Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Schieland en Krimpenerwaard

AWP Schieland en de Krimpenerwaard

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een onafhankelijk partij, die deskundigheid en kennis van zaken op het gebied van watermanagement en het waterschap vooropstelt. De AWP wil vanuit deze invalshoek op een zakelijke wijze de belangen in het beheergebied en de belangen van burgers en bedrijven behartigen.

Als AWP streven we naar droge voeten en het voorkomen van overlast en het beperken van de financiële lasten. We nemen de wensen van burgers en bedrijven serieus en baseren ons op wat er leeft in de maatschappij. De belangrijkste speerpunten van de AWP Schieland en de Krimpenerwaard zijn:

 • Droge voeten en schoon water: En het mag wat kosten, maar het moet wel doelmatig, efficiënt en met een eerlijke lastenverdeling.
 • Lokale betrokkenheid van bewoners, gemeenten en bedrijven: Water speelt overal en lokale betrokkenheid bij oplossingen is vaak essentieel.
 • Open communicatie naar alle partijen: Een zichtbaar waterschap dat tijdig de juiste informatie verstrekt aan bewoners en bedrijven.
 •  Toekomstgerichte en innovatieve oplossingen: Om ook in de toekomst droge voeten en schoon water te garanderen zijn nieuwe antwoorden en moderne oplossingen nodig.

Kortom, water is te belangrijk om aan politici over te laten. De AWP staat voor onafhankelijk, inhoudelijk deskundig en oplossingsgericht. 

Het verkiezingsprogramma van AWP Schieland en de Krimpenerwaard

Waterveiligheid staat altijd voorop

 • Het waterschap dient primair haar (wettelijke) kerntaken uit te voeren. Waterveiligheid staat daarbij altijd voorop. Veilige dijken die ons beschermen tegen mogelijke overstromingen zijn van cruciaal belang, zij beschermen niet alleen de inwoners maar ook de enorme investeringen in het achterliggende gebied.
 • Daarnaast is het beheer van de waterkwantiteit in het gebied van essentieel belang. Een goed functionerend watersysteem is noodzakelijk voor alle activiteiten en belanghebbenden in het achterliggende gebied.

Waterveiligheid is een zaak van lange termijn

 • In het Deltaprogramma wordt ver vooruit gekeken naar mogelijke scenario's, zodat wij tijdig maatregelen kunnen treffen. Nog los van de discussie over de klimaatscenario's hebben we in ons gebied te maken met zeespiegelstijging en bodemdaling, te samen meer dan 1 meter per eeuw. Bovendien komen in ons gebied hoge zeewaterstanden en grote rivierafvoeren elkaar tegen, in combinatie met klimatologische ontwikkelingen betekent dit dat wij nog in lengte van jaren met onze dijken aandacht blijven vragen.
 • Dijkversterkingen in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaar zijn kostbaar en veroorzaken in de meeste gevallen veel overlast voor de burgers in het gebied. Dijken zijn dichtgebouwd en bevinden zich in een gebied met een slappe bodem. Een verstandig bouwbeleid op onze dijken, waardoor in de loop van deze eeuw bebouwing afneemt, maar waarin ook rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners, is daarvoor essentieel.

Het beheer van de hoeveelheid water (waterkantiteit) is van essentieel belang

 • Het waterpeil in ons gebied gaat velen aan, niet alleen de boeren in de veenweidegebieden maar ook bijvoorbeeld de eigenaren van recreatiewoningen of bewoners van laaggelegen panden in de stad. In toenemende mate worden we geconfronteerd met clusterbuien waardoor gebieden tijdelijk onder water komen te staan en voor grote overlast en/of schade zorgen.
 • In de Krimpenerwaard verkeert men al jaren in onzekerheid over de herinrichting van dit gebied. Aan het nieuwe gebiedsplan dient voortvarend te worden gewerkt rekening houden met alle belangen, waarbij ook de boeren een redelijk perspectief wordt geboden op een rendabele bedrijfsvoering. Voor andere gebieden waar de mogelijkheden van peilaanpassing uitgeput raken dient naar adequate oplossingen te worden gezocht. In verstedelijke gebieden zijn aanvullende maatregelen nodig om wateroverlast bij heftige regenval zoveel mogelijk te beperken. De AWP pleit voor het tegengaan van de verharding in de stad en een verdere vergroening.

