Scheldestromen

UITNODIGING

Ledenvergadering

Vrijdag 9 maart 2018
Aanvang 16.00 uur
Plaats: Waterschapsgebouw Kanaalweg 1 Middelburg kamer 1.16

Agenda:

1 Opening door de voorzitter Cathrien Kole.

2. Vaststellen verslag 3 november 2017 (reeds eerder toegezonden; ook zie bijlage)
3. Naar aanleiding van het verslag:
4. Actuele zaken bij het waterschap door Lou Waterman en Wim van de Heijning
Lou commissie Bestuurlijke en Economische Zaken en AV
Wim Commissie Waterkeringen en wegen en Waterbeheer

5. Landelijke ledenvergadering 17 maart a.s. waar de Zeeuwse inbreng moet worden gedefinieerd. Stukken heeft eenieder per mail ontvangen van Jan van Oorschot op donderdag 1 maart

6. Waterschapsverkiezingen en AWP, met als thema het landelijke verkiezingsprogramma en een lokaal Zeeuws thema.

7. Jaarrekening 2017

8. Rondvraag en vaststellen volgende vergadering
9. Sluiting

Jos Hoeijmakers

secretaris
Bij verhindering graag bericht Lou Waterman 06 49740646 lfwaterman@gmail.com

 

Verslag Ledenvergadering vrijdag 3 november 2017

Locatie: waterschap kantoor Middelburg

Aanwezig: Cathrien Kole (voorzitter), Lou Waterman, Wim van de Heijning, Leen van Doorn, Jos Hoeijmakers (notulist), Ria Wilbrink

Afwezig:. Wim Hirdes, Leo Boom, Frans Theunissen, Jaap van Dam

Aanvang 16.00 uur

1 Opening door de voorzitter Cathrien Kole.

Ria meldt dat ze vanwege gezondheids- en mobiliteitsproblemen, heel erg veel moeite moet doen om nog aanwezig te kunnen zijn bij de vergaderingen en activiteiten. Ze geeft te kennen niet langer acte de presense te kunnen geven. Ze wil nog wel op een niet verkiesbare plaats op de kieslijst staan en als ambassadeur voor de AWP in haar woonplaats blijven. De voorzitter dankt haar hiervoor.

Terugkoppeling 8e deltacongres wordt toegevoegd aan de agenda.
.

2. Verslag 10 maart 2017. Dit wordt vastgesteld.

3. Naar aanleiding van het verslag: geen opm

4. Actuele zaken bij het waterschap
Lou commissie Bestuurlijke en Economische Zaken en AV

Kortlopende spaartegoeden worden belegd met spaarproducten waarbij de rente als winst gaat naar de algemene middelen. Daarmee is niet transparant waar het geld voor gebruikt wordt. AWP is een voorstander om deze rente op te nemen in de jaarrekening opdat de commissie over de bestemming kan besluiten. Uit de begroting valt op dat er veel investeringsbedragen doorschuiven naar het volgende jaar omdat de uitvoering van werken vertraging oploopt. (denk aan vergunningen, bezwaren, problemen met aankoop van gronden enz). Het komt voor dat er voor 10 miljoen doorschuift. Er moet beter begroot worden. Immers doordat gelden later worden uitgegeven, zijn er minder kapitaalskosten en meer rentewinst, waardoor voor de inwoners lagere tarieven mogelijk zouden zijn geweest. De nieuwe man Wies Vonk heeft dit probleem als de zijne gemaakt. We zijn benieuwd of het hem lukt deze problematiek aan te pakken.

Wim Commissie Waterkeringen, Wegen en Waterbeheer.

Weinig nieuws op dit front. 2 maal is een commissie door gebrek aan agendapunten afgelast, en een enkel punt direct doorgezet naar de AV (incl inspraak). Het komt ook voor om een comm met een korte agenda, aan te vullen met een presentatie over een waterschapsonderwerp.

Waterbeheer: door een tekort aan zoet water voor de landbouw, en dit probleem met de zeespiegelstijging alleen maar groter wordt is het zinvol om pilot met stuwen in watergangen verder voort te zetten. Door het stuwen wordt er meer zoet water vastgehouden. Middels luchtfoto’s is in kaart gebracht waar zoet en waar zout grondwater is. Met name de zoetwater bellen kunnen interessant zijn voor bedrijven. Onverlet blijft de agrarische sector op zoek naar zout minnende gewassen (saline landbouw)

Vraag: zijn er mogelijkheden voor het hergebruik van het zoete effluent van RWZI’s? bekend is dat er een landbouwer op Schouwen Duiveland (Huub Remijn) geëxperimenteerd heeft met het effluent van de RWZI “ de Verseput” .

5. Begrotingsvergadering 16 nov.

Lou gaat nogmaals door de stukken heen. De algemene stijging is binnen de inflatie gehouden, maar de vraag is of dat reëel is omdat het nu economisch beter gaat de lonen zullen stijgen en aannemers hogere bedragen gaan vragen. Werk van bijv kantonniers zijn vervangen door aannemers. In het algemeen is het beter om eenvoudig werk uit te besteden en zoveel mogelijk gebruik maken van machinerieën van aannemers.

6. Waterschapsverkiezingen 2019

Vanuit de Partij voor Zeeland is het verzoek gedaan voor samenwerking/fusie. Lijstverbindingen waarbij gemikt wordt op restzetels mag wettelijk niet meer. Dat zou betekenen dat de AWP zich af moet scheiden van de landelijke. Bij 4-5 zetels komt een DB lid in zicht. In de vergadering wordt besloten om vooralsnog afwijzend te staan tegenover dit verzoek. We mikken op een goede kieslijst en dan op eigen benen verder te gaan. We hebben dan voor de a.s. verkiezingen wel de steun van de landelijke AWP nodig. Denk aan posters, suggesties, tips. Wel een heel groot zorgpunt blijft de aanwas van nieuwe leden. We moeten meer mensen benaderen en vragen om mee te denken met de AWP.

Medio 2018 moeten we ons gaan voorbereiden op de verkiezingen. .

7. 8e Delta congres

Deze was in Leeuwarden, 1600 bezoekers. Lou is erheen gegaan en vele goede ideeën gehoord van met name de werkgroep zoet water.

.

8. Rondvraag en vaststellen volgende vergadering

Volgende vergadering vrijdag 9 maart 2018 16.00 uur Middelburg.

9. Sluiting 18.05 uur.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...