Vallei en Veluwe

AWP Vallei en Veluwe

Ron van Megen, lid Algemeen Bestuur/voorzitter van de adviescommissie Financiën Bestuurlijke Aangelegenheden (FBA), Edith van de Meulen, lid Algemeen Bestuur en Arja Span, lid adviescommissie FBA vertegenwoordigen AWP Vallei en Veluwe in het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe.

Ter voorbereiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe vergadert de AWP steunfractie onder leiding van Arja Span (voorzitter) circa 6 keer per jaar afwisselend in Hoevelaken en Apeldoorn. Van de leden wordt inbreng gevraagd over de onderwerpen die in de vergadering van het Algemeen Bestuur Waterschap Vallei en Veluwe aan bod komen.

AWP Vallei en Veluwe organiseert circa twee keer per jaar een excursie over belangrijke onderwerpen die in het gebied van Vallei en Veluwe spelen.

Meer informatie over het Waterschap Vallei en Veluwe is te vinden op http://www.vallei-veluwe.nl/

Op 20 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe het voorstel om Ron van Megen te benoemen tot voorzitter van de vaste advies commissie Financiën Bestuurlijke Aangelegenheden (FBA) bij acclamatie aangenomen. Arja Span vertegenwoordigt AWP inhoudelijk in deze commissie.

Ron van Megen is op 17 maart 2018 gekozen als algemeen voorzitter van de landelijke AWP partij.

Ron van Megen, voorzitter advies commissie
Financiën Bestuurlijke Aangelegenheden


Lees verder Onze kandidaten

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Agenda

24 januari 2019
Vergadering steunfractie

Kandidaten

1. ir. Ron van Megen (Leusden)

lees verder

2. Jacqueline Pol - de Visser (Ugchelen)

lees verder

3. ir. Ton Bresser (Soest)

lees verder

4. ir. Arja Span (Ede)

lees verder

5. ir. Tim van Dijk (Amersfoort)

lees verder

6. ir. Hillebrand Ehrenburg (Amersfoort)

lees verder

7. Johnny Vogel (Renkum)

lees verder

8. Wijnand Zech (Putten)

lees verder

9. Gerrit Hagelstein, dr. (Veenendaal)

lees verder

10. Alice Jonker (Apeldoorn)

lees verder

11. ir. Peter de Jong (Amersfoort)

lees verder

12. Rory Burgman (Apeldoorn)

lees verder

13. ir. Wim Nooijen (Amersfoort)

lees verder

14. Henk van Setten (Apeldoorn)

lees verder

15. Matthias Horstmanshof (Amersfoort)

lees verder

16. ing. Paul Manders MBA (Hoogland)

lees verder

17. Herman Voorn (Apeldoorn)

lees verder

18. Joke Nieuwenstein (Apeldoorn)

lees verder

19. Constatijn Wekx (Amersfoort)

lees verder

20. Anneke Witterman (Epe)

lees verder

21. ir. drs. Theo te Winkel (Hattem)

lees verder

22. ir. Edith van der Meulen (Apeldoorn)

lees verder

23. Quirine Lensvelt - Ruijs (Apeldoorn)

lees verder

24. Henk Groenendijk (Woudenberg)

lees verder

25. Ko ter Hofstede, ir. (Wageningen)

lees verder

26. Gerrit van 't Hof (Oosterwolde)

lees verder

Nieuws en opiniestukken

AWP Vallei en Veluwe doet als eerste voorstel uitwerking landelijke speerpunten

Nieuws De afdeling AWP Vallei en Veluwe heeft de handschoen opgepakt en de drie landelijk voorgestelde speerpunten voor de verkiezingen in 2019 verder uitge...

20-04-2016 Ron van Megen benoemd tot voorzitter FBA commissie

Nieuws Op 20 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe het voorstel om Ron van Megen te benoemen tot voorzitter van de vaste advi...