Begroting in balans

 • De AWP-SK streeft naar een sobere, doelmatige en taakstellende begroting. Doel en middelen dienen zorgvuldig op elkaar te worden afgestemd. Hierbij dient een goede balans te worden gevonden tussen de verschillende taakvelden: waterveiligheid, waterkwantiteit (peilbeheer e.d.), waterkwaliteit en afvalwaterzuivering.
 • De begroting kan niet zomaar worden opgehoogd door steeds weer nieuwe ambities hier aan toe te voegen en als gevolg hiervan de belasting te verhogen. De waterschapsbelasting is al hoog genoeg.

Waterschapsbelasting is een doelbelasting

 • De waterschapsbelasting is een doelbelasting en wordt geheven om waterschapstaken mee te kunnen uitvoeren en mag niet aan andere taken worden uitgegeven. De waterschappen zijn een functionele democratie met een wettelijke taak.
 • Te vaak bestaat de neiging om bij de taakopvatting te verbreden (zoals in een algemene democratie, zoals de rijksoverheid en gemeenten) en hier oneigenlijke taken aan toe te voegen. De AWP-SK is geen voorstander van taakverbreding, tenzij duurzame financiering vanuit andere overheden kan worden verkregen.

Geen lasten doorschuiven naar onze kinderen

 • Door het voortdurend lenen en activeren op de balans nemen de schulden en daarmee de jaarlijkse lasten toe. De kosten worden zodoende naar de toekomst verschoven, dat dient te worden voorkomen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft enkele jaren geleden het principe van duurzaam financieren ingevoerd, met andere woorden de schulden mogen een bepaalde omvang niet te boven gaan.
 • De AWP-SK ondersteunt dit principe van harte, maar voor de uitvoering van het omvangrijke dijkversterkingsprogramma dat het waterschap over enkele jaren te wachten staat mag dit principe niet worden verlaten dan wel mogen de belastingen niet drastisch worden verhoogd.

De waterschapsbelasting moet transparanter

 • De kostentoedeling waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd is complex, ingewikkeld en werkt soms onevenredig uit. De ene categorie betaald verhoudingsgewijs veel meer dan de andere. De AWP-SK pleit voor een meer transparante methode waarbij degene met het grootste belang de kosten draagt.
 • Natuurterreinen betalen onwaarschijnlijk weinig, terwijl ingezetenen relatief veel betalen. De AWP vind dat Natuurterreinen een zaak van de algemene democratie, daarbij past een evenwichtiger financieringsmodel. Bij de afvalwaterzuiveringsheffing (ongeveer de helft van de totale belastinginkomsten) betalen 2 persoonshuishoudens 3VE (vervuilingseenheden) net zoveel als 4 (of meer) persoonshuishoudens. Iedere inwoner dient 1 VE te betalen.

De beschikbaarheid van zoetwater is van groot economisch belang

 • Bij Lobith stroomt een enorme hoeveelheid zoetwater ons land binnen dat grotendeels via de Nieuwe Waterweg weer in zee stroomt. Zoute kwel en incidentele grote droogte vormen een bedreiging voor de land- en tuinbouw in West-Nederland. Het economisch vestigingsklimaat voor zoetwater afhankelijke bedrijfstakken komt daardoor in het gedrang.
 • Het mogelijke zoetwater tekort is pas in het achterliggende decennium onderkend. In het Deltaprogramma is gezocht naar oplossingen en die zijn gevonden voor de komende 20-30 jaar in combinatie met en indicatie van de beschikbaarheid. Daarnaast wil het Havenbedrijf van Rotterdam de Nieuwe Waterweg verder verdiepen om de bereikbaarheid van de haven ook voor de steeds groter wordende schepen te kunnen blijven garanderen. De AWP-SK vindt het essentieel dat een zorgvuldige afweging plaats vindt tussen alle belangen, de veroorzaker betaald en dilemma's worden voorgelegd aan de algemene democratie.
 • De AWP-SK pleit voor een Deltaprogramma Zoetwater waarin een duidelijke lange termijn visie wordt ontwikkeld hoe wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de beschikbare hoeveelheid zoetwater, met daarin een transparante afweging van de belangen van alle sectoren die belang hebben bij de beschikbaarheid van zoete water.  

