Scheldestromen

Motie 1.
over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)
de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 7 juli 2016
Overwegende dat de totstandkoming van het Kustpact weliswaar een gezamenlijke opgave is van waterschap, provincie en gemeenten in Zeeland, maar dat het waterschap als kustbeheerder daarin een cruciale rol vervult;
Dat aangenomen mag worden dat in het Kustpact belangrijke uitspraken worden gedaan over toekomstige plannen en ontwikkelingen op de Zeeuwse kust;
spreekt uit dat het van belang is dat het waterschap in de discussie over het Kustpact actief naar buiten treedt om de positie van het waterschap in het kader van de (kust)veiligheid te benadrukken en de Zeeuwse samenleving bij deze discussie te betrekken;
en roept het DB op om initiatieven te nemen om de positie van het waterschap en de inbreng van het waterschap in de totstandkoming van het Kustpact in openbaarheid te brengen en daarover de opvattingen van de Zeeuwse samenleving te vernemen.

Motie 2

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp (art. 33 lid 4)
de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, bijeen op 7 juli 2016
Overwegende dat zware regenbuien in toenemende mate overlast voor burgers lijken te veroorzaken in bebouwd gebied;
Dat het waterschap samen met de partners in SAZ+-verband zoekt naar structurele oplossingen om overlast te voorkomen;
Dat structurele maatregelen om overlast te voorkomen een zorgvuldige planning vergen en daarom tijd kosten;
Spreekt uit dat het gewenst is met kordaat overheidsoptreden  op zeer korte termijn met voorlopige oplossingen burgers te kunnen bijstaan in afwachting van structurele oplossingen;
en roept het DB op om een ‘calamiteitenvoorziening’, waaraan alle SAZ+-partners bijdragen,  in leven te roepen waaruit samen met de SAZ+-partners in voorkomend geval voorlopige oplossingen voor ernstige wateroverlastproblemen medegefinancierd kunnen worden.

Reactie AWP Zeeland

Motie 1. Kustpact
Het Waterschap heeft een uitvoerende taak op het gebied van kustveiligheid. Natuurlijk kan het Waterschap autonoom werken maar het is belangrijk dat samengewerkt wordt met andere overheden. Dat het kustpact een uitwerking is van de gezamenlijke overheden is een goede zaak en dan moet je in het kader van openheid van bestuur dit ook delen met de burgers dus akkoord met de motie met dien verstande dat het Waterschap zijn eigen verantwoordelijkheid blijft uitdragen, en  dan alleen en vooral over de veiligheid van onze kusten.

Motie 2 Wateroverlast.
De 2e over wateroverlast problemen is een “lieflijk” streven maar….
In een calamiteitenvoorziening moet heel maar dan ook heel duidelijk staan wat en wanneer het een calamiteit is en voor wie!
En het moet heel duidelijk zijn wat de financiële consequenties zijn!!
Want als wij (het waterschap) gaan betalen omdat er wateroverlast is kan dat ook meteen inhouden dat het waterschap (wij en het db) toegeeft dat ze gefaald hebben in de voorzieningen voor de waterafvoer en dat is een van de primaire taken van een waterschap!
De verantwoordelijke portefeuille houder zou de consequenties kunnen trekken dat hij op moet stappen….
En waarom alleen voor bebouwd gebied!
In bebouwd gebied komt steeds meer verharding dus… moet er veel water in korte tijd afgevoerd worden!
Als de gemeenten de verstening in de kernen toestaan zonder preventieve maatregelen moeten ze de consequentie aanvaarden. En daar zit dan vaak het probleem van wateroverlast!
Voorlichting is dus een vereiste naar de burgers.
En juist voor die groep wil je een financiële calamiteitenregeling treffen??
De gemeente heeft de zorg goed voor de burgers te zorgen.
Als daar taken van het Waterschap zijn moeten deze ook opgepakt worden maar het mag niet zo zijn dat overheden de verantwoordelijkheid afschuiven en er vervolgens niets gebeurt. Het lijkt mij ook een beetje een politiek spelletje.

Het kan geen kwaad om akkoord te gaan maar het zet volgens mij geen zode aan de dijk (woord speling).

Lou Waterman

Algemene Waterschaps Partij Zeeland

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...