14-3-2015 Reactie op "Dure campagnes helpen verkiezing waterschap niet"

Nieuws Reactie op “`Dure campagnes helpen verkiezing waterschap niet`”, Stentor, zaterdag 7 maart 2015 Dit artikel ademt de suggestie, dat waters...

26-01-2015 Waterschap is niet sexy maar wel belangrijk!

Nieuws De Algemene Waterschapspartij (AWP) kiest voor deskundig, veilig, betrouwbaar, sober en doelmatig waterbeheer. De AWP is niet aan enige landelijke pa...

30-12-2014 naschrijft op nieuwsbericht: Geen zandwagens op de Zevenhuizerweg in Bunschoten

Nieuws Naschrift, 30 december 2014 Burgemeester Van der Groep van Bunschoten en burgemeester Bolsius van Amersfoort hebben uiteindelijk voor de zandtransport...

10-11-2014 Jaarlijkse schouw; onderhoud van de watergangen

Nieuws Voor goed waterbeheer is het onderhoud van de watergangen (sloten, beken, rivieren en kanalen) van groot belang. Het waterschap controleert daarom ja...

Regionale Speerpunten van de AWP Vallei en Veluwe

Test

Foto's


OPROEP

Algemene Waterschapspartij (AWP) zoekt medestanders

Waterschapsverkiezingen

Waterschappen zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater, voor veilige dijken en voor het zuiveren van rioolwater. Het bestuur van een waterschap is te vergelijken met een gemeenteraad. Maar er zijn ook verschillen. De verkiezingen voor de waterschapsbesturen zijn op 20 maart 2019, tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen.

Algemene Waterschapspartij (AWP)

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is opgericht in 2008 als belangenorganisatie van inwoners. Op dit moment is de AWP vertegenwoordigd in het bestuur van de meeste waterschappen. Bij Waterschap Vallei en Veluwe heeft de AWP 2 zetels in het Algemeen Bestuur.

De AWP staat los van partijpolitiek en specifieke deelbelangen. Waterschappen vormen immers een functionele democratische overheid, waarin politieke kleur van ondergeschikt belang is. AWP bestuurders letten op betaalbaarheid en kiezen met verstand van zaken voor veilig en goed waterbeleid zonder politieke poppenkast. Het gaat dus om “Zuiver Water”.

Medestanders gezocht

We zoeken deskundige en/of betrokken mensen, die zich voor het maatschappelijk belang willen inzetten. Als kandidaat voor de verkiezingen, of als ondersteuner van de AWP fractie of anderszins. Politieke kleur is niet van belang, maar ook geen enkel beletsel om aan de AWP deel te nemen. Iedereen kan lid worden van de AWP. Graag willen we inbreng uit verschillende kanten van de maatschappij. Bij het waterschap gaat het niet alleen om techniek, maar bijvoorbeeld ook om communicatie en om financiën.

Waterschap Vallei en Veluwe organiseert binnenkort in Apeldoorn een cursus voor mensen die zich willen oriënteren op het waterschap. Zie: https://www.vallei-veluwe.nl/diversen/bestuurderworden/

Mannen

Nog steeds zijn mannen zwaar oververtegenwoordigd. Het is dus hoog tijd, dat er meer vrouwen bijkomen.

Omdat de opmars van vrouwen in waterschapsbesturen achter blijft, willen we speciaal aan vrouwen vragen zich te beraden. De inbreng van vrouwen is immers hard nodig. En het bestuur van het waterschap dient een afspiegeling te zijn van de hele maatschappij. De Algemene Waterschapspartij (AWP) wil vrouwelijk talent benutten en streeft naar een evenwichtige man/vrouw verhouding.