Waterkwaliteit raakt ons allemaal

 • De kwaliteit van het oppervlakte water raakt ons allemaal. Een goede ecologische kwaliteit is niet alleen van belang voor een optimale ontwikkeling van flora en fauna, maar ook voor de recreant (natuurbeleving, zwemwater, viswater, watersport enz.).Waterkwaliteitsmaatregelen zijn belangrijk maar vaak ook kostbaar, daarom dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen nut, noodzaak en resultaat. 
 • Nuchtere afwegingen mogen niet worden vervangen door kostbaar idealisme mag. Natuurgebieden zijn er niet alleen voor de boswachter. Natuurgebieden dienen (onder voorwaarden) voor het publiek toegankelijk te zijn. Lozingen dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Streng moet worden toegezien op illegale en incidentele lozingen.

Medicijnresten en schadelijke stoffen horen niet in water

 • Mensen en dieren gebruiken medicijnen die in het afvalwater terecht komen. Hormonen, drugs, gewasbestrijdingsmiddelen komen eveneens in het water. Afvalwaterzuiveringen zijn hier nog niet op berekend. Al deze reststoffen vormen een groot gevaar voor mens en milieu.
 • De AWP-SK vraagt nadrukkelijk aandacht voor deze problematiek en dan niet alleen d.m.v. technische oplossingen zoals bijvoorbeeld emissie loze kassen of verbeterde zuiveringstechnieken. Ook de mogelijkheden van bijvoorbeeld ketenaansprakelijkheid en het voeren van een gebruikte stoffenboekhouding moeten worden onderzocht.

Afvalwaterzuivering verder optimaliseren

 • In de afvalwaterzuivering gaat veel geld om en is een hoge mate een bedrijfsmatig proces, dat veel kansen biedt voor terugwinning van grondstoffen en energie. Door samenwerking in de afvalwaterketen (met Gemeenten) zijn eveneens flinke kostenbesparingen te realiseren.
 • Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft vroegtijdig ingezet op het optimaliseren van de afvalwaterzuivering. De AWP-SK ondersteunt deze inspanningen, maar door de grote investeringen kan dit ook makkelijk leiden tot een remmende voorsprong. Ook innovatieve oplossingen in bestaande (nog niet afgeschreven) installaties verdienen volop aandacht. De AWP pleit voor het ontwikkelen van een lange termijnvisie voor de afvalwaterketen.

Wegen zijn geen waterschapstaak

 • In de Krimpenerwaard is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verantwoordelijk voor de wegentaak (buiten de bebouwde kom). De AWP-SK vindt dat deze taak niet thuis hoort bij het hoogheemraadschap. Het waterschap heeft geen invloed op economische of demografische ontwikkelingen in het gebied en ook geen middelen om de infrastructuur hier op aan te passen. Bovendien kent het waterschap een andere wijze van belasting heffen waardoor er, in het bijzonder voor de agrariërs in het gebied, sprake is van een ongelijk speelveld ten opzichte van de omliggende gebieden. 
 • De wegentaak dient te worden overgedragen aan de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Hiertoe dient samen met de gemeente Krimpenerwaard naar een passende oplossing te worden gezocht. Zolang het hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de wegentaak, dienen de wegen adequaat onderhouden waarbij de veiligheid hoge prioriteit heeft. 

