Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Waterschappen » Vechtstromen

AWP Vechtstromen

De verkiezingsploeg uit 2013 

Een korte introduktie van onze afdeling 

Hier vindt u de facebook pagina van het AWP-team Vechtstromen.

De Algemene Waterschapspartij (AWP) Vechstromen is gestart op 1 januari 2014 als gevolg van de fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht.. Naast drie leden voor het algemeen waterschapsbestuur kent onze partij nog 2 fractievertegenwoordigers en overige ondersteunende leden.

De AWP is een groepering van mensen die veel over water weten, en vanuit die achtergrond een bijdrage wil leveren aan de het bestuur van uw waterschap.

Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in het gebied. Twente en Noord oost Drente. Waterschappen zijn kennisintensieve ingenieursorganisaties die zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater. Wij moeten ook inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. Innovatie in waterbeheer, waterkwaliteit en waterzuivering is een continu proces, dat nooit af is. Waterschappen zijn daardoor uitermate belangrijk voor de kwaliteit van uw huidge en toekomstige leefomgeving.

De AWP wil dat deze taken goed geregeld zijn en blijven, en dat er ingespeeld wordt op nieuwe technieken en innovaties. De AWP Vechtstromen wil hieraan een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan leveren zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.

Speerpunten voor AWP Vechtstromen

· Water veiligheid

 AWP-WVS werkt aan droge voeten en schoon water! Het waterschap Vechtstromen voert deze wettelijke taken voor u uit. Doelgericht en doelmatig. Het water vraagt wel van ons ruimte. Niet alleen in uw leefruimte maar ook in ons waterbewustzijn en gebruik. Het klimaat vraagt van ons om aanpassing. Wij zijn verbonden met water. Leven met water en zonder water geen leven. AWP-WVS staat voor uw veiligheid! De dijken moeten op orde gehouden worden, volgens een meerjarig onderhoudsprogramma. Het voorkomen van wateroverlast en blauwalg is onze basistaak. Uw veiligheid moet in orde zijn. Droge voeten en schoon water. AWP-WVS staat voor uw toekomst! Onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering, zoals verdroging, bodemdaling of hevige neerslag. Dit inzicht moet leidend zijn voor maatregelen die onze veiligheid duurzaam blijven garanderen. Wij allemaal moeten leren anders met water samen te leven. Meer water bergen, bufferen, infiltreren of nat maken, waardoor andere plekken droog blijven, of juist niet verdrogen.

· Water kwaliteit

 AWP-WVS staat voor schoon water! Uw water! De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater dient zonder meer goed te zijn. Helder gereinigd, ecologisch en biologisch in balans voor een natuurlijke gebiedseigen biodiversiteit. Behoud van zoetwater is onze landelijke taak. Wij allemaal moeten leren anders met water samen te leven. Door een zorgvuldiger gebruik, minder te vervuilen en te verkwisten.Uw gevoel, beleving en betrokkenheid bij het werk van het waterschap neemt toe.

 AWP-WVS staat voor lokaal! Met oog voor het Drentse veen en Twentse zand. Voor het waterschapswerk is gebiedskennis en gebiedsinbreng van basis belang. Voor uw leefbaarheid. AWP-WVS kan putten uit onze landelijke en lokale waterdeskundigheid. Onze eigen kandidaten wonen ergens bij u in de buurt, zijn deskundig, ervaren en staan open voor uw kennis van Twente tot Drenthe. Hiermee houdt het waterschap rekening.

· Water kosten

 AWP WVS wil vaart zetten achter kostenverlaging! Door klantgericht werken. Door optimale samenwerking: niet praten maar doen! De samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven of andere organisaties moet in een stroomversnelling komen. Dat vraagt om standaard processen en bedrijfsvoering. Het belastinggeld moet doelmatig en doelgericht worden besteed en verantwoord.

 De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om meer ruimte voor water; dat kost meer. Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) eist een betere samenwerking met andere overheden; dat bespaart. Uitbesteden van taken aan marktpartijen mag, mits: er garantie is voor kwaliteit, er vanuit onderhoud wordt ontworpen, er kostenbesparing is per project, door de juiste projectleiding. Betaalbaarheid is een belangrijk onderwerp. Taken van strategisch belang zoals basiskennis van water worden nooit uitbesteed.

