Vechtstromen

Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

Een korte introduktie van onze afdeling
De Algemene Waterschapspartij (AWP) Vechtstromen is gestart op 1 januari 2014 als gevolg van de fusie tussen de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht. De AWP is een groepering van mensen die veel over water weten, en vanuit die achtergrond een bijdrage wil leveren aan de het bestuur van uw waterschap. We hebben ca 30 leden.
Ons waterschap zorgt voor het beheer van het water in  Twente en Noord oost Drenthe. Waterschappen zorgen voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater en , schoon en voldoende oppervlaktewater. Wij moeten ook inspelen op het veranderende klimaat, met meer regen én ook meer droogte. De AWP wil dat deze taken goed geregeld zijn en blijven. De AWP Vechtstromen wil hieraan een maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan leveren zonder politieke spelletjes, functioneel en met veel kennis van zaken.
Speerpunten voor AWP Vechtstromen
· Water veiligheid
AWP-WVS werkt aan droge voeten en schoon water! Het water vraagt ruimte. Niet alleen in uw leefruimte maar ook in ons waterbewustzijn en gebruik. Het klimaat vraagt om aanpassing. Onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering en dit inzicht moet leidend zijn voor maatregelen die onze behoeften duurzaam blijven garanderen. Wij allemaal moeten leren anders met water samen te leven. Meer water bergen, bufferen, infiltreren of nat maken, waardoor andere plekken droog blijven, of juist niet verdrogen.
· Water kwaliteit
AWP-WVS staat voor schoon water! Uw water! De kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater dient goed te zijn. Behoud van goed zoetwater is onze taak, geen medicijnen en plastic in het water.
AWP-WVS staat voor lokaal!  Onze eigen kandidaten wonen ergens bij u in de buurt, zijn deskundig, ervaren en staan open voor uw kennis.
· Water kosten
AWP WVS wil vaart zetten achter kostenverlaging voor de burger! Door optimale samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven of andere organisaties. Het belastinggeld moet doelmatig en doelgericht worden besteed en verantwoord.
· Water bestuur
AWP WVS wil een zuiver waterschap dat apolitiek is! Uw waterbelang staat voorop. Het waterschap is laagdrempelig en luistert naar u. Er is samenwerking met uw als burger, klant of partner.
AWP-WVS voert geen inkomenspolitiek! Dat is de taak van het Rijk. Wij zijn voorstander van regelingen die door alle waterschappen hetzelfde worden uitgevoerd..

 


Lees verder Onze speerpunten Nieuws

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Waterschapsverkiezingen 2019

