Scheldestromen

Introductie

Op Zeeuws niveau werken alle overheden samen om te komen tot een Klimaat Strategie. De KasZ (Klimaatadaptatie strategie Zeeland) is in het waterschap voorgelegd ter consultatie. De AWP heeft aandachtspunten meegegeven waarvan we graag zien dat deze worden meegenomen voor de eindversie. De belangrijkste is dat buitendijks bouwen toegestaan moet blijven. Zodat bedrijven zoals havenbedrijven, strandpaviljoens en recreatiemogelijkheden e.d. niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt. Bewustwording van de risico’s blijft wel belangrijk.

Opmerkingen:

De KasZ vormt een sterk fundament dat kan dienen als Zeeuws afwegingskader voor toekomstige ontwikkelingen.

We vinden het positief dat het document tot stand is gekomen samen met de verschillende Zeeuwse overheden en belangenorganisaties.

Wat we ook positief vinden is dat er in de tekst staat dat maatwerk mogelijk blijft. Ieder gebied en elke situatie is anders en door daar ruimte aan te geven zet je lokale ontwikkelingen die niet aan alle eisen kunnen voldoen niet op slot.

Aandachtspunten:

Wij vinden dat buitendijkse ontwikkelingen niet uitgesloten mogen worden. Dit hindert de uitbreiding/aanpassing van de industrie buitendijks (bijvoorbeeld zeesteigers van DOW). In het document geeft u aan dat er voldoende afwijkmogelijkheden voor buitendijks bouwen in het beleid zitten. Zo moet het mogelijk zijn om een buitendijkse ontwikkeling toe te staan wanneer een initiatiefnemer aangeeft bekend te zijn met de risico’s en dit in het ontwerp (of laag 3; bewustwording) voldoende heeft meegenomen. In het belang voor industrie, recreatie en horeca buitendijks verwachten wij dat u meer duidelijkheid geeft zodat helder wordt in welke mate de aanpassingen gewenst zijn.

U geeft terecht aan dat koppelkansen beter benut kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer er werkzaamheden aan een riolering uitgevoerd worden er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een natuurlijke waterberging om zo het systeem verder te optimaliseren. Dit hangt samen met andere opgaven in de wijk om zo natuurlijke momenten hiervoor te benutten. Via de SAZ+ wordt dit door logisch en integraal af te stemmen van werkzaamheden al deels toegepast.

Motiveer gemeenten om meer grensoverschrijdend met elkaar samen te werken. Het komt nog te vaak voor dat gemeenten dit niet doen. Klimaateffecten vinden niet alleen plaats binnen de grenzen van de gemeente. Voor oplossingen moet er ook naar grensoverschrijdende oplossingen worden gezocht, dit kan kansen bieden.

Neem binnen bebouwd gebied alleen klimaatadaptieve maatregelen als er in een gebied knelpunten zijn of die knelpunten op termijn verwacht worden.

Probeer de sectoren aan te moedigen zelf actie te ondernemen en initiatieven te ontplooien. Bijvoorbeeld bij waterbassins wordt er vanuit de sector te vaak geredeneerd dat de bal hierin bij de overheid ligt. Het is juist aan de sector om met initiatieven richting de overheid te komen. De meeste overheden staan niet onwelwillend tegenover deze initiatieven en willen hierin graag meedenken. Maar als er geen initiatieven komen, kunnen overheden deze ook niet vergunnen.

Nieuwe voorzitter AWP Zeeland

Nieuws Marina Eckhardt (35) uit Vogelwaarde is de nieuwe Voorzitter van het bestuur van AWP Zeeland. Tijdens de fractievergadering van 19 november werd zij u...

Tekst AWP Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen 3 juni 2021

Nieuws Voorzitter, Geachte heer Steijaert, Beste Dennis en de andere DB leden. U doet het weer, het is u weer gelukt. Het lijkt de Lidl wel. Voor de 9e keer ...

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag watersc...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...