Scheldestromen

BREDE KIJK OP WATER  AWP Zeeland lijst 9

Stellingen AWP 2015

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke partij die met een regionale lijst in Zeeland opkomt voor de belangen van alle inwoners.
AWP Zeeland stelt zich geheel onafhankelijk op, een bewuste keuze, zonder politieke kleur of binding met specifieke organisaties.
Zij wil in het waterschap deskundige inbreng leveren, niet alleen met ervaren bestuurders, maar ook met gedegen watertechnische kennis van zaken.
Zich inzetten voor een krachtig waterschap, een echte waterautoriteit, met een brede kijk op de toekomst van onze Delta. d.w.z. veilig wonen, werken en recreëren, ook voor onze kinderen.
Daarom een sterke inbreng van het waterschap bij het Deltaprogramma met bijbehorende varianten en een actieve rol in de landelijke discussie hierover.
Een transparant en open bestuur, niet alleen bezig als uitvoeringsorgaan, maar ook een eigen visie ontwikkelen en tijdig inspelen op klimaatveranderingen.
Goede samenwerking met partners op het gebied van landbouw, natuur, milieu, recreatie en bedrijfsleven.
AWP Zeeland streeft naar één waterloket, als infopunt over waterschapszaken voor de inwoners en bedrijven.
Op het gebied van educatie onderwijsproject- en stageplaatsen stimuleren.
Bij waterveiligheid, dijk- en kustversterking zoeken naar slimme combinaties met recreatie, natuur, landschap en visserij.
Innovaties stimuleren en onderzoek naar nieuwe vormen van zilte teelt, aquacultuur en Kustlaboratorium.
Op plattelandswegen uniforme maximumsnelheid hanteren, extra aandacht voor verkeersveiligheid van fietsers en meer handhavend optreden.
Recreatief medegebruik van dijken en onderhoudswegen, door aanleg van fiets- en wandelpaden. Stimuleren van natuurbeleving op en langs het water.
Brede kijk op recreatie en duurzame ontwikkelingen, meer zorg voor jachthavens, passantenplaatsen, duikplekken, vissteigers, kanoroutes en kwaliteit van zwemplassen.
Waterschapstarieven –voor droge voeten en schoon water- betaalbaar houden door doelmatig waterbeheer en inzichtelijk maken voor gebruikers. Hierbij aandacht voor een gelijkmatige stijging.
AWP Zeeland is tegen verdere ontpoldering. De huidige landbouwgrond wordt ook gebruikt voor natuur. Gronden niet (meer) prijs geven aan natuur, maar proactief zoeken naar alternatieven die breed gedragen worden.
Zoet water koesteren: Het is het drinkwater voor mens, dier en plant. Zoet water is niet ongelimiteerd. Betere opvang en bewaren van zoet water in oa meren is vereist.
Het belang van de inwoners moet zwaarder wegen daarom is één geborgde zetel per belastingcategorie meer dan genoeg.
We vragen aandacht voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zwerfvuil op en rond het water.

 

Het (volledige) verkiezingsprogramma verschijnt niet op papier. Dat is beter voor het milieu. Het is digitaal te vinden op www.algemenewaterschapspartij.nl . Bij waterschap Scheldestromen vind u de stellingen en de kandidatenlijst.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...