Onze kandidaten

1. Hans van Agteren (Enschede)

lees verder

2. Rosemarie Merz (Tubbergen)

lees verder

3. Machiel Wispels (Borne)

lees verder

4. Wieger Mulder (Hengelo)

lees verder

5. Christien van WIjk (Almelo)

lees verder

6. Marja Irrgang (Emmen)

lees verder

7. Paul de Reus (Sibculo)

lees verder

8. Paul Kraegenberg (Hof van Twente)

lees verder

9. Jeroen Hulsbeek (Dinkelland (Denekamp))

lees verder

10. Hans Lubbers (Hengelo)

lees verder

11. Arie de Bruin (Beerze)

lees verder

12. Alexandra Tempelman (Hof van Twente (Goor))

lees verder

13. Wesley Tabak (Emmen)

lees verder

14. Judith Janssen (Enschede)

lees verder

15. Roel van der Veen (Coevorden (Nieuwlande))

lees verder

16. Anoesjka Kemperink (Hengelo)

lees verder

17. Eleonore Wolters (Twenterand (Vriezenveen))

lees verder

18. Alfons Steggink (Dinkelland , Ootmarsum)

lees verder

19. Pascal baan (Almelo)

lees verder

20. Gert Jonkhans (Hardenberg (Venebrugge))

lees verder

21. Bert Klaas (Wierden)

lees verder

22. Jeannette Schuddeboom (Losser)

lees verder

23. Frans Runneboom (Hellendoorn)

lees verder

24. Jan van der Sleen (Hoogeveen, (Nieuwlande) )

lees verder

25. Matthijs Knobben (Nijverdal)

lees verder

26. Trees Vloothuis (Oldenzaal)

lees verder

27. Herman Timmerman (Klazienaveen)

lees verder

28. Edwin Westerhoff (Hardenberg)

lees verder
Regionale Speerpunten van de AWP Vechtstromen

Droogte probleem in Twente

AWP pleit voor Droogtebewustzijn; een probleem van ons allemaal Het staat nog scherp op ons netvlies. De extreme droogte van afgelopen zomer. Vooral in het oosten van het land duidelijk zichtbaar. Voor het eerst zelfs tot in de voor- en achtertuinen van mensen. Hoewel de eerste flinke buien en regenachtige dagen in september volgden, duurt het nog maanden voordat het droogtetekort opgelost is. De bodem blijft nog lange tijd droog. Eigenlijk is één ding wel duidelijk geworden; droogte vraagt om een integrale aanpak. Anders krijgen we er in de komende jaren steeds vaker mee te maken. We moeten de handen ineen slaan, want iedereen heeft last van droogte. Burgers, agrariërs, natuurbeheerders, maar ook drinkwaterbedrijven. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. De eerste initiatieven beginnen zich langzaam te ontplooien. Waterschappen gaan in gesprek met de landbouwsector en natuurbeheerders over de hoogte van de grondwaterstand om water te besparen. Natuur, landbouw en waterbeheer moeten elkaar in de toekomst meer gaan versterken. Maar ook bij gemeenten dringt het steeds meer door dat er maatregelen moeten worden getroffen om de klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden. Droogte in Twente In Twente en de Achterhoek is door de hoge zandgronden vaker sprake van droogte dan elders in het land, zoals bijvoorbeeld bij de Mosbeek. De natuur verdroogt op veel plekken, landbouwopbrengsten zijn 40% van normaal of oogsten zijn helemaal opgegeven. Op veel locaties was sprake van forse vissterfte, en in stedelijk gebied is de waterkwaliteit met moeite of niet te handhaven. Forse problemen dus in Twente. Drinkwater en Vitens Opmerkelijk is het bericht van drinkwaterbedrijf Vitens in deze periode. Dit bedrijf rapporteert namelijk een toename van het gebruik van drinkwater van 30 tot 40%, en meldt tevens dat de drinkwaterproductie geen knelpunten kent. Inmiddels is nu bekend dat zij 36% meer heeft onttrokken dan de vergunning toestond en dat nota bene bij de gevoeligste drinkwaterput vlakbij de Mosbeek. Opvallend dat de Provincie Overijssel dit als toezichthouder kennelijk niet heeft gezien laat staan tegen gehouden! “Het is een verzuim dat zowel Vitens als de Provincie Overijssel geen verantwoordelijkheid nemen in deze periode van waterdroogte. Een boodschap als deze draagt natuurlijk niet bij aan bewustwording over de gevolgen van het watergebruik.” Is de mening van de Algemene Waterschapspartij (AWP) in het waterschap Vechtstromen. “Drinkwater wordt geproduceerd, maar dat kan uiteraard niet eindeloos. Zeker niet in tijden van droogte. Uiteindelijk is al het watergebruik terug te voeren naar grond- en oppervlaktewater. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze snel zonder drinkwater komen te zitten, maar het heeft wel degelijk gevolgen wanneer mensen (meer) drinkwater gebruiken. Ook drinkwater wordt uiteindelijk onttrokken aan oppervlakte- en grondwater en heeft daarmee een groot gevolg voor landbouwopbrengsten, verdroging van natuur, en de kwaliteit van stedelijk water. Dat zou veel meer benadrukt moeten worden. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid en door mensen hierop te wijzen en ze bewust te maken van hun rol, voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Alle beetjes helpen en het begint uiteindelijk allemaal bij bewustzijn.” Toekomst Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het door de klimaatverandering goed mogelijk is dat droge jaren als deze vaker voorkomen. Bij de waterschappen realiseert men zich dat in deze gevallen élke druppel telt. De AWP vindt dat het gesprek over droogte breder gevoerd moet worden; niet alleen waterschappen, maar ook bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven moeten nadenken over maatregelen om waterschaarste in droge tijden terug te dringen. Er zijn er vele denkbaar. Zou de prijs van drinkwater bij schaarste niet omhoog moeten, of de druk van het water niet verder omlaag? Moet drinkwaterwinning wel concurreren met kwetsbare droogtegevoelige natuur? Wordt er in de landbouw voldoende gekeken naar welk gewas op welke plek staat? Welke natuurdoeltypen zijn op welke locatie overeind te houden? Ook spaarbekkens, zoals de Speicherbecken bij Geeste net over de grens kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ze zijn belangrijk voor zowel drinkwater als voor andere gebruiksdoelen en helpen bij het voorkomen van waterschaarste – met alle ecologische en financiële gevolgen van dien. Want de oorzaken van de droogte lossen we niet op, maar de mate waarin de gevolgen op verschillende plekken voelbaar zijn kunnen we met zijn allen wel degelijk beïnvloeden. De afgelopen maanden laten zien dat de droogte voor de één een financiële strop is en voor de ander ecologische kaalslag betekent. Tegelijkertijd krijgt de burger van Vitens te horen ‘dat het allemaal wel meevalt’. De AWP pleit daarom voor een open en brede discussie, die moet leiden tot meer bewustwording bij álle watergebruikers. Hans Lubbers Voorzitter Algemene Waterschapspartij Vechtstromen

AWP pleit voor een lagere belasting voor de ingezetenen.

