Scheldestromen

Informatiebijeenkomst watersysteem Walcheren
Op woensdag 13 juli organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over het watersysteem in het afvoergebied Walcheren. Voor de Planvorming Wateropgave (PWO) onderzoekt het waterschap het watersysteem in dit gebied. De bijeenkomst start om 19.30 uur in hof Poppendamme, Poppendamseweg 3a, 4364 SL in Grijpskerke.
Modelberekeningen
Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap om te beginnen de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert.
Informatiebijeenkomst
Bij die analyse is zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en met de belanghebbenden besproken. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om de situatie van het gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Samen met deze informatie onderzoekt het waterschap welke maatregelen passend zijn. Dit maatregelenpakket wordt in een volgende informatiebijeenkomst toegelicht en uiteindelijk uitgewerkt tot een watergebiedsplan.
Planvorming Wateropgave
Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Ook wordt een nieuw peilbesluit voorbereid. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft. Het streven is om het deelgebied Walcheren in 2018 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de  (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Walcheren

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...