterschapsbestuur nadrukkelijk in te brengen.

De AWPenLRR is gericht op Rivierenland en doet niet mee met andere verkiezingen zoals andere partijen wel doen, die zijn daardoor niet onafhankelijk.  Uw stem voor AWPenLRR betekent lokale betrokkenheid en deskundigheid.

De zes kernpunten van de AWPenLRR

1. Samen met inwoners het waterbeleid vormgeven

De AWPenLRR wil dat UW stem gehoord wordt en komt op voor uw belang als inwoner. Wij willen uw lokale stem inbrengen, zodat u bepaalt wat er in uw omgeving gebeurt en niet de landelijke politiek. De AWPen LRR  stelt de mensen centraal en wil samen met u een wateragenda samenstellen. Wij hebben van nature sterke banden met lokale partijen en kunnen zo uw stem laten horen in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Het spreekt voor zich dat wij zoveel mogelijk contact houden en weten wat er leeft onder de inwoners. Om het waterschap dichter bij u te brengen moet er een digitaal loket komen waar u met vragen terecht kunt.

2. Belasting voor u als inwoner niet omhoog

Wij willen een eerlijke verdeling van lasten tussen inwoners, boeren en bedrijven. Wij zijn voor het nieuwe belastingstelsel, dat recht doet aan een eerlijke verdeling van lasten. Het waterschap moet zich om lastenverhogingen te voorkomen beperken tot zijn kerntaken: niet meebetalen aan recreatievoorzieningen of dure voorzieningen. Wij willen de toedeling van kosten voor waterzuivering verrekenen naar het aantal leden van het gezin met een maximum van 3 eenheden. Anders gaat een 4 persoonsgezin 30% meer betalen dan nu het geval is.

De AWPenLRR wil niet de kosten vooruitschuiven naar de volgende generaties. Wij houden van degelijk werk, van duurzame en toekomstbestendige oplossingen en maatregelen, waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak is. De AWPenLRR past goed op uw centen.

3. Wateroverlast door hoosbuien en droogte slim aanpakken

De gevolgen van de klimaatverandering voelen we steeds nadrukkelijker. Deze zomer was het erg droog. Twee jaar geleden hadden we overlast van te veel water. In 2017 is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gepresenteerd. Het doel van het DPRA is om Nederland weerbaar te maken tegen de extreme weersomstandigheden. De AWPenLRR wil de overlast  van hitte, droogte en overstromingen beperken, door efficiënt samen te werken met u, met gemeenten en bedrijven.  De AWPenLRR houdt van verstandig, doelgericht en duurzaam aanpakken en wil voor elke situatie de best passende samenwerking opzoeken.

4. Geen vervuiling in ons water

De AWPenLRR gaat voor gezond water voor mens en natuur, met aandacht voor lokale verschillen. Bestrijdingsmiddelen uit de akkerbouw, glastuinbouw, bollenteelt, onkruidbestrijdingsmiddelen, medicijnresten en ook industriële stoffen als GenX horen niet in het water. Belangen van bedrijven blijken vaak binnen het huidige waterschapsbestuur voorrang te krijgen.  Wij willen voorkomen dat gifstoffen in het water terecht komen door deze uit het water te houden. Wij pleiten voor meer voorlichting over medicijngebruik aan inwoners en bedrijven en zetten ons in voor strenge handhaving. Gezond water geeft een mooiere waternatuur, met meer bloeiende planten langs de waterkant, een rijker insectenleven en een betere visstand. Water is immers van en voor ons allemaal!

5. Plezier met water

Wij willen recreatie meer ruimte bieden, zoals wandelen en fietsen op dijken en schouwpaden. Bij vorst moet schaatsen mogelijk worden door bemaling tijdelijk te stoppen. Daar wordt nu geen rekening mee gehouden. De waterkwaliteit moet goed genoeg zijn om in te zwemmen. Varen op sloten en vaarten willen we beter mogelijk maken.  Het waterschap moet  actief met gemeenten samenwerken om meer recreatie mogelijk te helpen maken. Beperkende regels kunnen losser gelaten worden. Meer dialoog met overheden en de recreatiesector is noodzakelijk om zo kansen beter te benutten en als waterschap het verschil te kunnen maken.

6. Democratisch bestuur

Het  algemeen bestuur van het waterschap is eindverantwoordelijk voor de keuzes die het waterschap maakt. Door de vorming van een coalitieakkoord, door de partijen die het dagelijks bestuur vormen, wordt een deel van het algemeen bestuur buiten spel gezet. Dit is geen democratische besluitvorming. Wij willen een dagelijks bestuur dat de besluiten van het algemene bestuur uitvoert en geen achterkamertjes politiek. De AWPenLRR pleit voor een collegiaal bestuur, waarbij het algemeen bestuur het beleid bepaalt. Zoveel mogelijk op basis van consensus en niet op basis van een krappe meerderheid door coalitiediscipline.

AWP en LRR, niet politiek,  wel Lokaal. Veel of Weinig Water? Dat raakt ons allemaal!

De AWPenLRR Rivierenland presenteren hun speerpunten 

Download hier ons uitgebreide verkiezingsprogramma.

Slechts een zetel voor AWPenLRR

Nieuws De AWPenLRR niet politiek, wel lokaal heeft bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 helaas slechts één van de drie zetels weten te behouden....

AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen

Nieuws AWPenLRR: inwoners Rivierenland slecht geïnformeerd bij waterschapsverkiezingen Waterschap Rivierenland brengt geen verkiezingskrant uit De lokale w...

Water Schappelijke Tariefs Zorgen

Nieuws Nog niet zo lang geleden stond er in de krant de Gelderland een stukje van de hand van een Algemeen Bestuurslid (AB) van het Waterschap Rivierenland, ...

AWP en LRR maken lijst waterschapsverkiezingen bekend

Nieuws De samenwerkende partijen AWP en LRR maken hun lijst bekend voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s. De lijst is samengesteld uit kandidaten,...

Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel

Nieuws 6-11-2018 Voorlopig geen Belgisch plastic afval meer in Vonkerplas bij Dreumel Buitenlandse bedrijven lijken vrij spel te hebben om zwaar vervuilde gr...

AWP en LRR samen verder in Rivierenland

Nieuws 27-7-2018 De groeperingen AWP en LRR, beide vertegenwoordigd in het huidige algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland, gaan samenwerken richting de...