Nederlandse huishoudens betalen teveel waterschapsbelasting.” Dat zegt de Algemene Waterschapspartij (AWP) naar aanleiding van eigen onderzoek. Huishoudens betalen nu gemiddeld 80 procent van de watersysteemheffing. De AWP wil het aandeel van de huishoudens bevriezen om zo stapsgewijs tot een eerlijker verdeling te komen. De AWP komt tot een opvallende conclusie: samen betalen alle Nederlandse huishoudens maar liefst 80 procent van de anderhalf miljard euro die deze belasting jaarlijks opbrengt. De landbouw en het bedrijfsleven betalen elk ongeveer 10 procent. De watersysteemheffing voor de natuur levert een verwaarloosbare 0,3 procent op. “Wij hadden een betere afspiegeling van profijt, economische waarde en schaderisico verwacht” . De ongelijke verdeling van de watersysteemheffing is AWP-bestuursvoorzitter Van Megen een doorn in het oog. “Iedereen profiteert van het werk van de waterschappen: de huishoudens, het bedrijfsleven, de landbouw en de natuur. Dat rechtvaardigt ook een meer evenredige verdeling van de lasten.” Met de opbrengst van de watersysteemheffing zorgen de waterschappen voor schoon en voldoende water en bieden ze bescherming tegen wateroverlast. De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor dijken langs rivieren en randmeren en de bescherming tegen hoogwater. Huishoudens op twee manieren belast door de waterschappen “Wat veel mensen niet weten”, zegt Van Megen, “is dat huishoudens op twee manieren betalen voor de watersysteemheffing. Als eerste betaalt, per woning, één belastingplichtige een vast bedrag als inwoner van het waterschap. Dit noemen de waterschappen het ingezetenen tarief. Als tweede betaalt elk huishouden watersysteemheffing voor de eigen woning op basis van de WOZ-waarde. Verhuurders berekenen die watersysteemheffing, via de huur, weer door aan de huishoudens. Daarnaast betaalt ieder huishouden ook nog voor de zuivering van het rioolwater. AWP ziet een oplossing voor huishoudens. De AWP ziet het op de nullijn houden van de watersysteemheffing voor huishoudens als een nette oplossing om geleidelijk tot een eerlijker toedeling van de watersysteemheffing te komen. “Dat wordt in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen en de periode daarna”, zegt Van Megen stellig. “De waterschapsbelastingen gaan jaarlijks met zo’n 2 tot 3 procent omhoog. Als we dit voor de huishoudens op nul houden, komt stap-voor-stap ons doel van een eerlijker verdeling van de waterschapslasten binnen bereik”. Volgens Middendorp kan de maatregel meteen ingezet kan worden. “De huidige wetgeving biedt al mogelijkheden. We hoeven daarvoor niet te wachten op de nieuwe wetgeving voor de waterschapsbelasting.” Daarnaast zien AWP-bestuurders nog een andere mogelijkheid om de watersysteemheffing te corrigeren. “Bedrijven zitten voor een dubbeltje op de eerste rang”, Het bedrijfsleven krijgt de watersysteemheffing namelijk alleen via de WOZ-waarde doorberekend. Het tarief is hetzelfde als voor woningen. Daar zit volgens de AWP de fout in een eerlijker kostentoedeling want met hetzelfde tarief, op basis van de WOZ-waarde, komt de totale bijdrage van bedrijven aan de watersysteemheffing landelijk gemiddeld op minder dan 10 procent uit. De AWP wil daarom dat er nog eens goed wordt gekeken naar de grondslag voor de watersysteemheffing voor bedrijven. ”Daar zit de sleutel voor een eerlijker verdeling van de lasten.”

Nieuws en opiniestukken

Het verkiezingsprogram van AWP vechtstromen vindt u hier

Nieuws Klik hier 180413 Verkiezingsprogramma AWP-WVS 2019 ...

Kieslijst AWP Vechtstromen vastgesteld door de leden.

Nieuws vastgestelde kieslijst AWP Vechtstromen.Lees hier het persbericht. persbericht kieslijst Klik hier voor de hele lijst met 28 kandidaten. ...

wilt u ook droge voeten

Nieuws Samen kunnen we het. Samen doen we het Droge voeten Er valt meer regen, ook ’s zomers. En als er regen valt, valt er meer in korte tijd. Wateroverla...

Er komen nieuwe verkiezingen op 20 maart 2019

Nieuws Indien u intersse heeft in water en waterbeheer en u maakt zich ook zorgen over de gevolgen van klimaatverandering wordt dan lid van de AWP voor 20 eu...

Foto's