Vallei en Veluwe

Vooruitzichten visstand op Veluwe zorgwekkend

Aanstaande woensdag zijn de waterschapsverkiezingen. Weet op wie u stemt. Kies bewust.

De vispopulaties in veel Nederlandse sprengen en beken herstellen zich nauwelijks van de extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral vispopulaties op de hoge zandgronden van het land zijn zwaar getroffen door de droge zomer.

Een landelijke inventarisatie van AWP laat op het eerste gezicht een geruststellend beeld zien. Overal in de beken en sloten staat weer water. Toch is ondanks de natte start van maart het neerslagtekort door de droogte in februari weer opgelopen. Het droogteprobleem is niet onopgemerkt gebleven. In sommige waterschappen wordt zelfs overwogen om per april opnieuw beregeningsverboden in te stellen.

Reddingsoperaties op de Veluwe

Afgelopen zomer is de bovenloop van alle beken op de Veluwe drooggevallen. Hele populaties beekvissen zijn gestorven. Vissoorten als de beekprik en elrits waren al zeldzaam. Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze zomer geprobeerd een deel van deze vissen uit droogvallende beken en sprengen te redden. De AWP is sceptisch over die reddingsoperaties. “Er is weinig zicht op of die acties veel hebben opgeleverd. De kans is klein dat een vis zo’n reddingsoperatie überhaupt overleeft. Tot op heden zijn alleen nog algemene soorten en dan ook nog in kleine aantallen terug gezien.”.

Duurzaam herstel

Het ecosysteem kan niet veel van dit soort klappen hebben. Voor de zeldzame populaties is in de eerste plaats duurzaam herstel van de habitat nodig. Dat gaat langzaam. Daarbij is het belangrijk dat de beken niet meer kunnen droogvallen. Dat is vanwege het huidige neerslagtekort een serieus risico. AWP juicht daarom de maatregelen toe die zijn vastgelegd in de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl) van Waterschap Vallei en Veluwe. De BOVI is een nieuw visie voor het hele waterschapsgebied die uitgewerkt gaat worden in concrete plannen om droogte en wateroverlast aan te pakken. Zo zijn “blauwe motoren” bovenop de Veluwe ingetekend. Die moeten, als het ware, een spons vormen die water vasthoudt in natte perioden en weer afgeeft in tijden van droogte.

De BOVI2050 is vlak voor de waterschapsverkiezingen vastgesteld door het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. De VVD probeerde het nog wel over de verkiezingen heen te tillen maar kreeg gelukkig geen bijval voor dit uitstel. Het is nu zaak daad bij woord te voegen en aan de slag te gaan voor een duurzame levensvatbaarheid van vis in de Veluwse beken en sprengen.

Weet op wie u stemt. Kies bewust!

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, oktober 2020

Nieuws NIEUWSBRIEF AWP VALLEI EN VELUWE, OKTOBER 2020   21 oktober 2020 – Woensdag 21 oktober 2020 steunde de Algemene Waterschapspartij (AWP) in ...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, september 2020

Nieuws 4 september 2020 – Het zomerreces is voorbij en op waterbestuurlijk vlak staat weer veel te gebeuren. De coronacrisis is nog niet van de baan. De v...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, april 2020

Nieuws 29 april 2020 – Deze nieuwsbrief gaat over een gevarieerde reeks van onderwerpen. De Regionale Energie Strategieën, het Blauwe OmgevingsProgr...

Waterschap wil bedrijven in financiële nood wel uitstel betaling bieden, maar gezinnen niet

Nieuws 28 april 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe vindt een uitstelregeling van waterschapsbelastingen vanwege de coronacrisis voor particulieren nie...

Geen kwijtschelding waterschapslasten voor studenten

Opinie 9 februari 2020 – Vroeg of laat vallen ook de aanslagen waterschapsbelastingen 2020 weer overal op de deurmat. Het waterschap slaat zelfstandig...

Nieuwsbrief AWP Vallei en Veluwe, januari 2020

Nieuws 20 januari 2020 – Deze nieuwsbrief gaat onder meer over de klankbordgroep Biodiversiteit. Naast de diverse functies waarvoor oppervlaktewater gebru...