De kwaliteit van het bestaan

Gaat niet alleen de mannen aan

Dus vrouwen met en zonder baan

Kunnen het waterschap in gaan

In plaats van aan der kant te staan

Bestuurders bijeenkomst in Leeuwarden

De jaarlijkse bestuurdersdag voor leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de Nederlandse waterschappen vond ditmaal plaats op 4 juni 2018. Wetterskip Fryslân was deze editie namens de Unie van Waterschappen de gastheer. Aan gekomen in de Leeuwarder Joacobijner kerk kwam het geroezemoes je al tegemoet en dat bleef zo tot de officiële opening van de bijeenkomst. Daarbij bleek dat de geluidsinstallatie niet in staat was om iedereen de openingswoorden te laten verstaan. Dit kon alleen als er rustig en plechtig gesproken werd, zoals het in een kerk betaamd. Met een glimlach stelde ik vast dat een gebouw zich niet laat temmen door de technische verworvenheden van de mens. Deze worsteling bleek het thema van de dag. Na het Friese volkslied kwamen twee onderwerpen aanbod.

Boerderijen verzakken in het veen

Het eerste onderwerp ging over het veengebied. Het gebied is nat. Maar het waterbeheer van het gebied maakt dat het veen met +/- 2 cm per jaar verdwijnt. Daarom spreekt men in de bijeenkomst al over een deltaplan om het tij te keren. De boerderijen verzakken en lopen serieuze schade aan de gebouwen op. De maatregelen om landbouw te optimaliseren keren zich tegen de beheerder: het waterschap. Als er niets verandert zal het veengebied verdwijnen en zal er een zout/zilt landbouwgebied ontstaan.

Duurzaam bodembeheer

Het ander onderwerp ging over de teloorgang van de bodem. In de huidig weilanden wortelt het gras te ondiep om de capillaire capaciteit van de bodem te kunnen gebruiken voor hun groei. Dit kan wel door de dieper wortelende kruiden, die nu niet meer in de weilanden aanwezig zijn. Ook de huidige praktijk om gier in de grond te injecteren levert een bodem met geringe capillaire werking op. Het gras moet vaak besproeid worden om voldoende te kunnen groeien. Om aan de producteisen te voldoen is veel menselijk ingrijpen nodig.

Het kan ook anders

Uit deze voorbeelden blijkt dat de omgeving alleen maar maakbaar is als je met alle aspecten rekening houdt. Doe je dat niet dan loop je kans dat het op den duur tegen de mens keert of extra veel inspanning vergt van de mens: waterafvoer voor droge voeten, wateraanvoer voor beregening, en schadeherstel van gebouwen en infrastructuur.

Het kan ook anders. Een jonge boer, die zich niets aantrok van de heersende ideeën in de landbouw, en zich een bedrijf voorstelde, waar vogels leven, en koeien met kalfjes in de kruidenrijke wei staan. Hij heeft dit voor elkaar gekregen en hij houdt bovendien aan zijn werk een belegde boterham over. En ook een bedrijf, waarvan de bodem weer capillaire werking nog heeft en voldoende organisch materiaal bevat om de grasstengels tot drie bladeren te laten groeien. De optimale situatie voor mens en dier. Oftewel hij maakt slim gebruik van de mogelijkheden die de omgeving wel biedt!

Een leerzame dag!

Arja Span

Voorzitter AWP afdeling Vallei en Veluwe en lid van de bestuurscommissie FBA

 

AWP excursie Grebbedijk

Zaterdag 25 februari 2017 lieten negen AWP Vallei en Veluwe leden zich informeren over de Omgevingsvisie Grebbedijk. Ronald Löhr van Waterschap Vallei en Veluwe gaf tekst en uitleg. Het project bevindt zich in de verkenningsfase, Verkenning 2017-2020.

De Gelderse Vallei kent een groot overstromingsrisico. Met maatregelen aan de Grebbedijk kan dat fors gereduceerd worden. Naast dat de Grebbedijk de veiligheid van het achterland kan waarborgen, biedt het ook kansen voor andere ruimtelijke opgaven en ambities.

Een interessante middag, die de moeite waard is om in de toekomst herhaald te worden.

Steunfractievergadering 19 januari 2016
Tijdens de vergadering waren er gasten aanwezig, waaronder Johannes van der Poel. jeugddijkgraaf, Ger de Jonge en Jan van Oorschot van het landelijk bestuur en leden van Zuiderzeeland en Rijn en IJssel. Er is o.a. gesproken over de belastingherziening.