· Water bestuur

 AWP WVS wil een zuiver waterschap dat apolitiek is! Uw waterbelang staat voorop. Door politieke afwegingen en bestuurlijke drukdoenerij, zoals tijdens de landelijke verkiezingen in 2010, of hoe er met onze stormvloedkering wordt omgegaan, achterwege te laten kan de energie gericht worden op uw waterbelang. AWP WVS wil uw directe invloed en betrokkenheid bij het waterwerk! Het waterschap is laagdrempelig en luistert invoelend naar u. Er is samenwerking met uw als burger, klant of partner. Zij ondersteunt burgerinitiatieven op watergebied. Gaat actief de boer op met voorlichting en legt de betekenis van water uit. De participatie samenleving krijgt ruimte, de verzorgingsstaat is voorbij.

 AWP WVS wil lokaal 1 waterloket! Hier kunt u terecht met een vraag of melding over wateroverlast, maar ook over de riolering, tarieven of verontreinigd water. Dit vraagt om optimale samenwerking tussen het waterschap, gemeenten en de drinkwaterbedrijven. De burger als klant hoeft zich niet te verdiepen in de verantwoordelijkheden van elke organisatie. AWP-WVS is onafhankelijk! Een evenwichtige belangenafweging gaat vooraf aan een zorgvuldige besluitvorming. Voorbeelden van andere belangen waarmee het water rekening houdt: u, het water in uw leefomgeving, toerisme, recreatie, agrarische sector, industrie, ruimtelijke ordening zoals wegen, woningbouw en de Twentse en Drentse natuur.  AWP-WVS is klantgericht! Uw AWP-WVS kandidaat is persoonlijk te benaderen. Dat verwacht u ook van uw waterschap. Laagdrempelig. Uw ideeën en opvattingen zijn voor

ons mede bepalend voor te maken beleidskeuzes. AWP-WVS staat voor doen! Zij wil een adequate aanpak van waterafvoerproblemen. Dat moet integraal. Samenwerken met gemeenten en waterleidingbedrijven is een vereiste.

Landelijke normen hiervoor zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). AWP-WVS staat voor samenwerken! Water verbindt ons allen. Water kent slechts natuurlijke grenzen. Samen met andere aterschappen binnen hetzelfde stroomgebied. Daarom is deze fusie goed. Om maatschappelijke voordelen te behalen, zoals:  gezamenlijke laboratoria, het samen ontwikkelen van digitale dienstverlening, biologische na zuivering, gezamenlijke inkoop, maar ook samenwerking met gemeenten en andere organisaties op het gebied van rioolbeheer, aanpak van grondwaterproblemen of informatievoorziening.

 AWP-WVS is duurzaam! Het Waterschap is bij uitstek een organisatie om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk te brengen. Sturen vanuit een lange termijn visie en investering. Voor startende of vernieuwende bedrijven. Milieubewust. Regionale economie stimulerend.

 AWP-WVS voert geen inkomenspolitiek! Dat is de taak van het Rijk. Wij zijn voorstander van regelingen die door alle waterschappen hetzelfde worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld voor kwijtschelding van belasting.

Successen van de AWP Vechtstromen

In de afgelopen verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen heeft de AWP 3 zetels behaald in het algemeen bestuur. Daarvan is 1 lid benoemd in het dagelijks bestuur en besturen we de komende 5 jaar mee samen met andere partijen. 

AgendaAWP Vechtstromen


  Fractieleden

 • Roel van der Veen
 • Roel van der Veen heeft duurzaamheid tot een speerpunt gemaakt. Een belangrijk project in dit kader is de energiefabriek in Hengelo . Hier wordt uit de afvalstromen energie opgewekt.

  » Lees meer

 • Rosemarie Merz
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Machiel Wispels
 • Sinds 2008 is hij lid van AWP en fractievertegenwoordiger in de commissie Watersysteem. Vanuit zijn studie en werk in de openbare ruimte brengt hij veel deskundigheid en ervaring in.

  » Lees meer

 • Steunleden

 • Mededeling over verkiezingen
 • Er zijn geen verkiezingen in dit waterschap vanwege de eerdere fusie tussen Regge en Dinkel en Velt en Vecht. Hiervoor waren in 2013 al verkiezingen, met als resultaat voor het AWP 3 zetels

  » Lees meer

 • Hans Lubbers
 • Hans is sinds 2004 betrokken bij het waterschap. Eerst als lid van het Algemeen bestuur op destijds persoonlijke titel voor de sectie ingezetenen. Later als mede oprichter van de AWP afdeling.

  » Lees meer

 • Arie de Bruin
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Judith Janssen
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Paul de Reus
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Alexandra Tempelman
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Olga Roffel
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Nico Schiphouwer
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer

 • Eleonore Wolters
 • Geen informatie beschikbaar

  » Lees meer