Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen maakt Gaternisse Kreek toekomstbestendig

Vanaf 8 augustus wordt de Gaternisse Kreek tussen Nummer Eén en Schoondijke toekomstbestendig gemaakt. Waterschap Scheldestromen verdiept de waterloop en legt over een lengte van ruim 4 kilometer natuurvriendelijke oevers (nvo’s) aan. De maatregelen zijn nodig om water sneller af te voeren, meer water te kunnen bergen, het waterpeil en de grondwaterstand beter te kunnen regelen en de waterkwaliteit te verbeteren. Romers Grondverzet uit Zwijndrecht voert de werkzaamheden uit. De totale kosten voor het project bedragen 2,7 miljoen euro.

Baggeren

Door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd. De kreek wordt met een zuigerbootje gebaggerd. Via drijvende leidingen wordt de baggerspecie getransporteerd naar percelen in de buurt. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2016 afgerond. Daarna moet de natte grond drogen om uiteindelijk in de percelen verwerkt te worden. De baggerspecie wordt gebruikt om laaggelegen percelen op te hogen en een voormalige stortplaats af te dekken. Het waterschap verwacht ongeveer 43.000 kubieke meter baggerspecie uit de kreek te halen om deze voldoende diep te maken.

Natuurvriendelijke oevers

In de kreek wordt bijna zeven hectare (voetbalvelden) natuurvriendelijk ingericht. Waar mogelijk worden nvo’s aangelegd. Dit zijn flauwe oevers waarbij naast de watervoerende functie nadrukkelijk rekening gehouden wordt met natuur en landschap. De overgang tussen land en water is geleidelijk waardoor er een diversiteit aan dieren en (water)planten ontstaat in verschillende waterdieptes. De oevers worden op die manier weer robuust zodat er geen kostbare landbouwgrond meer in het water verdwijnt.

Kwaliteit en kwantiteit

De werkzaamheden zijn noodzakelijk om zowel de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren. Door de kreek te baggeren verbetert de doorstroming en is het waterpeil beter te regelen. De natuurvriendelijke oevers maken de kreek breder, waardoor er meer plaats is om water bergen. Door flauwe oevers verbetert de ecologie en kunnen planten en beestjes zich beter ontwikkelen op de bodem.

Regelgeving

Met de werkzaamheden in de Gaternisse Kreek wordt aan verschillende doelen een bijdrage geleverd:

·         Kaderrichtlijn Water (KRW) verbeteren kwaliteit oppervlaktewater;

·         Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden;

·         Waterbeheer 21e eeuw (WB21) goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.

Subsidie

Voor de uitvoering van het project is een subsidie van 2 miljoen euro aangevraagd bij het Plattelandontwikkelingsprogramma POP3, de regeling niet-productieve investeringen water, internationale doelen. Ook wanneer het waterschap de subsidie niet krijgt, wordt het project Gaternisse Kreek uitgevoerd. Zonder subsidie heeft dit wel consequenties voor andere projecten van het waterschap, die kunnen dan alleen vertraagd worden uitgevoerd.

AWP wil kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie AWP WIL KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN VOOR STUDENTEN   Studenten hebben het vaak niet breed (foto pixabay) Iedereen kan binnenkort de aanslag ...

WATERSYSTEEMHEFFING IN 2019 OPNIEUW HOGER

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen wateroverlast en overst...

Gebrek aan waterbewustzijn verhindert bijdrage bevolking

Nieuws Probleem: Waterbewustzijn Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leve...

ALGEMENE WATERSCHAPSPARTIJ VERGROOT DIVERSITEIT IN HET HOOFDBESTUUR

Nieuws 4 november 2019 – Leonie Bruggink–van der Steen (Waterschap De Dommel), Glenny Davidse (Waterschap Scheldestromen) en Marina Eckhardt (Waterschap...

Brandbrief aan het Rijk tegen zout Volkerak-Zoommeer

Nieuws Meer dan 120 organisaties en bedrijven uit het zuidwesten van Nederland die zich hebben georganiseerd in het Actiecomité zoet Krammer-Volkerak-Zoomme...

AWP Zeeland TEGEN zout Volkerak!

Opinie Als de maatschappelijke druk zo groot is, waarom verwijzen overheden dan de plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer nog niet naar de prullenbak? Ruim ...