Vallei en Veluwe

Voor het magazine Waterforum werd Ron van Megen (Lijsttrekker AWP Vallei en Veluwe) gevraagd om zijn mening over de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is een Europese richtlijn voor waterkwaliteit. In de KRW zijn maximale toegestane concentraties vastgesteld voor bepaalde stoffen in oppervlaktewater en in grondwater. Volgens Ron van Megen heeft de KRW veel inzicht gegeven in hoe je werk maakt van gezonde zoetwatersystemen. Hij benadrukt echter wel dat er veel invloeden van buitenaf zijn waar een waterschap geen grip op heeft. Uitspoeling van meststoffen, depositie uit de lucht, stoffen die vanuit de buurlanden worden aangevoerd door rivieren en natuurlijke processen zijn voorbeelden van zaken waar een waterschap maar een beperkte invloed op kan uitoefenen. Als voorbeeld van een natuurlijk proces wordt gegeven dat de richtlijnen voor ammonium, arseen, barium en kobalt in de diepe polders van Flevoland nooit gehaald kunnen. Ron van Megen: “Dat water komt oorspronkelijk uit de Veluwe en heeft daar meer dan 1000 jaar in de grond gezeten. Deze stoffen komen hierin van nature in een verhoogde gehalten voor, daar is weinig aan te doen.”

Ron van Megen vindt daarom dat er meer ruimte moet worden gegeven om af te wijken van de richtlijnen mits hiervoor een goede reden is. Van Megen: “Brussel mag daar de waterschappen in elk geval niet op aanspreken. Er moet meer begrip voor zijn dat het in sommige situaties niet realistisch is de lat zo hoog te leggen. De KRW is te rigide. Het is dan aan de Europese Commissie om deze uitleg te accepteren of niet. Doet zij dat niet, dan is de landelijke politiek aan zet. Om de grensoverschrijdende oorzaken van normoverschrijdingen tegen te gaan, zal zij in Europees verband oplossingen moeten zoeken.” Ron van Megen geeft echter wel duidelijk aan dat volksgezondheid en bescherming van bedreigde soorten een hoofdprioriteit moet zijn. Van Megen: “Op dat vlak zijn geen concessies mogelijk. Indien er niet kan worden voldaan aan de KRW, is een risicoanalyse nodig voor mens, flora en fauna. Niet elke enkelvoudige overschrijding van de KRW is meteen slecht voor de gezondheid. Het is een optelsom. Wel mag daarover geen onduidelijkheid bestaan.”

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...