Vallei en Veluwe

Stop met inkomenspolitiek in het kwijtscheldingsbeleid

4 juli 2022 – Waterschappen heffen belasting om de kosten te dekken. Waterschap Vallei en Veluwe maakt daarvoor gebruik van belastingkantoor GBLT. Daar kan iedere inwoner met een laag inkomen kwijtschelding aanvragen. Voor kwijtschelding hanteert GBLT regels die het algemeen bestuur van het waterschap heeft vastgesteld.

Motie AOW en jonge kinderen

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe riepen alle fracties in koor niet aan inkomenspolitiek te doen. Toch stemde een meerderheid van 14 leden van het algemeen bestuur een motie weg om het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Die meerderheid doet daardoor feitelijk toch aan inkomenspolitiek. Verwarrend? Het zit als volgt:

De motie beoogde het kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met alleen AOW en gezinnen met jonge kinderen in de pas te laten lopen met het in 2012 voorgestane Rijksbeleid. De motie was een initiatief van de PvdA (penvoerder), AWP en 50PLUS. Steun voor de motie kwam van ChristenUnie, Water Natuurlijk en het (geborgde) bestuurslid namens de natuurterreineigenaren.

De kwijtscheldingsregels voor de gemeentelijke belastingen van de 37 gemeenten in het beheersgebied van waterschap Vallei en Veluwe zijn niet allemaal hetzelfde. En ook waterschap Vallei en Veluwe kent zo z’n eigen regels.

Inkomenspolitiek, wel of niet?

Omdat een waterschap belasting int, is er kwijtscheldingsbeleid. Daar valt niet aan te ontkomen. Door minder ruime mogelijkheden te bieden dan tal van gemeenten doet het waterschap feitelijk wél aan inkomenspolitiek. Dat wil de AWP veranderd zien.

De AWP vindt eigenlijk dat het voeren van inkomenspolitiek voorbehouden is aan de centrale overheid. Decentrale overheden zouden daar geen eigen politieke afwegingen in moeten maken. De allerbeste manier om zulke decentrale politieke besluitvorming te voorkomen is het beleid van de centrale overheid één op één te volgen.

Op dit moment maakt waterschap Vallei & Veluwe inzake kwijtschelding, door het soms wel en dan weer niet volgen van het Rijksbeleid, eigen politieke keuzes. De facto betekent dit dat het algemeen bestuur tóch inkomenspolitiek voert. Dit is ongewenst. Het gezegde ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ is hier op z’n plaats.

Gezien de vigerende wetgeving is de enige oplossing dat het algemeen bestuur binnen de wettelijke ruimte alle mogelijkheden tot kwijtschelding toestaat. AWP vindt het niet nodig om voorloper te zijn bij kwijtscheldingsregels, maar het waterschap zou wel voorin het peloton moeten zitten om in wielertermen te spreken.

Waarom waren 14 leden tegen?

Het onderliggende argument om tegen de verruiming van het kwijtscheldingsbeleid te zijn, komt voort uit het belastingstelsel van een waterschap. De belasting die wordt geïnd moet alle kosten dekken. Dus als iemand minder betaalt, moeten anderen meer betalen. Ook al gaat het om relatief heel weinig geld, boeren en bedrijven hebben daar geen trek in en zijn tegen verruiming van kwijtscheldingsregels voor inwoners. Samen met tegenstemmen van VVD, SGP, Lokaal Waterbeheer en CDA werd de motie zonder enige blijk van medeleven met inwoners met een laag inkomen verworpen.

Eén loket principe

AWP is niet alleen tegen inkomenspolitiek maar vindt het ook gek dat iemand die voor kwijtschelding in aanmerking komt dit overal apart moet aanvragen. Kwijtschelding zou centraal geregeld moeten zijn voor alle overheden, in één keer, volgens het één loketprincipe.
Nu dat niet het geval is, en voorlopig ook niet het geval zal zijn, kan het waterschap bij kwijtschelding op z’n minst trendvolger zijn.

Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen?

Nieuws 7 augustus 2022 – Wat hebben Suriname en waterschap Vallei en Veluwe gemeen? Het antwoord op de vraag wat waterschap Vallei en Veluwe en Surinam...

Extremer weer? Wen er maar aan!

Opinie Extremer weer? Wen er maar aan! Blog van ir. Jos Peters, geschreven t.b.v. een bijeenkomst van AWP Vallei en Veluwe Management Consultant Drinkwater b...

Water van de toekomst vraagt vandaag actie

Nieuws Samen met dijkgraaf Marijn Ornstein presenteert het jeugdbestuur van waterschap Vallei en Veluwe de Jeugdbestuursagenda. De volwassenen in het algemee...

Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur

Nieuws Geen nieuwe termijn voor Ron van Megen als voorzitter van het AWP-hoofdbestuur 18 juni 2022 – AWP-hoofdbestuurslid Fokke van Zeijl (rechts op de...

Hillebrand Ehrenburg beëdigd

Nieuws Dijkgraaf Marijn Ornstein feliciteert AWP’er Hillebrand Ehrenburg met zijn beëdiging tot commissielid in het bestuur van waterschap Vallei en V...

Beter in beeld bij de kiezer

Nieuws AWP Vallei en Veluwe voerde bij de vorige waterschapsverkiezingen onder meer campagne met een mooie graffiti tegenover de Ikea in Amersfoort Beter in ...