Cultuurhistorie en erfgoed levend houden

 • Door de jaren heen is veel historisch materiaal van Schieland en de Krimpenerwaard verloren gegaan. Veel van dit historisch materiaal is ook van grote educatieve waarde. De AWP-SK staat voor een actief beleid om te behouden wat we nog hebben en oplossingen te zoeken voor historisch onroerend erfgoed door deze bijvoorbeeld onder te brengen in een stichting en bij te dragen aan de onderhoudskosten. 
 • De AWP-SK realiseert zich dat het in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed geen kerntaak is maar vind wel dat hier voor Schieland en de Krimpenerwaard een (beperkte) taak ligt. Door onroerend erfgoed onder te brengen in een stichting en hiervoor ook andere begunstigers te zoeken, alsmede voor een deel in de onderhoudskosten bij te dragen en hier actief op in te zetten kan dit erfgoed worden behouden. Schieland en de Krimpenerwaard kent inmiddels meerdere goede voorbeelden.

Waterschappen moeten meer naar buiten treden

 • Waterschappen bewijzen al vele eeuwen hun nut. Door het samengaan is hun aantal geslonken van 2500 (1950) tot 23 (2014) en zijn het hoogwaardige kennisorganisaties geworden. De OESO constateerde begin 2014 dat de waterschappen een internationale voorbeeldfunctie vervullen, alleen de meeste Nederlanders weten dat niet. Het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor het werk van de waterschappen dient fors te worden vergroot.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden de waterschappen in toenemende mate geconfronteerd met burgers die eerst uitleg wensen en voor hun belangen opkomen. Meer omgevingsgerichtheid is een essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van de waterschappen. De inzet op educatie, onderwijsparticipatie, kennisdeling, innovatieve sociale netwerken dient drastisch te worden vergroot.

Samenwerking mag niet ten koste gaan van democratische controle

 • Door met collega-waterschappen samen te werken kunnen kostenvoordelen worden behaald en kennis worden gedeeld. Samenwerking mag geen doel op zich worden er moeten aantoonbare voordelen kunnen worden behaald en doelredeneringen moeten worden voorkomen. Recente voorbeelden zijn helaas niet alleen maar positief.
 • Er zijn meerdere vormen waarin kan worden samengewerkt, maar helaas bieden de tot nu toe toegepaste varianten weinig ruimte voor democratische controle. De AWP-SK is voor samenwerking mits hier duidelijk aantoonbare voordelen tegenover staan en de democratische controle is gewaarborgd.

Attractieve werkgever

 • Het waterschap vergrijst en er is te weinig doorstroming. Watermanagement mag zich verheugen in een grote belangstelling, ook internationaal. In een waterschap komen veel zaken samen; gedegen specialistische kennis, innovatie, wetgeving, projectmanagement, omgevingsmanagement om er maar enkele te noemen. 
 • Het waterschap moet nog meer inzetten op samenwerking met het (hoger) onderwijs, kennisinstituten en het uitdragen van deze kennis. Er moet (nog) meer aandacht en ruimte komen voor open dagen, stageplaatsen, het betrekken van jongeren (zowel in- als extern) bij het bedenken van nieuwe oplossingen, onder anderen d.m.v. nieuwe communicatievormen. Medewerkers zouden een actievere (parttime) rol kunnen vervullen in het onderwijs om zo het kennispotentieel te vergroten.

 

 

 

 

AgendaAWP Schieland en


Krimpenerwaard


  Fractieleden

 • Ger de Jonge (Rotterdam)
 • Hoofdingeland (lid Algemeen Bestuur)

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Rosemarie van Ham (Rotterdam)
 • Rotterdam - Coordinator

  » Lees meer

 • Bart Budding (Gouderak)
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Tim van der Staaij (Rotterdam)
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer


Actualiteiten Schieland en


Krimpenerwaard


Nieuws

 • Momenteel zijn er geen berichten

Opinie