Scheldestromen

Uitnodiging

Veehouders, hoe kun je erfafspoeling voorkomen?

Veel rundveehouders hebben vragen over de regelgeving inzake erfafspoeling. Welke regels zijn nu van kracht? Met welke regels moeten we in de toekomst rekening houden? En hoe is dat in de praktijk inpasbaar?
Stichting MMM organiseert hierover voorlichtingsavonden op 28 juni in Hulst en op 4 juli te Krabbendijke.

In het oppervlaktewater komen teveel nutriënten voor. Dit blijkt uit metingen van het waterschap. Deze nutriënten, zoals stikstof en fosfaat, kunnen via verschillende routes in het water terecht komen. Eén van deze ‘emissieroutes’ is afspoeling van voer, voerresten of mest van het erf van rundveebedrijven.

Op rundveebedrijven is er veel milieu winst te behalen door het erf goed en optimaal in te richten, zodat de erfemissie wordt verminderd. Regen- of spoelwater dat op het erf contact maakt met voer, voerresten, perssap, percolaat en mest en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater komt, is vaak een grote bron van vervuiling. Door het effectief scheiden van schoon en vuil water te combineren met het veegschoon houden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water tijdig leeg te halen, kan de erfafspoeling sterk verminderen.

Welke regelgeving is nu van kracht, en met welke regelgeving krijgen we in de toekomst te maken? Daarover blijkt nog veel onbekendheid te zijn. En zeker zo belangrijk, welke praktische oplossingen en maatregel kunnen melkveehouders treffen?
Om die reden organiseert Stichting MMM hierover twee informatiebijeenkomsten.

Data en locaties
Dinsdag 28 juni om 20.00 uur bij melkveebedrijf Van de Heijning, Liniedijk 2 te Hulst.
Maandag 4 juli om 20.00 uur bij melkveebedrijf Van Schaik, Gentmansdijk 5 te Krabbendijke

U bent van harte welkom!

Stichting MMM is een samenwerkingsverband van ZLTO, ZAJK, Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en ZMf en wordt ondersteund door Delphy.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...