Vallei en Veluwe

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig wonende studenten niet over. Studenten hebben het meestal niet breed. Hebben vaak zelfs niet meer dan studiefinanciering en ouders die bijspringen. Dan zul je toch wel in aanmerking komen voor kwijtschelding van waterschapslasten, zou je denken? Helaas… Er blijken wettelijk nauwelijks mogelijkheden voor kwijtschelding. De Algemene Waterschapspartij pleit ervoor dat deze situatie snel verandert.

Heel vreemd

Studenten hebben het niet zo breed. (foto: Pixabay)

Voor de waterschapsbelasting ziet de wetgever een studielening niet als schuld, maar als inkomen. De achterliggende gedachte van de wetgever hierbij is dat studiefinanciering voor de uitwonende student bedoeld is om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud die aan het zelfstandig wonen verbonden zijn. Onder kosten voor levensonderhoud valt de huur, energiegebruik, waterverbruik, maar ook te betalen belastingen die aan zelfstandig wonen verbonden zijn. De stelling van de wetgever is dat een alleenstaande student van de studiefinanciering “rond moet kunnen komen”.

Dit is vreemd want diezelfde wetgever wil dat de studiefinanciering in de toekomst terugbetaald wordt. Dan is het toch gewoon een schuld en geen inkomen?

En het is nog vreemder als je op de website van de Belastingdienst bij de berekening van het huurtoeslag leest: ‘Studiefinanciering telt niet mee voor de berekening van het toetsingsinkomen. U hoeft dat dus niet op te geven.’ Voor kwijtschelding telt studiefinanciering dus wel mee, en voor huurtoeslag niet. “Deze kromme situatie in de wetgeving moet zo snel mogelijk recht worden getrokken.”, vindt Ron van Megen, fractievoorzitter namens AWP Vallei en Veluwe.

Mazen in de wet?

Er is nauwelijks een maas in de wet. De waterschappen kunnen voor kwijtschelding geen uitzonderingen maken. De wetgever is van mening dat studiefinanciering voor zelfstandig wonende studenten bedoeld is ter bekostiging van het zelfstandig wonen. Daar valt ook het betalen van belastingen onder. ‘Het toepassen van de kwijtscheldingsregeling zoals beschreven in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is in artikel 144, lid 2 van de Waterschapswet dwingend voorgeschreven.’, lichten de mensen van het waterschap toe.

In deze pdf staat het uitgebreide antwoord dat de Algemene Waterschapspartij (AWP) kreeg op de vragen die het hierover bij waterschap Vallei en Veluwe stelde en voor alle waterschappen en hoogheemraadschappen geldt. Er is weliswaar een kleine mogelijkheid voor kwijtschelding, maar dat is slechts voor een enkeling weggelegd.

Dit moet anders!

De AWP strijdt al lang voor een eerlijker waterschapsbelastingstelsel. De gevestigde orde in de waterschapsbesturen heeft weinig behoefte dit te veranderen. In het verleden hebben ze vanuit welbegrepen eigen belang geregeld dat de huishoudens (inclusief zelfstandig wonende studenten) het leeuwendeel van de waterschapslasten opbrengen. Voor een serieuze aanpassing die recht doet aan alle belanghebbenden bij het werk van een waterschap is geen draagvlak, zeggen ze.

De AWP gaat hier wel voor, maar heeft veel leden nodig om de strijd te kunnen winnen. Voor € 5 ben je een jaar lang studentlid. Ouders betalen € 25 per jaar. Doen!

Kwijtschelding vraag je aan bij GBLT

Binnen het beheersgebied van het waterschap Vallei en Veluwe moet je voor formele verzoeken tot kwijtschelding bij het belastingkantoor GBLT zijn. De Student Alliance Wageningen geeft tips hoe je zo’n verzoek moet aanpakken.

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2019

Nieuws 20 oktober 2019 – Deze nieuwsbrief gaat over het Blauwe Omgevingsprogramma (BOP), de herziening van het waterschapsbelastingstelsel, de financi...