Scheldestromen

Verslag Ledenvergadering maandag 29 februari 2016

Lokatie: waterschapskantoor Middelburg

Aanwezig: Cathrien Kole (voorzitter), Lou Waterman, Wim van de Heijning, Ria Wilbrink, Joke Waterman- van Leerzem, Jos Hoeijmakers (notulist)

Afwezig: Co Eger, Leo Boom, Wim Hirdes, Leen van Doorn en Frans Theunissen

 

Aanvang 16.00 uur.

Agenda:

1.    Opening

2.    Gesprek met de dijkgraaf Toine Poppelaars. De dijkgraaf wil graag op gezette tijden kennis maken met alle in het waterschap zitting hebbende partijen. Daarbij kunnen allerhande zaken aan de orde komen. De dijkgraaf heeft een aantal punten:

a)    Reglement van orde. De procedure rondom het stellen en beantwoording van bestuursvragen gaat goed. Bij AV vragen is er wat onduidelijkheid met name wanneer de vragen en antwoorden doorgestuurd moeten worden naar alle fracties en wanneer niet. Hier moet professioneel mee omgesprongen worden waarbij moet worden afgevraagd of de informatie iedereen betreft of niet.  De dijkgraaf gaat bekijken of dit beter geregeld kan worden.

b)    Ervaringen rondom life radio uitzending van vergaderingen. Het blijkt dat er te weinig animo is, en de test wordt gestaakt. Wel kunnen achteraf de opnamen van de AV via internet beluisterd worden. Voor de commissies gaat dit niet.

c)    Nevenfuncties moeten actueel gehouden worden. Zowel AV leden als commissieleden.

d)    Ondersteuning vanuit bestuur.  Dit wordt als voldoende ervaren. Puntje voor verbetering zijn het tijdstip van verschijnen van het verslag en de wijze van notuleren. Nu worden verslagen van de commissie eerst besproken in het DB en daarna worden ze verspreid. Ze zijn daardoor kort voor de AV beschikbaar. Het is onduidelijk waarom ze niet tegelijkertijd met verzending aan het DB ook niet breed verspreid worden, daar het DB in principe de verslagen niet wijzigt. De dijkgraaf neemt dit mee.

Soms zijn de verslagen een woordelijk verslag van de vergadering; is het niet mogelijk om meer te komen tot een beargumenteerde besluitenlijst?. Politieke standpunten moeten wel verwoord blijven. De dijkgraaf neemt dit mee.

De verspreiding van de besluitenlijst van het DB duurt soms erg lang. Kan dit niet sneller ? De dijkgraaf neemt dit mee.

e)    Invulling ambassadeursrol. Lof wordt er uitgesproken over PR materiaal dat het waterschap heeft ontwikkeld en waarmee o.a. scholen worden geïnformeerd over de rol van het waterschap. In het algemeen zijn burgers slecht op de hoogte van de taken van het waterschap.

f)     Rondvraag: Huisvesting: Het waterschap heeft twee locaties: Terneuzen en Middelburg. Door diverse oorzaken is er kantoorruimte over dat nu aan derden wordt verhuurd: Terneuzen, etage 3+4 aan Rijkswaterstaat, etage 2 aan Sabewa en Middelburg: wordt een deel verhuurd aan de belastingdienst. Nu loopt er een onderzoek om de gemeente Middelburg als onderhuurder op te nemen. Vanwege de intensieve publiekscontacten zullen die dan de onderste etages in gaan nemen.

g)    Om 16.30 uur neemt de dijkgraaf afscheid.

3.    Verslag ledenvergadering 8 mei 2015. De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist (Wim).

4.    Jaarrekening 2015. In de vergadering is de jaarrekening uitgereikt en besproken.

(zie bijlage)

Voorheen heeft Leo de kas beheerd, en bij overdracht aan Lou zat er 960 euro in kas. De kosten gemaakt voor verkiezingsadvertenties heeft Lou uit eigen zak voorgeschoten en zal hij in de komende jaren weer terugboeken.

5.    Actuele zaken bij het waterschap: terugblik Lou vanuit de commissie Bestuurlijke en Economische zaken en AV. Er is een publieksversie beschikbaar van de strategie nota. Hierin is te lezen wat het waterschap komend jaar gaat doen. Fusie waterschap met provincie is niet aan de orde. Er vindt wel veel overleg plaats en de samenwerking is veel beter dan vroeger. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden als partijen hun werkzaamheden in de provincie op elkaar afstemmen (o.a. in de tafel van 15). De AWP zal in de begroting nogmaals aandacht vragen voor verdere samenwerking.

Daarnaast wordt er opgemerkt dat het waterschap regelmatig bereid is om investeringen naar voren te halen als derden co-financieren. Bijv de aanleg van een fietspad dat de volledige verantwoordelijkheid is van het waterschap en op investeringslijsten staat kan jaren eerder aangelegd worden als de gemeente meebetaald. Is dit slim koopmanschap een beleid van het waterschap? Lou zal dit informeel navragen.

Terugblik Wim. Hij draait nu een jaar mee in de commissie Waterkeringen en wegen en waterbeheer. Zijn ervaringen met het vorige waterschap (Dommel) zijn heel anders daar de problematiek in Zeeland volstrekt anders is. Door de grote hoeveelheid plannen en beleidsstukken is het werk soms erg ondoorzichtig. De begroting komt erg laat. Dit zou dit jaar beter moeten gaan.

6.    Ledenvergadering AWP op 19 maart is in Houten. Nog niet duidelijk wie er vanuit Zeeland heen gaan. De volgende landelijke AWP vergaderingen zijn op 29 oktober 2016 en 18 maart 2017. Het hoofdbestuur van de AWP wil graag in een gecombineerde afspraak met een ander waterschap  op 14 maart, kennis maken met de afdeling Zeeland. Locatie ergens in het Rotterdamse. Wellicht gaan Lou en Cathrien daarheen. Wel moet er een agenda voorliggen.

7.    Volgende vergadering. Voorgesteld wordt om iets leuks te doen, voor de zomervakantie. Opties zijn: tijdens de opening van de vispassage in Kerkwerve  (Schouwen Duiveland) op 29 april van 15.00 – 17.00 uur. Of de zeewering in Westkapelle. Verzoek aan eenieder om goed in haar of zijn omgeving te kijken.

Rondom de begrotingsvergadering is ook een ledenvergadering gewenst: 18 november 16.00 uur.

Met het oog op de continuïteit van de partij is nieuwe aanwas  noodzakelijk. Als nieuw lid heeft zich gemeld Frans Theunissen uit Kapelle. Hij heeft ervaring doordat hij als geborgen lid voor de kamer van koophandel in het waterschap heeft gezeten.

8.    Sluiting. Om 17.50 uur sluit Cathrien Kole de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng waarna de AWP bijeenkomst wordt afgesloten met een etentje in de stad. Helaas kon daar niet iedereen bij aanwezig zijn.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...