Rob, Arja, Ron, Johannes van der Poel(Jeugddijkgraaf), Edith

 

AWP excursie Ugchelen

Op zaterdag 9 juli 2016 hield AWP Vallei en Veluwe een excursie langs beken en sprengen in Ugchelen. Zeven AWP-leden fietsten en wandelden langs de Koppelsprengen, de Steenbeek, de Schoolbeek, de Ugchelse beek, de Winkewijert en het pas opgeleverde brongebied van de Eendrachtspreng, in het nieuwe bosje `Goudvink´. Al deze beken en sprengen voeden de Grift. Het was een gevarieerde route, om de verschillende stadia van beekherstel met elkaar te kunnen vergelijken. Onderweg passeerden de deelnemers watervalletjes, vistrappen, draaiende waterraden en cascades. Ook kregen ze informatie over de betekenis van de sprengen voor het ontstaan van de (papier)industrie, alsmede de redenen voor het hedendaagse beekherstel.

Tijdens deze excursie kwamen ook wenselijke toekomstbeelden voor de landelijke AWP ter sprake.

Het was een interessante dag met prachtig weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWP Nieuwsberichten naar aanleiding van de Algemene Bestuursvergaderingen

1. Commissie Aanpassing Belastingstelsel AWP Vallei en Veluwe is blij met de uitnodiging om een bijdrage te mogen leveren aan de ad hoc-commissie Aanpassing Belastingstelsel waterschappen (CAB) die is gevraagd onderzoek te doen naar de houdbaarheid van het belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn en bovendien gevraagd is verbetervoorstellen te formuleren als blijkt dat aanpassingen aan het stelsel wenselijk zijn.

2. Waterbeheerprogramma definitief.pdf Het nieuwe Waterbeheerprogramma (WBP) beschrijft de door het Algemeen Bestuur bepaalde koers van het waterschap voor de komende 6 jaar.

3. Evaluatie waterschapsverkiezingen.pdf De waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015 zijn landelijk geëvalueerd door de Unie van Waterschappen met minister Plasterk. Binnen waterschap Vallei en Veluwe zijn de verkiezingen ambtelijke geëvalueerd en hebben de verschillende fracties binnen het Algemeen Bestuur kenbaar gemaakt wat ze ervan vonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van Megen, lid Algemeen Bestuur, rmegen@vallei-veluwe.nl / 06-53352980

 

Passie voor Water

AWP Vallei en Veluwe is een groep van onafhankelijke mensen met een passie voor water. Waterbouwkundige ingenieurs, ecologen, boeren, ondernemers met deskundigheid en expertise in hun eigen vakgebied, maken gezamenlijk een duidelijke visie op het beheer van water. Binnen de AWP Vallei en Veluwe zijn alle politieke stromingen en geloofsovertuigingen vertegenwoordigd.

AWP-(bestuurs)leden denken constructief en zijn kritisch.
Voelt u zich betrokken bij de AWP? Wilt u meedenken en praten? Word lid!
valleienveluwe@algemenewaterschapspartij.nl Lidmaatschap is 20 euro per jaar.
Te voldoen op Rabobankrekeningnummer NL93RABO0300651627.

Veilig, gezond, schoon water voor iedereen!

Speerpunten AWP Vallei en Veluwe

​AWP lijsttrekker Ron van Megen in gesprek met Deltacommissaris Wim Kuijken, verantwoordelijke voor het Deltaprogramma.

Stevige dijken waarachter je veilig kunt wonen en werken. De AWP Vallei en Veluwe heeft oog voor alle aspecten, die veiligheid beïnvloeden.

AWP Vallei en Veluwe

 

Geschiedenis AWP Vallei en Veluwe; veel kennis en ervaring. (pdf)

AWP Vallei en Veluwe, dé onafhankelijke en deskundige partij (pdf)